Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 2/2010

z dnia 07 grudnia 2010 r.
PROTOKÓŁ Nr 2/2010
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 7 grudnia 2010r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Izabella Dziewiątkowska, Konrad Rytel, Marek Szafrański,
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik – Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz – Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych – Adam Marcinkiewicz, Geodeta Powiatowy – Renta Gut, Naczelnik Wydziału Inwestycji – Robert Rasiński, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury – Magdalena Soszyńska-Kalinowska (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1. przyjęcie porządku obrad
2. przyjęcie protokołu 1/2010 z dn. 03.12.2010r.\
3. WEK: dofinansowanie szkolenia dyrektora ZSS w Ostrówku
4. WGN: Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały Nr III-109/10 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 sierpnia 2010r.
5. GP: informacja nt. przekształcenia gospodarstwa pomocniczego
6. IN+WDP: omówienie stanu realizacji bieżących inwestycji
7. sprawy budżetowe
1) Uchwała Rady Powiatu w sprawie wydatków niewygasających
2) uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie na 2010r.\
8. sprawy różne
Godz. rozpoczęcia 10.00

ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 1/2010 z posiedzenia z dn. 03.12.2010r.

ad. 3
Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie szkolenia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku.

ad. 4
Zarząd jednogłośnie /za -3/ podjął uchwałę Nr IV-3/10 w sprawie zmiany uchwały Nr III-109/10 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 sierpnia 2010r.
W związku ze zmianą członków Zarządu do złożenia oświadczeń woli o nabyciu do powiatowego zasobu nieruchomości upoważnieni zostali: Starosta Piotr Uściński oraz członek Zarządu Marek Szafrański.

ad. 5
Geodeta Powiatowy zapoznała członków Zarządu z działaniami podjętymi dotychczas z procesem likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Starosta wydał stosowne zarządzenie w tym zakresie oraz przyjęty został harmonogram likwidacji. Przyjęty uchwałą Rady Powiatu Regulamin Organizacyjny przewiduje 14 etatów
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej, na czele którego stoi geodeta powiatowy pełniący obowiązki kierownika. Obecnie w gospodarstwie zatrudnionych jest 16 osób. W dniu 29 listopada b.r. nowe warunki płacy i pracy otrzymało 10 osób. Pozostaje kwestia obsadzenia 4 etatów. Geodeta poinformowała, że przystąpiła do procedury wyłonienia w drodze otwartego naboru: geodety, podinspektora i kartografa. Członek Zarządu Konrad Rytel zwrócił uwagę, że ośrodek jest najważniejszym miejscem obsługi interesantów. Ośrodek wołomiński ma najwięcej zamówień w porównaniu z okolicznymi, jest największym na Mazowszu. Ośrodek dotychczas obsługiwało 17 osób, teraz zaproponowano 14 etatów, z czego propozycję zatrudnienia otrzymało 10 osób. Geodeta Powiatowy wyjaśniła, że głównym kryterium propozycji zatrudnienia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej były zadania, jakie wykonują pracownicy. Zwróciła uwagę, że Staroście podlegają wszystkie wydziały geodezyjne. Geodeta sprawuje nadzór merytoryczny nad wydziałami geodezyjnymi. W odpowiedzi na zapytanie Starosty Geodeta wyjaśniła, że istnieje problem informatyczny obsługi całego budynku. Działają
w obrębie budynku dwa systemy informatyczne. Obecnie nie stać nas na uruchomienie procedury nowego oprogramowania. Zarząd oczekuje na kolejne posiedzenie wprowadzenia stosownych zmian do regulaminu organizacyjnego.

ad. 6
Naczelnicy Wydziałów Dróg Powiatowych oraz Inwestycji omówili stan realizacji bieżących inwestycji na 2010r. wraz z wyjaśnieniem przyczyn wprowadzenia części zadań jako środki niewygasające w 2011r.

ad. 7
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowanie kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął 11 uchwał w sprawie zmian w budżecie od IV-4/10 do IV-14/10.

ad. 8
Termin kolejnego posiedzenia Zarządu ustalono na 14.12.2010r. godz. 10.30.

Godz. zakończenia 13.10

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 07.12.2010 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 26.01.2011 r., godz. 10.37
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.01.2011 r., godz. 10.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.01.2011 r., godz. 10.37NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1311 razy.