Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego

Ogłoszenie zamieszczono: 08.08.2012 r.
Data składania ofert: 08.10.2012 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 08.10.2012 r., godz. 12.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie

11/08/2012 S154 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2012/S 154-257329

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Powiat Wołomiński
ul. Pradzyńskiego 3
Osoba do kontaktów: Robert Rasiński, Ewa Łuczyk
05-200 Wołomin
POLSKA
Tel.: +48 227874301
E-mail: zam@powiat-wolominski.pl
Faks: +48 227875093

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.powiat-wolominski.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Chrzęsne.
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30237300, 31527200, 32320000, 32342400, 39100000, 39130000, 39516000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zakres robót objętych zamówieniem zarówno etap I jak i II:
— Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego w pomieszczeniach pałacu,
— Dostawa i montaż wyposażenia drobnego w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych pałacu,
— Dostawa i montaż elementów dekoracji okien w pałacu,
— Scalanie kolorystyczne podłóg i ścian w pałacu,
— Dostawa i montaż boazerii drewnianych w salach i na klatce schodowej w pałacu,
— Dostawa i montaż płyt z piaskowca na podestach wejściowych do pałacu,
— Wykonanie glifów drzwiowych,
— Dostawa i montaż oświetlenia zewnętrznego pałacu,
— Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego w pomieszczeniach spichlerza i budynku administracyjnego,
— Dostawa i montaż wyposażenia drobnego w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych spichlerza i budynku administracyjnego,
— Dostawa i montaż elementów dekoracji okien spichlerza i budynku administracyjnego,
— Wykonanie kopii obrazów Władysława Podkowińskiego i Wilhelma Kotarbińskiego,
— Dostawa mebli ogrodowych,
— Dostawa oświetlenia scenicznego i plenerowego,
— Dostawa nagłośnienia zewnętrznego,
— Dostawa elementów zabezpieczających odpływ wody opadowej ze wszystkich budynków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy oraz projekty aranżacji wnętrz stanowiące odpowiednie załączniki do SIWZ.
Zakup, koszty transportu oraz montaż urządzeń i wyposażenia w całości ponosi dostawca.
Montaż - czynność ta obejmuje trwałe i stabilne zamontowanie urządzeń do podłoża. Po zamontowaniu urządzeń dostawca zobowiązany jest do pozostawienia pomieszczeń w stanie jak przed dostawą uszkodzone powierzchnie ścian i sufitu powinny zastać naprawione i pomalowane itp. Meble historyczne muszą być dostarczone w stanie dobrym, po pracach konserwatorskich.
Wymagania:
Dostawca musi legitymować się opinią stwierdzającą zgodność urządzenia lub sprzętu z wymogami dot. bezpieczeństwa i higieny użytkownika, zgodnie z ustawą z dnia 12.12.2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) oraz posiadać certyfikat lub atest bezpieczeństwa użytkowania oraz korzystania wydany przez jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
2. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać świadectwa jakości, oraz odpowiadać Europejskim i Polskim Normom. Kserokopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” certyfikatów lub atestów muszą zostać dostarczone wraz z dostawą. Dostawy nie zostaną odebrane w przypadku nie dostarczenia certyfikatów lub atestów.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 148 792,22 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 100 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium w wysokości 50 000,00 PLN.
Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie oferty.
Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 z adnotacją:
"Wadium - Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego”.
2. Zasady wnoszenia wadium
Wadium wnosi się w jednej z następujących form:
1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, a do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt.
Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie (przed podpisaniem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 2 % ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w;
1) w pieniądzu na rachunek Zamawiającego
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dopuszcza się również:
Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wnieść na konto Zamawiającego podane w pkt XI niniejszej SIWZ.
Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, na czas wykonywania dostaw, tj. do ostatecznego dnia odbioru. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy przedłożyć Zamawiającemu podczas podpisania umowy.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.
Wiedza i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.
Potencjał techniczny.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
a) wykaz dostaw wyposażenia (co najmniej dwóch, każda o wartości minimum 500 000 PLN brutto) w tym przynajmniej 1 w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane prawidłowo i terminowo ukończone.
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dołączyć imienny wykaz osób zdolnych do realizacji niniejszego zamówienia z podaniem ich kwalifikacji, do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie danych kwalifikacji - tytuł zawodowy w danym zakresie oraz praktykę zawodową. Zamawiający wymaga dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami o specjalnościach:
— Jedna osoba z uprawnieniami nadzoru prac konstrukcyjno-budowlanych.
c) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. Inne dokumenty niezbędne do złożenia oferty:
— Wypełniony formularz ofertowy,
— Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
— Harmonogram rzeczowo-terminowy dostaw i montaży,
— Wypełniony formularz cenowy dostaw.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SPW.272.79.2012

