Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego z podziałem na zadania.

Ogłoszenie zamieszczono: 12.07.2013 r.
Data składania ofert: 02.09.2013 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 02.09.2013 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
12/07/2013 S134 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Wołomin: Różne meble i wyposażenie

2013/S 134-231946

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Powiat Wołomiński
ul. Pradzyńskiego 3
Osoba do kontaktów: Małgorzata Śmiałkowska, Henryka Michalczewska, Mirosław Zajdenc, Ewa Łuczyk
05-200 Wołomin
POLSKA
Tel.: +48 227874301
E-mail: zam@powiat-wolominski.pl
Faks: +48 227875093

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.powiat-wolominski.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego z podziałem na zadania.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Chrzęsne, powiat Wołomiński.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego z podziałem na zadania.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39150000, 30237300, 31527200, 32320000, 32342400, 39100000, 39130000, 39516000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 221 138,21 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 12.9.2013. Zakończenie 12.11.2013

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie I – pałac meble historyczne, roboty stolarskie
1)Krótki opis
Zadanie I – pałac meble historyczne, roboty stolarskie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39150000, 30237300, 31527200, 32320000, 32342400, 39100000, 39130000, 39516000
3)Wielkość lub zakres
Zadanie I – pałac meble historyczne, roboty stolarskie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 12.9.2013. Zakończenie 12.11.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie II - kopie , ramy, system do ekspozycji
1)Krótki opis
Zadanie II - kopie , ramy, system do ekspozycji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39150000, 30237300, 31527200, 32320000, 32342400, 39100000, 39130000, 39516000
3)Wielkość lub zakres
Zadanie II - kopie , ramy, system do ekspozycji.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 12.9.2013. Zakończenie 12.11.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Początek realizacji zamówienia od podpisania umowy.
Część nr: 3 Nazwa: Zadanie III- meble nowoczesne
1)Krótki opis
Zadanie III- meble nowoczesne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39150000, 30237300, 31527200, 32320000, 32342400, 39100000, 39130000, 39516000
3)Wielkość lub zakres
Zadanie III- meble nowoczesne.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 12.9.2013. Zakończenie 12.11.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Początek realizacji zamówienia od podpisania umowy.
Część nr: 4 Nazwa: Zadanie IV- Dostawa i montaż wyposażenia dodatkowego
1)Krótki opis
Zadanie IV- Dostawa i montaż wyposażenia dodatkowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39150000, 30237300, 31527200, 32320000, 32342400, 39100000, 39130000, 39516000
3)Wielkość lub zakres
Zadanie IV- Dostawa i montaż wyposażenia dodatkowego.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 12.9.2013. Zakończenie 12.11.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Początek realizacji zamówienia od podpisania umowy.
Część nr: 5 Nazwa: Zadanie V- Dostawa i montaż sprzętu
1)Krótki opis
Zadanie V- Dostawa i montaż sprzętu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39150000, 30237300, 31527200, 32320000, 32342400, 39100000, 39130000, 39516000
3)Wielkość lub zakres
ZADANIE V- Dostawa i montaż sprzętu.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 12.9.2013. Zakończenie 12.11.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Początek realizacji zamówienia od podpisania umowy.
Część nr: 6 Nazwa: Zadanie VI - Dekoracje okienne
1)Krótki opis
Zadanie VI - Dekoracje okienne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39150000, 30237300, 31527200, 32320000, 32342400, 39100000, 39130000, 39516000
3)Wielkość lub zakres
Zadanie VI - Dekoracje okienne.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 12.9.2013. Zakończenie 12.11.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Początek realizacji zamówienia od podpisania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wysokość wnoszonego wadium
Wadium w wysokości
Zadanie I 14 000 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych),
Zadanie II 2 700 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset złotych),
Zadanie III 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych),
Zadanie IV 3 400 PLN (słownie: trzy tysiące czterysta złotych),
Zadanie V 10 300 PLN (słownie: dziesięć tysięcy trzysta złotych),
Zadanie VI 2 400 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).
Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie oferty.
Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 z adnotacją:
Wadium - Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego z podziałem na zadania.
2. Zasady wnoszenia wadium
Wadium wnosi się w jednej z następujących form:
1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, a do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
Posiadają doświadczenie w wykonywaniu następujących prac w zależności od zadania:
Zadanie I
Pałac – zakup i montaż mebli historycznych i nowych, roboty stolarskie, renowacja mebli historycznych, zakup wyposażenia.
1. dostawa wyposażenia wnętrz w szczególności wyposażenia meblowego historycznego i nowego wraz z montażem,
2. zakup sztalug, fortepianu, luster, lamp, obrusów, dywanów
3. wykonanie i montaż boazerii, okiennic, glifów , obudowy kominków, obudowy grzejników,
4. poddanie renowacji wyposażenia ruchomego, które stanowić będzie element wyposażenia w budynku pałacu.
5. wykonanie i montaż zabudowy kuchennej łącznie ze sprzętem AGD do zabudowy
6. wykonanie renowacji i konserwacji elementów wyposażenia ruchomego mebli historycznych – zabytkowych
