Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Utrzymanie zimowe dróg powiatowych z podziałem na części

Ogłoszenie zamieszczono: 09.10.2012 r.
Data składania ofert: 19.11.2012 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 19.11.2012 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie
PL-Wołomin: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

2012/S 198-326067

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Powiat Wołomiński
ul. Pradzyńskiego 3
Osoba do kontaktów: Waldemar Jeznach, Waldemar Majewski, Ewa Łuczyk
05-200 Wołomin
POLSKA
Tel.: +48 227874301
E-mail: zam@powiat-wolominski.pl
Faks: +48 227875093

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.powiat-wolominski.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Utrzymanie zimowe dróg powiatowych z podziałem na zadania.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 20: Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: powiat wołomiński.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe dróg powiatowych;
Część 1 ; drogi powiatowe w gm. Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin,
Część 2 - drogi powiatowe w gm. Tłuszcz.
Część 3 ; drogi powiatowe w gm. Radzymin, Dąbrówka.
Część 4 ; drogi powiatowe w gm. Jadów, Strachówka.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90900000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 813 008,13 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg: drogi powiatowe w gm. Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin
1)Krótki opis
Zimowe utrzymanie dróg: drogi powiatowe w gm. Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90900000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 272 745,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31.3.2013 r.
Część nr: 2 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg: drogi powiatowe w gm. Tłuszcz
1)Krótki opis
Zimowe utrzymanie dróg: drogi powiatowe w gm. Tłuszcz.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90900000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 123 940,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31.3.2013 r.
Część nr: 3 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg: drogi powiatowe w gm. Radzymin, Dąbrówka
1)Krótki opis
Zimowe utrzymanie dróg: drogi powiatowe w gm. Radzymin, Dąbrówka.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90900000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 343 488,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31.3.2013 r.
Część nr: 4 Nazwa: Utrzymanie zimowe dróg: drogi powiatowe w gm. Jadów, Strachówka
1)Krótki opis
Utrzymanie zimowe dróg: drogi powiatowe w gm. Jadów, Strachówka.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90900000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 259 508,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31.3.2013 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Wadium w wysokości:
Zad.1 - 8 000,00 PLN (słownie osiem tysięcy złotych).
Zad.2 - 3 500,00 PLN (słownie trzy tysiące pięćset złotych).
Zad.3 - 10 000,00 PLN (słownie dziesięć tysięcy złotych).
Zad.4 - 7 000,00 PLN (słownie siedem tysięcy złotych).
Wadium wnosi się w jednej z następujących form:
1) W pieniądzu
2) W poręczeniach bankowych
Gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
3) W gwarancjach ubezpieczeniowych
4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3,a do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt.
Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 z adnotacją:,, Wadium- Zimowe utrzymanie dróg- Zad. .......”.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium.
Zasady zwrotu wadium.
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust.4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bakowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.4a.
Zgodnie z art.46 ust.2 ust.2 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przez upływem terminu składania ofert.
Utrata wadium.
1. Zgodnie z art.46 ust.4a zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie
2. Zgodnie z art.46 ust.5 ustawy zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.
Wiedza i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.
Potencjał techniczny.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 2.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Inne dokumenty niezbędne do złożenia oferty:
- załączniki 1,1.1, 2,3,4,5.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SPW.272.111.2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 18.11.2012 - 16:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.11.2012 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 19.11.2012 - 10:30

Miejscowość:

Starostwo Powiatowe w Wołominie.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.10.2012

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 09.10.2012
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 09.10.2012 r., godz. 15.26
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 05.04.2013 r., godz. 14.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2013 r., godz. 14.29Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
15.10.2012 r., godz. 13.20Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
15.10.2012 r., godz. 13.18Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
09.10.2012 r., godz. 15.27Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
09.10.2012 r., godz. 15.26Ewa ŁuczykDodanie przetargu

Strona oglądana: 1391 razy.