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 18.9.2012 - 16:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.9.2012 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 19.9.2012 - 10:30

Miejscowość:

Starostwo Powiatowe w Wołominie.


Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie finansowane zRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007-2013. Priorytet VI-wykorzystanie walorów kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Działanie 6.1. Kultura.

VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.8.2012

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Formularz cenowy - sale wystawowe

3. Formularz cenowy - sale konferencyjne

4. Formularz cenowy - spichlerz

5. Formularz cenowy - poddasze

6. Formularz cenowy - budynek administracyjny

7. Formularz cenowy - oświetlenie

8. Formularz cenowy - nagłośnienie

9. Formularz cenowy - ogród

10. Opis

Projekt Pałac

11. Detal okiennice A13

12. Detale boazeria A7

13. Detale karnisze A11

14. Detale obudowy A12

15. Detale parawan A9

16. Detale wieszak A10

17. Klatka schodowa A2B

18. Meble kuchenne A8

19. Parter A1A

20. Parter 2 A1

21. Piętro A2a

22. Piętro 2 A2

23. Poddasze A3a

24. Poddasze 2 A3

25. Przekrój podłużny A6

26. Przekrój poprzeczny A4

27. Przekrój poprzeczny 2 A5

Dekoracje okienne

28. Dekoracje okienne

29. Karnisz metalowy

Wzory nietypowe

30. Gwóźdź ozdobny

31. Listwa do wieszania obrazów R5

32. Listwy przypodłogowe R4

33. Obudowa kominków na poddaszu R1, R2, R3

34. Wzór haków do wieszania w szatni na parterze w budynku pałacu F16

35. Wzory różne F7, F9, F11, F12, OBUDOWA TYP 2, F13, F14

Budynek administracyjny i spichlerz

36. Parter budynku administracyjnego B1

37. Poddasze budynku administracyjnego B2

38. Parter spichlerz C1

39. Poddasze spichlerz C2

40. Dekoracje okienne budynku administracyjnego i spichlerza

41. Spis zawartości opracowania

Karty wyposażenia
Pałac
Klatka schodowa

42. Lustro eklektyczne (zdublowany opis pozycji nr 86)

43. Lustro secesyjne (zdublowany opis pozycji nr 87)

Łazienki

44. Kosz na śmieci 3-litrowy

45. Lustro do łazienki

46. Wieszak na papier toaletowy

47. Wieszak na ręczniki papierowe

48. Zestaw łazienkowy

Parter Pałac

49. Francuski gobelin 9PP

50. Kilim obrus 4PP

51. Komoda myśliwska 5PP

52. Neorenesansowy rzeźbiony fotel wenecki 8PP

53. Para krzeseł tronowych w typie gdańskim 2PP

54. Skrzynia z okuciami 7PP

55. Stół staroflamandzki i 6 krzeseł 3PP

56. Stolik neorenesansowy 1PP

57. Szafa sieniowa 10PP

58. Zegar Moraklocka 6PP

59. Fotel neorenesansowy 3PO

60. Gobelin 10PO

61. Kolumna kwietnik 6PO

62. Komoda Tudor 2PO

63. Ława skrzynia 5PO

64. Neogotycka etażera 4PO

65. Obrus okrągły 8PO

66. Stół rozkładany 7PO

67. Szafka neorenesansowa 1PO

68. Tronowe krzesła 9PO

69. 6 dębowych krzeseł 4SZ

70. Biurko do szatni 3SZ

71. Ławo-kufer 7SZ

72. Lustro eklektyczne 10SZ

73. Stół - ława 9SZ

74. Stolik międzywojenny 8SZ

75. Szafa holenderska 6SZ

76. Witryna gabinetowa 5SZ

77. Komplet 4 krzeseł neorenesansowych 2HP

78. Sztaluga 1HP

79. Sztaluga wystawiennicza 1HPA

Piętro

80. Obudowa grzejnika (zdublowany opis pozycji nr 35)

81. Obudowa grzejnika 2 (zdublowany opis pozycji nr 35)

Kaplica

82. Anioł w Postoliskach 1K

83. Komoda Fala 2K

84. Obraz Anioł w Postoliskach (zdublowany opis pozycji nr 82)

85. Okrągły dywan 3K

Klatka schodowa

86. Lustro eklektyczne 1SCH

87. Lustro secesyjne 2SCH

Kuchnia

88. Komplet secesyjny stół i krzesła 2KU

89. Kredens secesyjny 1KU

Magazyn

90. Krzesła staplowane 1MP

Niebieski

91. 2 fotele dębowe neorenesansowe (zdublowany opis pozycji nr 146)