7. inne prace ujęte w dokumentacji przetargowej .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określą Załączniki Nr A-1, A-2, A-3, A-4, A-4a, A-5 stanowiące integralną część do SIWZ.
Zadanie II
Dostawa i montaż kopii obrazów, ram do obrazów, systemu do zawieszania i ekspozycji
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa kopii obrazów Władysława Podkowińskiego,
2. Wykonanie i dostawa ram do obrazów,
3. Wykonanie, dostawa i montaż systemu do ekspozycji w Sali zielonej budynku pałacu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz przykładowe ramy określa załącznik Nr A-6 stanowiący integralną część do SIWZ.
Zadanie III
Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego w pomieszczeniach budynków Administracyjnego i Spichlerza.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych
2. W zakresie elementów wyposażenia meblowego oraz pozostałego wyposażenia wystroju wnętrz ujętego w Zadaniu III zamówienia znajdują się m. in. następujące elementy:
- krzesła, biurka, stoły, komody, szafy, szafki, fotele, stoliki, lustra, dywany, wieszaki, zmywarka, regały, ławy, sztalugi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki Nr B-1, C-1 stanowiące integralną część do SIWZ.
Zadanie IV
Dostawa i montaż wyposażenia dodatkowego
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia dodatkowego.
2. W zakresie elementów wyposażenia dodatkowego ujętego w Zadaniu IV zamówienia znajdują się m. in. następujące elementy: sztukatorska obudowa kominka, wykończenie parkietu i krawędzi cegły blachą mosiężną, odpływy kamienne rur spustowych, podest zewnętrzny przy wejściu głównym z płyt piaskowca, oświetlenie zewnętrzne pałacu, oprawy do oświetlenia cz. środkowej fasady nad balkonem, kurtyna powietrzna, doświetlenie klatki schodowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki Nr A-7, B-2, C-2 stanowiące integralną część do SIWZ.
Zadanie V
Dostawa i montaż mebli ogrodowych, oświetlenia scenicznego i plenerowego
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli ogrodowych, oświetlenia scenicznego i plenerowego
2. W zakresie elementów wyposażenia mebli ogrodowych, oświetlenia scenicznego i plenerowego ujętego w Zadaniu V zamówienia znajdują się m. in. następujące elementy: oświetlenie sceniczne i plenerowe, kolumny do nagłośnienia, statywy do kolumn głośnikowych, urządzenie do obsługi dźwięku, mikrofony, urządzenie do separacji dźwięku, anteny, aparat fotograficzny, lustro, zastawa stołowa, szklanki i kieliszki, taca, sztućce, termos,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki Nr Cz.1, Cz.2, Cz.3, Cz.4, Cz.5,( A-7, B-3,C-3) stanowiące integralną część do SIWZ.
Zadanie VI
Dostawa i montaż dekoracji okiennych
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dekoracji okiennych do budynków: pałacu, administracyjnego, spichlerza.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki Nr A-8, B-4, stanowiące integralną część do SIWZ.
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dostarczenie co najmniej dwóch referencji, z realizacji zgodnych z przedmiotem poszczególnych zadań, każda o wartości minimum
Zadanie I 340 000 PLN (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych brutto),
Zadanie II 65 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych brutto),
Zadanie III 75 000 PLN (słownie siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych brutto),
Zadanie IV 85 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych brutto)
Zadanie V 240 000 PLN (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych brutto),
Zadanie VI 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych brutto).
w tym przynajmniej 1 w obiektach wpisanych do rejestru zabytków (dotyczy zadań: I, II, IV), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane prawidłowo i terminowo ukończone.
Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zadanie musi być realizowane i nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, w sposób profesjonalny i zgodny z zasadami konserwatorskimi. Zakres uprawień konserwatorskich powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 1165, poz. 987). Do oferty powinien być dołączony imienny wykaz osób wskazanych do realizacji i do nadzoru prac, z udokumentowanym ich odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia.
Zamawiający wymaga dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami o specjalnościach:
- Jedna osoba z uprawnieniami nadzoru prac konstrukcyjno-budowlanych
- Jedna osoba z uprawnieniami konserwatorskimi
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
a) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż
Zadanie I 550 000 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
Zadanie II 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych),
Zadanie III 115 000 PLN (słownie sto piętnaście tysięcy złotych),
Zadanie IV 130 000 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych),
Zadanie V 400 000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych),
Zadanie VI 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
a) wykaz dostaw wyposażenia, z realizacji zgodnych z przedmiotem poszczególnych zadań, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane prawidłowo i terminowo ukończone.
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.
- wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, gdy wykonawca sam nie dysponuje takim potencjałem,
4. Inne dokumenty niezbędne do złożenia oferty:
- Wypełniony formularz ofertowy.
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Harmonogram rzeczowo-terminowy dostaw i montaży
- Wypełniony formularz cenowy dostaw
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SPW272.58.2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 19.8.2013 - 16:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.8.2013 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 20.8.2013 - 10:30

