Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 9.500.000,00 zł

Ogłoszenie zamieszczono: 16.05.2012 r.
Data składania ofert: 27.06.2012 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 27.06.2012 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
PL-Wołomin: Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów

2012/S 95-157765

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Powiat Wołomiński
ul. Pradzyńskiego 3
Osoba do kontaktów: Jadwiga Tomasiewicz, Marzena Walczyk, Ewa Łuczyk
05-200 Wołomin
POLSKA
Tel.: +48 227874301
E-mail: zam@powiat-wolominski.pl
Faks: +48 227875093

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.powiat-wolominski.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 9 500 000,00 PLN.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowea)Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: powiat wołomiński.
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 9 500 000,00 PLN.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66130000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 9 500 000 przeznaczonego na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (wydatki inwestycyjne) w kwocie 4 525 297 PLN
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 974 703 PLN.

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 120 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Wadium w wysokości: 10 000 PLN.
Wadium wnosi się w jednej z następujących form:
1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, a do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt.
Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 z adnotacją:
"Wadium – udzielenie o obsługę kredytu długoterminowego na kwotę 9 500 000 PLN.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ocena spełniania warunków na podstawie złożonych dokumentów.
Wiedza i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ocena spełniania warunków na podstawie złożonych dokumentów.
Potencjał techniczny.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ocena spełniania warunków na podstawie złożonych dokumentów.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ocena spełniania warunków na podstawie złożonych dokumentów.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ocena spełniania warunków na podstawie złożonych dokumentów.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
— sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatni / 1 / rok obrotowy/.
W przypadku gdy sprawozdanie finansowe Banku za 2011 rok jeszcze podlega badaniu przez biegłego rewidenta, należy załączyć do ofert wstępną wersję bilansu, zestawienie pozycji pozabilansowych i rachunku zysków i strat oraz dołączyć zatwierdzone sprawozdanie finansowe Banku za 2010.
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
— oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
— aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
— aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
— aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
— aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
— aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
— dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
— zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia,
— inne dokumenty: formularz cenowy,
— istotne postanowienia umowy,
— oświadczenie o spełnianiu warunków.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SPW.272.39.2012

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 26.6.2012 - 16:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.6.2012 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 27.6.2012 - 10:30

Miejscowość:

Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 (sala konferencyjna).


Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.5.2012


Ogłoszenie

1). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2). Uchwała Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

3). Budżet Powiatu na rok 2012 cz. 1

4). Budżet Powiatu na rok 2012 cz. 2

5). Budżet Powiatu na rok 2012 cz. 3

6). Budżet Powiatu na rok 2012 cz. 4

7). Budżet Powiatu na rok 2012 cz. 5

8). Budżet Powiatu na rok 2012 cz. 6

9). Budżet Powiatu na rok 2012 cz. 7

10). Budżet Powiatu na rok 2012 cz. 8

11). Budżet Powiatu na rok 2012 cz. 9

12). Budżet Powiatu na rok 2012 cz. 10

13). Opinia RIO o projekcie budżetu oraz sfinansowaniu planowanego deficytu na rok 2012

14). Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011

15). Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2010 r. i 2011 r.

16). Uchwała Rady Powiatu wraz z opinią w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium

17). Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2012-2024 wg stanu na dzień 24.04.2012 cz. 1

18). Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2012-2024 wg stanu na dzień 24.04.2012 cz. 2

19). Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2012-2024 wg stanu na dzień 24.04.2012 cz. 3

20). Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2012-2024 wg stanu na dzień 24.04.2012 cz. 4

21). Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2012-2024 wg stanu na dzień 24.04.2012 cz. 5

22). Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2012-2024 wg stanu na dzień 24.04.2012 cz. 6

23). Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacjach, informacja o planowanych spłatach kredytów i pożyczek, informacja o planowanym wykupie obligacji wg stanu na dzień 31.03.2012 r.

24). Sprawozdanie za 2010 r.

25). Sprawozdanie za 2011 r.

26). Sprawozdanie I kwartał 2012 r.

27). Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu cz. 1

28). Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu cz. 2

29). Statut Powiatu

30). Statut Powiatu - zmiana

31). Uchwała Rady Powiatu w sprawie wyboru Starosty

32). Uchwała Rady Powiatu w sprawie wyboru Wicestarosty

33). Uchwała Rady Powiatu w sprawie wyboru Członków Zarządu

34). Uchwała Rady Powiatu w sprawie wyboru Członków Zarządu

35). Uchwała Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu

36). Formularz cenowy

37). Formularz cenowy w wersji edytowalnej

38). Istotne postanowienia umowy

39). Odpowiedzi

40). Odpowiedzi

41). Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu

42). Odpowiedzi
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 16.05.2012
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 16.05.2012 r., godz. 15.25
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 11.05.2013 r., godz. 11.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.05.2013 r., godz. 11.18Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
05.04.2013 r., godz. 11.09Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
13.06.2012 r., godz. 12.59Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
29.05.2012 r., godz. 13.57Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
19.05.2012 r., godz. 14.23Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
19.05.2012 r., godz. 13.49Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
18.05.2012 r., godz. 10.34Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
18.05.2012 r., godz. 10.24Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
18.05.2012 r., godz. 10.16Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
16.05.2012 r., godz. 15.25Ewa ŁuczykDodanie przetargu

Strona oglądana: 1034 razy.