92. Antyczny barek 1N

93. Biurko neorenesansowe (zdublowany opis pozycji nr 147)

94. Dywan Tabriz (zdublowany opis pozycji nr 148)

95. Dywan z perskim wzorem (zdublowany opis pozycji nr 149)

96. Fortepian (zdublowany opis pozycji nr 150)

97. Fotel rzeźbiony w stylu gdańskim (zdublowany opis pozycji nr 151)

98. Komoda ozdobiona brązami i intarsjami 9N

99. Komoda ozdobiona brązami i intarsjami 2 (zdublowany opis pozycji nr 98)

100. Komoda barokowa 5N

101. Kwadransowy zegar 3 -wagowy 4N

102. Lampa naftowa w stylu wiktoriańskim 6N

103. Lustro eklektyczne (zdublowany opis pozycji nr 86)

104. Lustro kryształowe 16N

105. Lustro secesyjne (zdublowany opis pozycji nr 87)

106. Majestatyczny tron 1Z (zdublowany opis pozycji nr 152)

107. Ośmiokątny blat elektryczny 3Z (zdublowany opis pozycji nr 154)

108. Ręcznie tkany Kashmar 13N

109. Rozkładany stół i 6 krzeseł 14N

110. Sekretarzyk w stylu barokowym 5N

111. Snycerowana serwantka (zdublowany opis pozycji nr 140)

112. Stara osłona do kominka 15aN

113. Stołek do fortepianu 11Z (zdublowany opis pozycji nr 155)

114. Stylizowana latarnia 8N

115. Stylowy stolik kawowy 11N

116. Szafa biblioteczna w stylu barokowym 3N

117. W. Podkowiński "Pejzaż leśny w Chrzęsnem" (zdublowany opis pozycji nr 156)

118. W. Podkowiński "Strumień między drzewami"(zdublowany opis pozycji nr 157)

119. W. Podkowiński "Konwalia" 10N

120. W. Podkowiński "Mokra wieś" (zdublowany opis pozycji nr 158)

121. W. Podkowiński "Sad w Chrzęsnem" (zdublowany opis pozycji nr 159)

122. W. Podkowiński "Szał uniesień" 2N

123. W. Podkowiński "Dzieci w ogrodzie" (zdublowany opis pozycji nr 160)

124. Zestaw do kominka 15bN

125. Złote fotele 12N

Różowy

126. Angielski zegar stojący 10R

127. Biurko neorenesansowe 2R

128. Duży fotel 11R

129. Dywan Kaszan 15R

130. Eklektyczna serwantka (zdublowany opis pozycji nr 140)

131. Eklektyczny sekretarzyk 6R

132. Komoda schodkowa 5R

133. Krzesła pałacowe 14R

134. Lampa naftowa 7R

135. Lampa naftowa 2 (zdublowany opis pozycji nr 134)

136. Narożny barek 9R

137. Neorenesansowa biblioteka 1R

138. Neorenesansowy fotel 3R

139. Rzeźbione lustro z alabastrowym obrazem 17R

140. Snycerowana serwantka 4R

141. Stylowy, drewniany stół 13R

142. Stylizowana osłona kominkowa R16a

143. W. Podkowiński "W. Karska" 8R

144. W. Podkowiński "Na spacerze" 12R

145. Zestaw do kominka R16b

Zielony

146. 2 fotele dębowe neorenesansowe 2Z

147. Biurko neorenesansowe 8Z

148. Dywan Tabriz 12Z

149. Dywan z perskim wzorem 4Z

150. Fortepian 10Z

151. Fotel rzeźbiony w stylu gdańskim 9Z

152. Majestatyczny tron 1Z

153. Oryginalny piec 14Z

154. Stół z ośmiokątnym blatem 3Z

155. Stołek do fortepianu 11Z

156. W. Podkowiński "Pejzaż leśny w Chrzęsnem" 6Z

157. W. Podkowiński "Strumień między drzewami" 5Z

158. W. Podkowiński "Mokra wieś" 15Z

159. W. Podkowiński "Sad w Chrzęsnem" 7Z

160. W. Podkowiński "Dzieci w ogrodzie" 13Z

Poddasze

161. Stary piec kaflowy XIX w. (zdublowany opis pozycji nr 192)

162. Szkic obudowy grzejnika w hallu na II piętrze (zdublowany opis pozycji nr 192)

163. Piec 1 (zdublowany opis pozycji nr 192)

