Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLV - 339/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 15.11.2010r. Nr 191, poz. 5210)
Uchwała Nr XLV - 339/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010


Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 Nr 157, poz. 1240) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1


Do uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2010 zmienionej:
- uchwałą Nr XXXIX-298/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.01.2010 r.,
- uchwałą Nr XL-304/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2010 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.03.10 r.,
- uchwałą Nr XLI-311/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.03.2010 r.,
- uchwałą Nr XLII-319/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.04.2010 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.04.2010 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.05.2010 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.05.2010 r.,
- uchwałą Nr XLIII-326/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2010 r.,
- uchwałą Nr XLIV-334/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2010 r.,
-uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.07.2010 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.08.2010 r.
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 600.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 121.163.300zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 660.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków po zmianach wyniesie 148.784.134 zł.


§ 3

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.”
2. Treść § 2 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„§2.1 Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 27.620.834 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów w kwocie 19.727.000 zł
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7.893.834 zł
2.2 Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 35.431.669 zł z następujących tytułów
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 27.416.500 zł
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego kwocie 8.015.169 zł zgodnie z załącznikiem „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.”
2.3 Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 7.810.835 zł
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.747.500 zł
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 843.310 zł
c) wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.100.000 zł
d) spłaty otrzymanych kredytów: pomostowego i uzupełniającego w kwocie 3.120.025 zł
zgodnie z załącznikiem „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.”
2.4 Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3.000.000 zł.
2.5 Ustala się limity zobowiązań:
a) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19.727.000 zł,
b) na zaciąganie kredytów przeznaczonych na spłatę zaciąganych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i wykup papierów wartościowych w kwocie 4.569.475 zł,
c) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu Powiatu do kwoty 3.120.025 zł.”


§ 4

Dokonuje się zmian załączników do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że:
1. Załącznik Nr 2 a „Plan wydatków majątkowych na rok 2010 r.” do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012.” do uchwały
XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” do uchwały XXXVIII-295/09
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 6 „Dotacje udzielone w 2010 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. (Dochody i wydatki)” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 9a „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. (Wydatki)” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 5

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Edward Olszowy, data: 01.09.2010 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 09.09.2010 r., godz. 13.40
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 11.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 11.00Małgorzata JeznachEdycja strony
09.09.2010 r., godz. 13.41Małgorzata JeznachEdycja strony
09.09.2010 r., godz. 13.40Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4066 razy.