Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLIV-334/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 03.11.2010r. Nr 185, poz. 4907)
Uchwała Nr XLIV-334/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29.06.2010 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1


Do uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2010 zmienionej:
- uchwałą Nr XXXIX-298/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.01.2010 r.,
- uchwałą Nr XL-304/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2010 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.03.10 r.,
- uchwałą Nr XLI-311/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.03.2010 r.,
- uchwałą Nr XLII-319/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.04.2010 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.04.2010 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.05.2010 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.05.2010 r.,
- uchwałą Nr XLIII-326/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2010 r.,
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 747.528 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 120.454.132 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 747.528 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków po zmianach wyniesie 148.014.966 zł.


§ 3

Dokonuje się zmian załączników do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że:
1. Załącznik Nr 2 a „Plan wydatków majątkowych na rok 2010 r.” do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012” do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 6 „Dotacje udzielone w 2010 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego
na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 9a „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. (Wydatki)” do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego
na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 4

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 30.06.2010 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 21.07.2010 r., godz. 15.01
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 10.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 10.59Małgorzata JeznachEdycja strony
09.09.2010 r., godz. 13.33Małgorzata JeznachEdycja strony
09.09.2010 r., godz. 12.34Magdalena RudnikEdycja strony
21.07.2010 r., godz. 15.01Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3555 razy.