Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę umeblowania do budynku KP PSP w Wołominie.

Ogłoszenie zamieszczono: 21.02.2005 r.
Data składania ofert: 10.03.2005 r., godz. 11.00
Data otwarcia ofert: 10.03.2005 r., godz. 12.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin, tel. (0-22) 787 64 61; (0-22) 787 64 62; faks (0-22) 787 64 61 w. 110; (0-22) 787 64 62 w. 110; e-mail: wolomin@mazowsze.straz.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony na dostawę umeblowania do budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej [KP PSP] w Wołominie.


Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa mebli dla 15 osób wykonujących pracę biurową. W skład dostawy wchodzą: szafy ubraniowe, szafy na akta, biurka, krzesła, stół do sali konferencyjnej.


Miejsce wykonania dostaw:

ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Nie


Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie


Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):

w przedziale powyżej 6 000 EUR do 60 000 EUR


Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

30 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)


Wymagane wadium:

0,00 PLN


Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy
 • Którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (odpowiednio z przyczyn określonych w art. 22 i art. 24 ustawy – prawo zamówień publicznych.),

 • Prowadzą działalność gospodarczą, co udokumentują aktualnym dokumentem dopuszczającym do obrotu prawnego,

 • Złożą oświadczenie o nie zaleganiu z należnościami podatkowymi do Urzędu Skarbowego lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich,

 • Złożą oświadczenie o nie zaleganiu z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.


 • Kryteria oceny ofert:

  Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
  1. cena - 90 %
  2. okres gwarancji na umeblowanie (nie dłuższy niż 36 m-cy-10%


  Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:

  Dostępne do 10.03.2005r. w K PPSP , ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin, tel. (0-22) 787 64 61; (0-22) 787 64 62; faks (0-22) 787 64 61 w. 110; (0-22) 787 64 62 w. 110; e-mail: wolomin@mazowsze.straz.pl


  Termin składania ofert:

  10.03.2005r. do godz. 11.00 w K PPSP, ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin, tel. (0-22) 787 64 61; (0-22) 787 64 62; faks (0-22) 787 64 61 w. 110; (0-22) 787 64 62 w. 110; e-mail: wolomin@mazowsze.straz.pl


  Termin związania ofertą:

  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


  Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:

  Data: 10.03.2005r. godz. 12:00

  Miejsc:e świetlica w siedzibie Zamawiającego, ul. Sasina 15, Wołomin.


  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

  mł. bryg. Bogdan Mielecki
  K PPSP , ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin, tel. (0-22) 787 64 61; (0-22) 787 64 62; faks (0-22) 787 64 61 w. 110; (0-22) 787 64 62 w. 110; e-mail: wolomin@mazowsze.straz.pl
  Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
  Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 23.02.2005 r., godz. 12.38
  Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 23.02.2005 r., godz. 12.38
  Rejestr zmian:
  CzasAdministratorOpis zmiany
  23.02.2005 r., godz. 12.38Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

  Strona oglądana: 1318 razy.