Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Budowa kładki dla pieszych w Mostówce, gmina Wołomin

Ogłoszenie zamieszczono: 08.08.2012 r.
Data składania ofert: 23.08.2012 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 23.08.2012 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Budowa kładki dla pieszych w Mostówce, gmina Wołomin
Numer ogłoszenia: 291654 - 2012; data zamieszczenia: 08.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kładki dla pieszych w Mostówce, gmina Wołomin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa kładki dla pieszych w Mostówce, gmina Wołomin.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, których wartości nie przekracza 50% wartości Zamówienia podstawowego
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.10-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- dot. wykazu prac: dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku - udokumentowanie wykonania, co najmniej dwóch robót o charakterze i złożoności porównywalnej z niniejszym przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich pięciu lat (zadanie porównywalne z zamówieniem - budowa lub przebudowa mostu drogowego lub kładki dla pieszych o całkowitej długości minimum 15 m i szerokości pomostu minimum 7 m, inwestycja musi być w ciągu drogi minimum klasy Z) - musi być sporządzony przez Wykonawcę wykaz prowadzonych robót wraz z dokumentami od Inwestorów potwierdzającymi, iż roboty były wykonane z należytą starannością - na załączniku Nr 4 do oferty - wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY, - zaakceptowane istotne postanowienia umowy - kosztorys ofertowy uproszczony zgodny z załączonym przedmiarem robót, - harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotowego zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Termin wykonania robót objętych niniejszą umową i rozliczenia inwestycji mogą ulec zmianie w przypadku: 1) Gdy warunki atmosferyczne nie pozwolą na prowadzenie robót zgodnie z wymogami technologicznymi, termin realizacji może się przesunąć o czas niezbędny do poprawnego wykonania robót. Przerwy w robotach z tego tytułu musi potwierdzić inspektor nadzoru. 2) Przerw w realizacji prac i robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub przyczyn obiektywnych niezależnych od stron umowy. 3) Zlecenia robót zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. 4) W przypadku przedłużenia terminu wykonania zamówienia strony sporządzą stosowny aneks.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin pokój nr 4 (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Przedmiar

3. Odtworzenie wyznaczenie trasy

4. Usunięcie drzew i krzewów

5. Zdjęcie warstwy humulusu lub darniny

6. Wyburzenie obiektów budowlanych

7. Rozbiórka dróg, ogrodzeń i przepustów

8. Roboty ziemne

9. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

10. Materace gabionowe

11. Rowy - roboty remontowe i utrzymaniowe

12. Bariery ochronne stalowe

13. Chodnik z brukowej kostki betonowej

14. Betonowe obrzeża chodnikowe

15. Wymagania ogólne

16. Wykonanie wykopów

17. Zasypanie wykopów z zagęszczeniem i wykonaniem nasypów

18. Wykonanie pali wielkośrednicowych formowanych w gruncie

19. Stal zbrojeniowa

20. Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym

21. Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym 2

22. Konstrukcje stalowe ze stali

23. Pokrywanie powłokami malarskimi nowej konstrukcji stalowej nieocynkowanej

24. Izolacjonawierchnia na płycie pomostu obiektu mostowego

25. Malowanie preparatem bitumicznym powierzcni stykających się z gruntem

26. Odwodnienie izolacji pomostu

27. Balustrady z płaskowników

28. Zabezpieczenie antykorozyjne

29. Opis techniczny

30. Orientacja

31. Projekt zagospodarowania terenu

32. Widok z góry

33. Przekrój 1

34. Przekrój 2

35. Spis treści

36. Strona tytułowa

37. Uprawnienia

38. Załączniki

39. Opinia geotechniczna

40. Rys. dot. konstrukcji stalowej

41. Gabaryty przyczółków

42. Zbrojenie przyczółków

43.Zbrojenie pala
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 08.08.2012
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 08.08.2012 r., godz. 12.50
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 05.04.2013 r., godz. 12.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2013 r., godz. 12.54Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
09.08.2012 r., godz. 10.53Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
09.08.2012 r., godz. 10.39Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
09.08.2012 r., godz. 08.09Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
09.08.2012 r., godz. 08.05Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
09.08.2012 r., godz. 08.02Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
09.08.2012 r., godz. 08.01Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
09.08.2012 r., godz. 08.01Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
09.08.2012 r., godz. 07.59Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 15.02Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 14.58Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 14.29Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 14.29Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 14.18Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 14.01Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 14.01Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.59Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.55Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.55Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.46Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.46Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.46Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.45Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.44Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.44Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.43Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.39Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.39Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.38Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.33Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.32Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.31Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.31Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.31Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.30Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.30Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.29Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.29Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.28Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.28Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.27Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.26Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.26Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.25Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.25Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.17Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.17Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.17Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.17Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.16Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.16Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.16Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.09Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 13.01Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 12.56Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 12.50Ewa ŁuczykDodanie przetargu

Strona oglądana: 1281 razy.