164. Piec 2 (zdublowany opis pozycji nr 192)

165. Piec 3 (zdublowany opis pozycji nr 192)

166. Piec 4 (zdublowany opis pozycji nr 192)

Sala środkowa

167. Hall - lustro (zdublowany opis pozycji nr 209)

168. Kominek - poddasze 1 (zdublowany opis pozycji nr 33)

169. Kominek - poddasze 2 (zdublowany opis pozycji nr 33)

170. Kominek - poddasze 3 (zdublowany opis pozycji nr 33)

171. Listwy drewniane (zdublowany opis pozycji nr 32)

Pokój biurowy

172. Biurko intarsjowane 4PB

173. Dywan Kazak 6PB

174. Eklektyczne lustro orzechowe 7PB

175. Komoda Biedermeier 2PB

176. Lampa na biurko mosiężna 5PB

177. Lampa naftowa 3PB

178. Salonik Biedermeier 1PB

Salon literacki

179. Duża lampa Tiffany 13SL

180. Duży okrągły stół Biedermeier 7SL

181. Dywan Iran 11SL

182. Fotel uszak w stylu Biedermeier 6SL

183. Komoda Biedermeier złocona (zdublowany opis pozycji nr 184)

184. Komoda styl Biedermeier 10SL

185. Komplet salonowy Biedermeier 1SL

186. Lampa naftowa majolika 5SL

187. Lampa naftowa majolika 2 (zdublowany opis pozycji nr 186)

188. Lampa sześć lilii 17SL

189. Lustro secesyjne oryginał 3SL

190. Okrągły dywan 12SL

191. Rozkładany klapiak 2SL

192. Stary piec kaflowy 18SL

193. Stolik niciak 16SL

194. Szezlong z około 1830 r. 15SL

195. Witryna Biedermaeier 9SL

196. Witryna empire 8SL

197. Żyrandole z okresu secesji 14SL

Pracowania badań naukowych

198. Biblioteka Art Deco 9PBN

199. Komoda Jindricha Halabala 4PBN

200. Dywan wełniany Art Deco 11PBN

201. Fotele Art Deco w stylu J.Halabali 1PBN

202. Gabinet Art Deco 4PBN

203. Krótka komoda Art Deco 7PBN

204. Lampa Art Deco krokodyl 3PBN

205. Plafon w stylu Art Deco 10bPBN

206. Plafon w stylu Art Deco 2 10aPBN

207. Stół i 6 krzeseł w stylu Art Deco 2 8PBN

208. Stolik w stylu Art Deco 2PBN

Klatka schodowa

209. Hall lustro poziome 2HallRP

210. Sofka Biedermeier 1HallRP

211. Ramy do obrazów (zdublowany opis pozycji nr 35)

Budynek administracyjny i spichlerz
Administracyjny

212. Parter budynku administracyjnego (zdublowany opis pozycji nr 36)

213. Poddasze budynku administracyjnego (zdublowany opis pozycji nr 37)

Pokój dyrektora

214. Biurko dwustronne 1PD

215. Dywan Tabriz 9PD

216. Fotel obrotowy czarny 2PD

217. Fotel obrotowy czarny 2 (zdublowany opis pozycji nr (216)

218. Fotel Limbo 4S

219. Komoda eklektyczna 6PD

220. Krzesło bukowe 8PD

221. Regał z szufladą 7PD

222. Stylizowany okrągły stolik 5PD

223. Szafka na akta 3PD

Sekretariat

224. Barek granitowy na kółkach 5S

225. Fotel biurowy obrotowy 6S

226. Fotel Limbo 4S

227. Szafa witryna Maya 3S

228. Szafa biurowa Lisbon (zdublowany opis pozycji nr 229)

229. Szafa biurowa Lisbon 2 2S

230. Zestaw gabinetowy 1S

Kuchnia

231. Kuchnia EKO 2KU

232. Stół i krzesła do kuchni 1SKU

Łazienki

233. Kosz na śmieci 3-litrowy (zdublowany opis pozycji nr 44)

234. Lustro do łazienki (zdublowany opis pozycji nr 45)

235. Wieszak na papier toaletowy(zdublowany opis pozycji nr 46)

236. Wieszak na ręczniki papierowe (zdublowany opis pozycji nr 47)

237. Zestaw łazienkowy (zdublowany opis pozycji nr 48)

Spichlerz

238. Parter (zdublowany opis pozycji nr 38)

