Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Starostwo Powiatu Wołomińskiego ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sadzonek drzew leśnych dla potrzeb odnowienia pożarzysk w m. Międzyleś, gm. Poświętne i w m. Franciszków, gm. Tłuszcz.

Ogłoszenie zamieszczono: 07.03.2005 r.
Data składania ofert: 30.03.2005 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 30.03.2005 r., godz. 10.15
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin, 2005-03-07
WOS – 3421-1/05
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), Starostwo Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę sadzonek drzew leśnych dla potrzeb odnowienia pożarzysk w m. Międzyleś, gm. Poświętne i w m. Franciszków, gm. Tłuszcz.

I. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Wołomińskiego, pok. nr 11, w godz. pracy tut. Urzędu.

II. Opis przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. dostawa materiału sadzeniowego, spełniającego wymagania przepisów o leśnym materiale rozmnożeniowym:
a. dla potrzeb odnowienia pożarzyska w m. Franciszków, gm. TŁUSZCZ (Region 454)

2. informacja o możliwości złożenia oferty częściowej:
Dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej na poszczególne rodzaje sadzonek.

3. W ofercie należy podać:
a) czy dostawca zapewnia własny transport do miejsca magazynowania,
b) koszt w.w. transportu na teren powiatu wołomińskiego,
c) ewentualnie - czy dostawca oferuje upust np. w kosztach transportu,
d) informację n.t. warunków zwrotu pustych kontenerów po sadzonkach.

III. Termin wykonania zamówienia:
- sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym - w terminie od 08 kwietnia 2005r. do 31 maja 2005r.
- sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym - w terminie od 08 kwietnia 2005r. do 16 maja 2005r.
- partiami, w ilościach uzgodnionych z wykonawca sadzenia.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. deklarację świadectwa pochodzenia materiału rozmnożeniowego.

V. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto – 100%

VI. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VII. Miejsce i termin składania ofert:
- w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 11,
- do dnia 30 marca 2005 r. do godz. 10.00
Oferta przedstawiona wg formularza załączonego do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wraz z załącznikiem nr 2, powinna być złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie, z napisem:
"OFERTA NA SADZONKI
nie otwierać przed dniem 30 marca 2005r."

VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert: 30 marca 2005r. o godz. 10.15 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 11.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.03.2005 r., godz. 13.24
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.03.2005 r., godz. 13.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.03.2005 r., godz. 13.24Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1108 razy.