Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Świadczenie usług pocztowych (przy użyciu maszyny do frankowania oraz opłaty skredytowanej) dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie

Ogłoszenie zamieszczono: 26.11.2012 r.
Data składania ofert: 06.12.2012 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 06.12.2012 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Świadczenie usług pocztowych (przy użyciu maszyny do frankowania oraz opłaty skredytowanej) dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Numer ogłoszenia: 249129 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych (przy użyciu maszyny do frankowania oraz opłaty skredytowanej) dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych (przy użyciu maszyny do frankowania oraz opłaty skredytowanej) dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie. zadanie nr 1: świadczenie usług pocztowych przy użyciu maszyny do frankowania dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym w UP w Wołominie na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie. zadanie nr 2: świadczenie usług pocztowych Opłata skredytowana dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym w UP w Radzyminie przez Wydział Budownictwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie złożonych dokumentów

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie złożonych dokumentów

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie złożonych dokumentów

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie złożonych dokumentów

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie złożonych dokumentów

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej udzielonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy o prawie pocztowym z dnia 12 czerwca 2003 ( dz. U. nr 130, poz. 1188 z późn. Zm.) lub oświadczenie o ustawowym zwolnieniu z uzyskania ww zezwolenia; - Upoważnienie do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osoby / osobę, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty; - Zaakceptowane i podpisane istotne postanowienia umowy; - Wypełniony i podpisany formularz oferty z wraz z załącznikami; - Oświadczenie wynikające z postanowień art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz art.. 24 Pzp; - Parafowany opis przedmiotu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: świadczenie usług pocztowych przy użyciu maszyny do frankowania dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym w UP w Wołominie na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usług pocztowych przy użyciu maszyny do frankowania dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym w UP w Wołominie na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: świadczenie usług pocztowych Opłata skredytowana dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym w UP w Radzyminie przez Wydział Budownictwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usług pocztowych Opłata skredytowana dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym w UP w Radzyminie przez Wydział Budownictwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedzi

Załączniki
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 26.11.2012
Wprowadził:Wioleta Rolek, data: 26.11.2012 r., godz. 10.27
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 05.04.2013 r., godz. 14.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2013 r., godz. 14.30Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
03.12.2012 r., godz. 15.27Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
26.11.2012 r., godz. 10.28Wioleta RolekAktualizacja przetargu
26.11.2012 r., godz. 10.27Wioleta RolekDodanie przetargu

Strona oglądana: 1172 razy.