Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał Zarządu: Kadencja 2018 - 2023, 2018 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała Nr VI-1/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w związku z przystąpieniem powiatu wołomińskiego do korzystania z Systemu Obsługi Wniosków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który jest ogólnopolską platformą informatyczną wspomagającą działania na rzecz osób niepełnosprawnych
2 Uchwała Nr VI-2/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu Wymiar sprawiedliwości
3 Uchwała Nr VI-3/2018 w sprawie upoważnień w zakresie bieżącej działalności Powiatu oraz zarządu drogami publicznymi i obiektami kubaturowymi stanowiącymi mienie powiatu
4 Uchwała Nr VI-4/2018 w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wołomińskiego do załatwiania spraw dotyczących uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin
5 Uchwała Nr VI-5/2018 w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wołomińskiego do załatwiania spraw dotyczących opiniowania programów ochrony środowiska
6 Uchwała Nr VI-6/2018 w sprawie upoważnień do wykonywania wszystkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Powiatu Wołomińskiego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
7 Uchwała Nr VI-7/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
8 Uchwała Nr VI-8/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok-wykonanie
9 Uchwała Nr VI-9/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
10 Uchwała Nr VI-10/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok-wykonanie
11 Uchwała Nr VI-11/2018 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
12 Uchwała Nr VI-12/2018 zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie
13 Uchwała Nr VI-13/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
14 Uchwała Nr VI-14/2018 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych
15 Uchwała Nr VI-15/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego p.n.: Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wołomińskim
16 Uchwała Nr VI-16/2018 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
17 Uchwała Nr VI-17/2018 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
18 Uchwała Nr VI-18/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
19 Uchwała Nr VI-19/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok-wykonanie
20 Uchwała Nr VI-20/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
21 Uchwała Nr VI-21/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok-wykonanie
22 Uchwała Nr VI-22/2018 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2018
23 Uchwała Nr VI-23/2018 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2018-wykonanie
24 Uchwała Nr VI-24/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
25 Uchwała Nr VI-25/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok-wykonanie
26 Uchwała Nr VI-26/2018 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2018
27 Uchwała Nr VI-27/2018 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2018-wykonanie
28 Uchwała Nr VI-28/2018 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
29 Uchwała Nr VI-29/2018 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
30 Uchwała Nr VI-30/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
31 Uchwała Nr VI-31/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok – wykonanie
32 Uchwała Nr VI-32/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Staroście Wołomińskiemu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Wołomińskiego
33 Uchwała Nr VI-33/2018 w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Starostwa Powiatowego w Wołominie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Wołomińskiego
34 Uchwała Nr VI-34/2018 w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
35 Uchwała Nr VI-35/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
36 Uchwała Nr VI-36/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok - wykonanie
37 Uchwała Nr VI-37/2018 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2018
38 Uchwała Nr VI-38/2018 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2018-wykonanie
39 Uchwała Nr VI-39/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
40 Uchwała Nr VI-40/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok-wykonanie
41 Uchwała Nr VI-41/2018 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
42 Uchwała Nr VI-42/2018 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
43 Uchwała Nr VI-43/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
44 Uchwała Nr VI-44/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok-wykonanie
45 Uchwała Nr VI-45/2018 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2018 – uaktualnienie planów finansowych
46 Uchwała Nr VI-46/2018 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych
47 Uchwała Nr VI-47/2018 w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
48 Uchwała Nr VI-48/2018 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
49 Uchwała Nr VI-49/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
50 Uchwała Nr VI-50/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok-wykonanie


Strona oglądana: 1480 razy.