239. Poddasze (zdublowany opis pozycji nr 39)

Szatnia, recepcja

240. Biurko sosnowe duże 1SR

241. Fotel obrotowy 4SR

242. Regał - witryna 2SR

243. Wieszak wolnostojący 3SR

Sala dydaktyczna

244. Komoda Eskadra 3SPA

245. Komoda Eskadra 2 4SPA

246. Komoda Eskadra 3 5SPA

247. Stół rozkładany 1SPA

Hall

248. Fotel Hiszpan 8SPO

249. Ława kolonialna 7SPO

Sala dydaktyczna

250. Biurko Eskadra 9SPO

251. Fotel obrotowy 10SPO

252. Komoda Eskadra 3SPO

253. Komoda Eskadra 2 4SPO

254. Komoda Eskadra 3 5SPO

255. Krzesło klasyczne stabilne 2SPO

256. Regał 6SPA

257. Stół rozkładany 1SPO

Sala wystawowa

258. Sztaluga 11SPO

Wyjaśnienia i uzupełnienia do SIWZ

259. Odpowiedzi + przedłużenie terminu składania ofert

260. Poprawiony formularz cenowy - pałac parter

262. Poprawiony formularz cenowy - pałac piętro

263. Poprawiony formularz cenowy - pałac poddasze

264. Poprawiony formularz cenowy - pałac różne

265. Poprawiony formularz cenowy - budynek administracyjny parter

266. Poprawiony formularz cenowy - budynek administracyjny różne

267. Poprawiony formularz cenowy - spichlerz

268. Formularz cenowy - oświetlenie

269. Formularz cenowy - nagłośnienie

270. Formularz cenowy - ogród

271. Opisy kopii do SIWZ

272. Uszczegółowienie warunku udziału w postępowaniu

273. Poprawiony załącznik nr 5

274. Duży okrągły stół Biedermeier 7SL

275. Dywan Kazak 6PB

276. Eklektyczne lustro orzechowe 7PB

277. Francuski gobelin 9PP

278. Gabinet Art Deco 4PBN

279. Gablota ekspozycyjna

280. Lampa naftowa 7R

281. Lampa naftowa majolika 5SL

282. Lustro 7S

283. Narożny barek 9R

284. Obraz "Anioł w Postoliskach" 1K

285. Sofka Biedermeier Hall 2P

286. Stół bilardowy

287. Stolik niciak 16SL

288. Szafa sieniowa 10PP

289. W. Podkowiński "Konwalia" 10N

290. Zestaw do kominka 15b N

291. Biurko 1PBAD

292. Fotel biurowy obrotowy 6PBAD

293. Komoda 2PBAD

294. Komoda 3PBAD

295. Szafa ubraniowa 4PBAD

296. Witryna 5PBAD

297. Komoda 2PKAD

298. Komoda 3PKAD

299. Komplet stół plus 8 krzeseł 1PKAD

300. Witryna 4PKAD

301. Komoda ESKADRA E KOM - 3 mdf 5SPA

302. Krzesło K-3 klasyczne, stabilne 2SPA

303. Regał 6SPO

304. Opisy do kopii

305. Poprawiony formularz cenowy spichlerz parter

306. Poprawiony formularz cenowy spichlerz różne

307. Wyjaśnienia + przedłużenie terminu składania ofert

308. Formularz cenowy wyposażenie i elementów dodatkowych

309. Odpowiedzi
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 08.08.2012
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 08.08.2012 r., godz. 14.25
Ostatnia aktualizacja:Wioleta Rolek, data: 13.08.2013 r., godz. 13.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.08.2013 r., godz. 13.55Wioleta RolekAktualizacja przetargu
13.08.2013 r., godz. 13.54Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.10.2012 r., godz. 15.43Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
27.09.2012 r., godz. 15.02Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
27.09.2012 r., godz. 14.10Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
11.09.2012 r., godz. 14.03Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
