Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Remont przepustów w drogach Powiatu Wołomińskiego - II etap

Ogłoszenie zamieszczono: 05.12.2012 r.
Data składania ofert: 19.12.2012 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 19.12.2012 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Remont przepustów w drogach Powiatu Wołomińskiego - II etap
Numer ogłoszenia: 491510 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont przepustów w drogach Powiatu Wołomińskiego - II etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont przepustów w drogach Powiatu Wołomińskiego - II etap.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających z zakresie: remontu przepustów, odtworzenia nawierzchni drogowej, odtworzenia rowów
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie złożonych dokumentów

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie złożonych dokumentów

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie złożonych dokumentów

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie złożonych dokumentów

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie złożonych dokumentów

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony i podpisany formularz ofertowy; zaakceptowane istotne postanowienia umowy; kosztorys ofertowy uproszczony zgodny z załączonym przedmiarem robót.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Termin wykonania robót objętych niniejszą umową i rozliczenia inwestycji mogą ulec zmianie w przypadku: 1) Gdy warunki atmosferyczne nie pozwolą na prowadzenie robót zgodnie z wymogami technologicznymi, termin realizacji może się przesunąć o czas niezbędny do poprawnego wykonania robót. Przerwy w robotach z tego tytułu musi potwierdzić inspektor nadzoru. 2) Przerw w realizacji prac i robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub przyczyn obiektywnych niezależnych od stron umowy. 3) Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. 4) W przypadku przedłużenia terminu wykonania zamówienia strony sporządzą stosowny aneks.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin pok. nr 4 (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont przepustów zlokalizowanych w drogach Powiatu Wołomińskiego: gmina Tłuszcz - miejscowość Białki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont przepustów zlokalizowanych w drogach Powiatu Wołomińskiego: gmina Tłuszcz - miejscowość Białki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.10-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont przepustów zlokalizowanych w drogach Powiatu Wołomińskiego: gmina Tłuszcz - miejscowość Chrzęsne Sulejów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont przepustów zlokalizowanych w drogach Powiatu Wołomińskiego: gmina Tłuszcz - miejscowość Chrzęsne Sulejów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.10-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Remont przepustów zlokalizowanych w drogach Powiatu Wołomińskiego: gmina Poświętne - miejscowość Jadwiniew Rojków.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont przepustów zlokalizowanych w drogach Powiatu Wołomińskiego: gmina Poświętne - miejscowość Jadwiniew Rojków.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.10-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Remont przepustów zlokalizowanych w drogach Powiatu Wołomińskiego: gmina Tłuszcz - miejscowość Kury.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont przepustów zlokalizowanych w drogach Powiatu Wołomińskiego: gmina Tłuszcz - miejscowość Kury.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.10-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Remont przepustów zlokalizowanych w drogach Powiatu Wołomińskiego: gmina Wołomin - miejscowość Leśniakowizna.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont przepustów zlokalizowanych w drogach Powiatu Wołomińskiego: gmina Wołomin - miejscowość Leśniakowizna.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.10-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Remont przepustów zlokalizowanych w drogach Powiatu Wołomińskiego: gmina Poświętne - miejscowość Międzyleś.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont przepustów zlokalizowanych w drogach Powiatu Wołomińskiego: gmina Poświętne - miejscowość Międzyleś.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.10-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Remont przepustów zlokalizowanych w drogach Powiatu Wołomińskiego: gmina Poświętne - miejscowość Nowe Ręczaje.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont przepustów zlokalizowanych w drogach Powiatu Wołomińskiego: gmina Poświętne - miejscowość Nowe Ręczaje.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.10-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Remont przepustów zlokalizowanych w drogach Powiatu Wołomińskiego: gmina Poświętne - miejscowość Wola Cygowska.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont przepustów zlokalizowanych w drogach Powiatu Wołomińskiego: gmina Poświętne - miejscowość Wola Cygowska.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.10-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Remont przepustów zlokalizowanych w drogach Powiatu Wołomińskiego: gmina Radzymin - miejscowość Zawady 36.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont przepustów zlokalizowanych w drogach Powiatu Wołomińskiego: gmina Radzymin - miejscowość Zawady 36.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.10-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiary
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wicestarosta Wołomiński - Konrad Rytel, data: 05.12.2012
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 05.12.2012 r., godz. 12.26
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 05.04.2013 r., godz. 14.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2013 r., godz. 14.35Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
07.12.2012 r., godz. 11.10Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
05.12.2012 r., godz. 12.44Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
05.12.2012 r., godz. 12.30Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
05.12.2012 r., godz. 12.29Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
05.12.2012 r., godz. 12.26Ewa ŁuczykDodanie przetargu

Strona oglądana: 1107 razy.