Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg ograniczony na dostawę paliwa i artykułów samochodowych dla potrzeb Starostwa Powiatu Wołomińskiego

Ogłoszenie zamieszczono: 15.03.2005 r.
Data składania ofert: 04.04.2005 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 04.04.2005 r., godz. 10.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 ogłasza przetarg ograniczony na dostawę paliwa i artykułów samochodowych dla potrzeb Starostwa Powiatu Wołomińskiego.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa i artykułów samochodowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Pożądany termin realizacji zamówienia do 30.04.2006 r.
4. W przetargu mogą uczestniczyć firmy spełniające warunki zawarte w SIWZ i warunki zawarte w art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Stacja paliw musi się znajdować na terenie Wołomina.
5. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- aktualny dokument (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dopuszczający wykonawcę do odbrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich,
- zaświadczenie o nie zaleganiu z należnościami podatkowymi do Urzędu Skarbowego lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działajacych wspólnie dotyczy to każdego z nich,
- zaświadczenie o nie zaleganiu z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich,
- oświadczenie wynikające z postanowień art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),
- dokumenty potwierdzające, że stacja paliw znajduje się na terenie Wołomina (np.: umowa o przedstawicielstwie, dokumenty potwierdzające, że stacja paliw jest własnością wykonawcy, itp.).
6. Przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: maksymalnie 5.
7. Wysokość wadium: 3.000,00 zł.
8. Kryteria oceny ofert:
- cena - 30%,
- wartość upustu - 40%,
- odległość stacji paliw w km od siedziby Starostwa - 30%.
9. Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: siedziba zamawiającego do dnia 04.04.2005 r. do godz. 10.00.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 25.03.2005 r., godz. 13.19
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 25.03.2005 r., godz. 13.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.03.2005 r., godz. 13.19Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1045 razy.