Miejscowość:

Starostwo Powiatowe w Wołominie.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet VI - wykorzystanie walorów kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Działanie 6.1. Kultura.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi sie:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiacej podstawe jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2,
albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec tresci ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi sie w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi sie:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomosc o okolicznościach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiajacy nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiazku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi sie nie pózniej niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a
w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej reki albo zapytania o cene - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cene.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbe orzeczenia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.7.2013

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zadanie nr 1

2. Formularz cenowy parter

3. Formularz cenowy piętro

4. Formularz cenowy poddasze

5. Formularz cenowy - renowacja i uzupełnienie wyposażenia istniejącego

6. Formularz cenowy - renowacja mebli

7. Formularz cenowy - dywany, chodniki, obrusy, kilimy, gobeliny

8. Rzut parteru

9. Rzut piętro

10. Rzut poddasza

11. Boazeria i obudowy glifów wejściowych w sali zielonej

12. Obudowa glifu przy windzie

13. Obudowy grzejników na piętrze

14. Obudowy grzejników na poddaszu

15. Okiennice

16. Przekrój podłużny

17. Przekrój poprzeczny

Zadanie nr 2

18. Formularz cenowy kopie obrazów + ramy

19. Ramy do obrazów

Zadanie nr 3

20. Formularz cenowy wyposażenie budynek administracyjny

21. Formularz cenowy wyposażenie spichlerz

22. Rzut parteru budynek administracyjny

23. Rzut poddasza budynek administracyjny

24. Rzut parteru budynek spichlerza

25. Rzut poddasza budynek spichlerza

Zadanie nr 4

26. Formularz cenowy - elementy stałe i budowlane

27. Formularz cenowy - elementy stałe

28. Elementy zewnętrzne z piaskowca

29. Obudowy kominków na poddaszu

30. Podest -wejście główne do pałacu

31. Wykończenie kominków na piętrze

Zadanie nr 5

32. Formularz cenowy - oświetlenie sceniczne i plenerowe

33. Formularz cenowy - nagłośnienie

34. Formularz cenowy - sprzęt ogrodowy i audio

35. Formularz cenowy - sprzęt inny

36. Formularz cenowy - Akcesoria kuchenne i sprzęt drobny pałac

37. Formularz cenowy - Akcesoria kuchenne i sprzęt drobny budynek administracyjny

38. Formularz cenowy - Akcesoria kuchenne i sprzęt drobny spichlerz

39. Urządzenia biurowe - opisy szczegółowe

Zadanie nr 6

40. Formularz cenowy - dekoracje okienne

41. Dekoracje okienne - budynek administracyjny

42. Karnisz metalowy wzór

43. Dekoracje okienne - pałac

44. Karnisz metalowy wzór

45. Zmiana ogłoszenia

46. Modyfikacja SIWZ

47. Poprawiony formularz cenowy Zad. 1 - wyposażenie piętro

48. Poprawiony formularz cenowy Zad. 1 - wyposażenie poddasze

48. Poprawiony formularz cenowy Zad. 3 - wyposażenie spichlerz

49. Poprawiony formularz cenowy Zad. 5 - akcesoria kuchenne i sprzęt drobny pałac

50. Poprawiony formularz cenowy Zad. 5 - akcesoria kuchenne i sprzęt drobny budynek administracyjny

51. Poprawiony formularz cenowy Zad. 5 - akcesoria kuchenne i sprzęt drobny spichlerz

52. Poprawiony formularz cenowy Zad. 5 - sprzęt inny

53. Poprawiony formularz cenowy Zad. 5 - oświetlenie sceniczne i plenerowe

54. Poprawiony formularz cenowy Zad. 5 - nagłośnienie

55. Poprawiony formularz cenowy Zad. 5 - sprzęt ogrodowy i audio

56. Poprawiony opis sprzętu komputerowego

57. Odpowiedź

58. Odpowiedzi

59. Korekta odpowiedzi z 16.08.2013 r.
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 12.07.2013
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 12.07.2013 r., godz. 09.32
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 27.08.2013 r., godz. 14.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.08.2013 r., godz. 14.20Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
27.08.2013 r., godz. 13.45Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
22.08.2013 r., godz. 15.08Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
19.08.2013 r., godz. 12.53Wioleta RolekAktualizacja przetargu
14.08.2013 r., godz. 09.44Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
14.08.2013 r., godz. 09.39Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
12.07.2013 r., godz. 11.34Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
12.07.2013 r., godz. 11.25Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
12.07.2013 r., godz. 11.22Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
12.07.2013 r., godz. 11.14Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
12.07.2013 r., godz. 11.10Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
12.07.2013 r., godz. 10.37Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
12.07.2013 r., godz. 10.17Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
12.07.2013 r., godz. 10.08Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
12.07.2013 r., godz. 10.04Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
12.07.2013 r., godz. 09.32Ewa ŁuczykDodanie przetargu

Strona oglądana: 1666 razy.