Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przeprowadzenie badań jakości usług publicznych oraz opracowanie 6 strategii rozwoju usług publicznych w powiecie wołomińskim

Ogłoszenie zamieszczono: 21.01.2013 r.
Data składania ofert: 29.01.2013 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 29.01.2013 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Przeprowadzenie badań jakości usług publicznych oraz opracowanie 6 strategii rozwoju usług publicznych w powiecie wołomińskim
Numer ogłoszenia: 29308 - 2013; data zamieszczenia: 21.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie badań jakości usług publicznych oraz opracowanie 6 strategii rozwoju usług publicznych w powiecie wołomińskim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie badań jakości usług publicznych oraz opracowanie 6 strategii rozwoju usług publicznych w powiecie wołomińskim.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.12.00-9, 73.22.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie złożonych dokumentów
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie złożonych dokumentów
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie złożonych dokumentów
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie złożonych dokumentów
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie złożonych dokumentów
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
wypełniony i podpisany formularz ofertowy; Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej: - 3 usług badań ankietowych oraz - 3 strategii rozwoju gmin (ewentualnie powiatów, regionów) lub strategii interwencji publicznych bądź łącznie 3 strategii lub ewaluacji usług publicznych; W tym celu składa Wykaz wykonanych usług według wzoru określonego w Załączniku 4 do SIWZ wraz z referencjami wykonania minimum 3 badań ankietowych oraz minimum 3 strategii/ewaluacji; Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej 10 osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: - 1 koordynatorem posiadającym minimum 5 letnie doświadczenie w planowaniu strategicznym oraz zarządzaniu bądź realizacji projektów finansowanych ze środków UE lub projektów komercyjnych, - 2 osobami z udokumentowanym minimum 3 letnim doświadczeniem w przygotowaniu i prowadzeniu badań ankietowych, biegłymi w metodach obróbki danych oraz analizy uzyskanych wyników, - 6 osobami, biegłymi w tworzeniu/współtworzeniu minimum 3 strategii rozwoju dla JST na poziomie gminnym lub powiatowym, wypracowanych metodami partycypacyjnymi bądź minimum 2 badań ewaluacyjnych bądź strategicznych dotyczących usług publicznych. Osoby z udokumentowanym minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym oraz doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów - minimum 150 godzin szkoleniowych każda, przy czym przynajmiej jedna osoba biegła w budowaniu strategii z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń/warsztatów z budżetowania zadaniowego dla gmin lub powiatów. - 1 osobą z udokumentowanym doświadczeniem w przeprowadzeniu co najmniej 150 godzin szkoleń metodami warsztatowymi z grupami pracowników jednostek samorządu terytorialnego lub działaczy organizacji społecznych i pozarządowych. Wykaz osób wraz z CV wskazanych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, Wykonawca składa według wzoru z Załącznika 5 do SIWZ;3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków opisanych przez Zamawiającego, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 2). 4. W wypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 2. lub odpowiadające im, wymienione w Części VI powinien złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3a)., jest składane w imieniu Wykonawców składających wspólnie ofertę, natomiast pozostałe oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 3. mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy spośród Wykonawców składających wspólną ofertę; Zaakceptowane istotne postanowienia umowy; 3) metodyka badania i dobór próby badawczej oraz metodyka opracowania strategii i doboru oraz pomiaru mierników; jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów - zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 60
2 - metodyka badania i dóbr próby badawczej oraz metodyka opracowania strategii o doboru oraz pomiaru mierników - 30
3 - termin realizacji - 10
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się zmiany umowy w następujących przypadkach: a rozwiązania lub zmiany treści umowy o dofinansowanie Projektu, z której finansowane jest zamówienie; b nieotrzymania przez Zamawiającego płatności okresowej z Instytucji Pośredniczącej, przeznaczonej na zapłatę wynagrodzenia wynikającego z umowy; c zmiany przepisów obowiązującego prawa mających wpływ na termin realizacji i wartość usługi; d wystąpienia siły wyższej, jeżeli siła ta miałaby wpływ na termin realizacji zamówienia; e wniesienia przez Zamawiającego uwag do przedstawianych dokumentów - raportu badań fokusowych oraz raportu diagnostycznego, które mogą wpłynąć na niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin pok nr 4 (kancelaria).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w powiecie wołomińskim. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedź

Protokół z postępowania

Druki w wersji WORD

Specyfikacja w wersji WORD

Odpowiedź

Zmiana ogłoszenia

Odpowiedź + przedłużenie terminu składania ofert

Zmiana ogłoszenia
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 21.01.2013
Wprowadził:Sylwia Perzanowska, data: 21.01.2013 r., godz. 15.56
Ostatnia aktualizacja:Sylwia Perzanowska, data: 28.01.2013 r., godz. 16.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.01.2013 r., godz. 16.19Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
25.01.2013 r., godz. 13.12Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
25.01.2013 r., godz. 13.11Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
25.01.2013 r., godz. 11.07Wioleta RolekAktualizacja przetargu
25.01.2013 r., godz. 11.06Wioleta RolekAktualizacja przetargu
24.01.2013 r., godz. 14.56Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
24.01.2013 r., godz. 09.40Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
24.01.2013 r., godz. 09.07Wioleta RolekAktualizacja przetargu
24.01.2013 r., godz. 09.07Wioleta RolekAktualizacja przetargu
22.01.2013 r., godz. 15.01Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
21.01.2013 r., godz. 16.13Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
21.01.2013 r., godz. 15.56Sylwia PerzanowskaDodanie przetargu

Strona oglądana: 1829 razy.