Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 3/2010

z dnia 14.12.2010 r.
PROTOKÓŁ Nr 3/2010
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 14 grudnia 2010r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Izabella Dziewiątkowska, Konrad Rytel, Marek Szafrański,
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik – Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz – Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych – Adam Marcinkiewicz, Naczelnik Wydziału Inwestycji – Robert Rasiński, Naczelnik Wydziału Edukacji
i Kultury – Magdalena Soszyńska-Kalinowska (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1. 1. przyjęcie porządku obrad
2. 2. przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 07.12.2010r.
3. WDP:
1)Wniosek gminy Wołomin o wydanie opinii Zarządu Powiatu Wołomińskiego
w sprawie budowy ulicy Traugutta na odcinku od ul. Legionów
do ul. Prądzyńskiego w Wołominie
2) Wniosek Gminy Wołomin o wydanie opinii Zarządu Powiatu Wołomińskiego
w sprawie budowy ulicy Wiejskiej na odcinku od ul. Legionów
do ul. Prądzyńskiego w Wołominie
3) Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie upoważnienia Starosty Wołomińskiego - Piotra Uścińskiego do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
4. omówienie budżetu na 2011r.
5. 5. sprawy budżetowe
1) uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie na 2010r.
6. WEK:
1)Ustalenie nauczania indywidualnego - uczennicy kl. I HL Technikum w ZS
w Zielonce.
2) Wniosek o dofinansowanie do 75% kursu kwalifikacyjnego dla p. Anny Pielat (pedagog) i p. Elżbiety Król (psycholog) z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Zielonce.
7. Uchwała Zarządu w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu
8. Pismo kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wołominie w sprawie godzin pracy placówki
9. sprawy różne
Godz. rozpoczęcia 10.30

ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 2/2010 z posiedzenia z dn. 07.12.2010r.

ad. 3
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek gminy Wołomin dot. budowy ulic:
- Traugutta na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądzyńskiego,
- Wiejskiej na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądzyńskiego.
Zarząd jednogłośnie /za -4/ podjął Uchwałę Nr IV-15 w sprawie upoważnienia Starosty Wołomińskiego - Piotra Uścińskiego do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego. Upoważnienie dot. zarządu drogami publicznymi.

ad. 4
Skarbnik omówiła część ogólną projektu budżetu na 2011r. Dochody
w wysokości 117.443.661zł, wydatki 130.416.181zł, deficyt budżetu 12.972.520zł. Naczelnik Wydziału Dróg przedstawił plan wydatków majątkowych na 2011r.
w zakresie zadań drogowych. Naczelnik Wydziału Inwestycji omówił pozostałe zaproponowane do realizacji zadania inwestycyjne. Propozycja Zarządu zmniejszenia o ok. 50% kwot przeznaczonych na realizację boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Tłuszczu. Zadanie do realizacji pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych, np. od gm. Tłuszcz. Propozycja zmiany pozycji budżetowej „Parking
w Wołominie PUP Wołomin” – rozważyć wspólnie z g. Wołomin budowę parkingu
w trybie parkuj i jedź. Zdjęte środki z boiska w Tłuszczu przeznaczyć na zadanie „Przebudowa pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych PPP w Wołominie” oraz „Adaptacja zabudowań fabryczki na potrzeby ODE Wołomin”. Skarbnik udzieliła dodatkowych wyjaśnień na zapytania dot. budżetu członka Zarządu Konrada Rytla, który m.in. zwrócił się do starosty z wnioskiem
o wystąpienie o środki zewnętrzne na realizację inwestycji, w tym jak najszybsze podpisanie porozumień z gminami.

ad. 5
Zarząd jednogłośnie /za -4/ podjął 11 uchwał od IV-16/10 do IV-26/10
w sprawie zmian w budżecie na 2010r.

ad. 6
Zarząd zaakceptował nauczanie indywidualne dla uczennicy kl. I HL Technikum w ZS w Zielonce.
Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie do 75% kursu kwalifikacyjnego
z zakresu oligofrenopedagogiki dla p. Anny Pielat (pedagog) i p. Elżbiety Król (psycholog) z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce. Podwyższona kwota dofinansowania związana jest ze szczególnymi potrzebami placówki. Środki zabezpieczone w budżecie poradni.

ad. 7
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr IV-27/10 w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3
w Tłuszczu. Zarząd powierzył pełnienie obowiązków kierownika PŚDS p. Annie Zdzichowicz zatrudnionej na stanowisku psychologa w tej jednostce na czas trwania nieobecności kierownika jednostki spowodowanej chorobą i urlopem macierzyńskim.

ad. 8
Zarząd jednogłośnie /za 4/ przychylił się do wniosku kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie w sprawie zmiany godzin pracy placówki w dn. 17.12.2010r. oraz zamknięcia placówki w dn. 15-16.12.2010r.
w związku ze świątecznym wyjazdem uczestników.

ad. 9
Starosta przekazał członkom Zarządu opinię prawną w zakresie formalno-prawnych zmian organizacyjnych wynikających z likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej w Wołominie. Poinformował, że zaproponował dotychczasowemu kierownikowi gospodarstwa stanowisko głównego specjalisty
w Powiatowym Ośrodku Obsługi Geodezyjnej, pozostałym osobom rozważa zaproponowanie pracy na czas określony tj. 3-6 miesięcy. Członek Zarządu Konrad Rytel stwierdził, że nie ma żadnych powodów czasowej propozycji pracy. Należy na najbliższej sesji Rady Powiatu dokonać zmiany regulaminu organizacyjnego poprzez wyodrębnienie od Geodety Powiatowego Ośrodka Obsługi Geodezyjnej z liczbą etatów równą liczbie etatów jakie dotychczas miało gospodarstwo pomocnicze.

Godz. zakończenia 14.45

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 14.12.2010 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 26.01.2011 r., godz. 10.40
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.01.2011 r., godz. 10.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.01.2011 r., godz. 10.40NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1526 razy.