Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu USG na potrzeby Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Ogłoszenie zamieszczono: 25.10.2004 r.
Data składania ofert: 08.11.2004 r., godz. 11.00
Data otwarcia ofert: 08.11.2004 r., godz. 13.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 ogłasza przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) - na dostawę aparatu USG na potrzeby Szpitala Powiatowego w Wołominie.

1. W przetargu mogą uczestniczyć firmy posiadające potencjał ekonomiczny i kadrowy pod względem kwalifikacji do realizacji zamówienia oraz nie podlegające wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.).

2. Firmy mogą otrzymać dokumentację przetargową, zawierającą warunki przystąpienia do przetargu i sposób wyłonienia oferty najkorzystniejszej. Dokumentację przetargową można otrzymać w godzinach urzędowania w siedzibie Zamawiającego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 4. Cena 20,00 zł.

3. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Hanna Diakonow, tel. 763-32-68 w godz.: 9.00 - 15.00.

4. Przedmiotem zamówienia jest na dostawa aparatu USG na potrzeby Szpitala Powiatowego w Wołominie.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

6. Pożądany termin realizacji zamówienia: 15.12.2004 r.

7. Wymagania i warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zawiera SIWZ.

8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie (w%): cena - 70%, okres gwarancji - 15%, warunki techniczne - 15%.

9. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

10. Oferty należy składać w terminie do dnia 08.11.2004 r. do godz. 11.00 w Kancelarii Starostwa ( pok. Nr 4).

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2004 r. o godz. 13.30 w pok. Nr 4 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3. Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.

11. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

12. O wynikach przetargu zainteresowani dowiedzą się z ogłoszenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatu Wołomińskiego oraz z ogłoszenia umieszczonego na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-wolominski.pl.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 26.10.2004 r., godz. 15.39
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 26.10.2004 r., godz. 15.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.10.2004 r., godz. 15.39Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1021 razy.