Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego

Ogłoszenie zamieszczono: 01.06.2005 r.
Data składania ofert: 24.06.2005 r., godz. 12.50
Data otwarcia ofert: 24.06.2005 r., godz. 13.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego.

1. W przetargu mogą uczestniczyć firmy znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadające uprawnienia wykonywania w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny oraz dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak również nie podlegające wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
2. Dokumentację przetargową, zawierającą warunki przystąpienia do przetargu i sposób wyłonienia oferty najkorzystniejszej można otrzymać w godzinach urzędowania w siedzibie Zamawiającego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 4.
3. Osoba upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Barbara Dąbrowska /w zakresie SIWZ/ tel. (0-22) 787 43 03 wew. 120 w godz. 9.00-15.00 - Starostwo Powiatu Wołomińskiego 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 oraz Pan Adam Mirosławski tel. (0-22) 826 49 54; 828 12 31; 828 95 76 wew. 105 tel. kom. 501 778 004; adres:
00-355 Warszawa ul. Tamka 38 lok. 902.
4. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych.
6. Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 01.07.2005 r. do dnia 30.06.2008 r.
7. Wymagania i warunki udziału w postępowaniu zawiera SIWZ.
8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie (wartość punktowa) cena oferty 70 pkt, brak stosowania udziałów własnych - 10 pkt, brak stosowania franszyzy redukcyjnej - 10 pkt, brak stosowania franszyzy integralnej - 10 pkt.
9. Oferty należy składać w dni robocze (bez sobót) w godzinach od 9.00 do 15.00 do dnia 13 czerwca 2005 r. godz. 12.50 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 pok. 4 (Kancelaria).
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2005 r. godz. 13.00 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3. Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
11. O wynikach przetargu zainteresowania dowiedzą się z ogłoszenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatu Wołomińskiego w Wołominie oraz z ogłoszenia umieszczonego na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-wolominski.pl.


Dodano 13.06.2005r.:
Termin składania i otwarcia ofert został przesunięty z dnia 13.06.2005r. na dzień 24.06.2005r. Godziny pozostały bez zmian.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 02.06.2005 r., godz. 15.25
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 02.06.2005 r., godz. 15.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.06.2005 r., godz. 15.25Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1075 razy.