Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Oczyszczanie pozimowe, mechaniczne zamiatanie ulic na terenie powiatu wołomińskiego z podziałem na części

Ogłoszenie zamieszczono: 07.03.2013 r.
Data składania ofert: 15.03.2013 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 15.03.2013 r., godz. 10.45
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Oczyszczanie pozimowe, mechaniczne zamiatanie ulic na terenie powiatu wołomińskiego z podziałem na części
Numer ogłoszenia: 92362 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oczyszczanie pozimowe, mechaniczne zamiatanie ulic na terenie powiatu wołomińskiego z podziałem na części.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Oczyszczanie pozimowe, mechaniczne zamiatanie ulic na terenie powiatu wołomińskiego z podziałem na części.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.00.00-2, 90.21.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz usług z ostatnich 3 lat, wartość realizowanych robót nie mniejsza niż 70.000,00 zł oraz potwierdzenie wykonanai zamówienia np. referencje

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Należy dysponować sprzętem: szczotką mechaniczną samojezdną typu odkurzacz

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Należy posiadać ubezpieczenie od OC na kwotę min. 50.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony i podpisany formularz ofertowy; zaakceptowane istotne postanowienia umowy; oświadczenie o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin pok. nr 4 (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Oczyszczanie pozimowe i mechaniczne zamiatanie ulic w miejscowości Marki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Ząbki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Oczyszczanie pozimowe i mechaniczne zamiatanie ulic w miejscowości Marki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Ząbki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.00.00-2, 90.21.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Oczyszczanie pozimowe i mechaniczne zamiatanie ulic w miejscowościach Radzymin, Dąbrówka, Klembów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Oczyszczanie pozimowe i mechaniczne zamiatanie ulic w miejscowościach Radzymin, Dąbrówka, Klembów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.00.00-2, 90.21.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Oczyszczanie pozimowe i mechaniczne zamiatanie ulic w miejscowościach Jadów, Poświętne, Strachówka.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Oczyszczanie pozimowe i mechaniczne zamiatanie ulic w miejscowościach Jadów, Poświętne, Strachówka.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.00.00-2, 90.21.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Istotne postanowienia umowy

Przedłużenie terminu składana ofert
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 07.03.2013
Wprowadził:Sylwia Perzanowska, data: 07.03.2013 r., godz. 10.15
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 13.03.2013 r., godz. 12.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.03.2013 r., godz. 12.58Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
07.03.2013 r., godz. 10.15Sylwia PerzanowskaDodanie przetargu

Strona oglądana: 1100 razy.