11.09.2012 r., godz. 13.50Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
11.09.2012 r., godz. 13.49Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
11.09.2012 r., godz. 13.47Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
11.09.2012 r., godz. 13.42Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
11.09.2012 r., godz. 13.41Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
11.09.2012 r., godz. 13.40Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.09.2012 r., godz. 12.48Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
10.09.2012 r., godz. 12.47Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
10.09.2012 r., godz. 11.53Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.09.2012 r., godz. 11.04Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
07.09.2012 r., godz. 15.16Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
07.09.2012 r., godz. 10.39Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
07.09.2012 r., godz. 10.30Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
06.09.2012 r., godz. 12.55Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
06.09.2012 r., godz. 12.31Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
23.08.2012 r., godz. 12.34Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
23.08.2012 r., godz. 11.01Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
23.08.2012 r., godz. 10.34Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
23.08.2012 r., godz. 09.52Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
23.08.2012 r., godz. 09.50Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
23.08.2012 r., godz. 09.30Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
23.08.2012 r., godz. 08.51Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
13.08.2012 r., godz. 11.42Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
11.08.2012 r., godz. 10.49Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
11.08.2012 r., godz. 10.46Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
11.08.2012 r., godz. 09.19Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.08.2012 r., godz. 11.21Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.08.2012 r., godz. 10.52Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.08.2012 r., godz. 10.34Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.08.2012 r., godz. 10.25Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.08.2012 r., godz. 09.59Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.08.2012 r., godz. 09.37Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.08.2012 r., godz. 09.18Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.08.2012 r., godz. 08.49Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.08.2012 r., godz. 08.44Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.08.2012 r., godz. 08.28Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.08.2012 r., godz. 08.25Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 14.27Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 14.26Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.08.2012 r., godz. 14.25Ewa ŁuczykDodanie przetargu

Strona oglądana: 3537 razy.