Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 7/2011

z dnia 04.01.2011
PROTOKÓŁ Nr 7/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 4 stycznia 2011r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Rafał Pazio, Izabella Dziewiątkowska, Konrad Rytel, Marek Szafrański
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik – Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz – Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych – Adam Marcinkiewicz, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Jolanta Zalewska- Czarnak, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – Dorota Jagodzińska (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1. przyjęcie porządku obrad
2. przyjęcie protokołów z posiedzenia Zarządu w dniu 28 i 30.12.2010r.
3. WDP: Wniosek z Urzędu Miasta Marki o wydanie opinii Zarządu Powiatu
w sprawie budowy ulicy Krymskiej wraz z budową odwodnienia, gm. Marki.
4. WGN:
1) Uchwała Zarządu w sprawie rokowań dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Wołomińskiego
2) Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane,
3) Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele związane z planowanym umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej,
4) Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę stawek czynszu z tytułu dzierżawy,
5. 5. WOZ: wybór realizatora programu promocji zdrowia w szkołach
6. sprawy różne
Godz. rozpoczęcia 10.30

ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 5/2010 z posiedzenia z dn. 28.12.2010r.
i 6/2010 z posiedzenia z dn. 30.12.2010r.

ad. 3
Zarząd jednogłośnie pozytywnie (za 4) zaopiniował wniosek z Gminy Marki dot. budowy ulicy Krymskiej wraz z budową odwodnienia w Markach.

ad. 4
Zarząd jednogłośnie (za – 5) podjął Uchwałę IV-42/11 w sprawie rokowań dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Wołomińskiego. Zarząd upoważnił Panią Jolantę Zalewską-Czarnak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do przeprowadzania rokowań
w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami do kwoty 200zł/m2.
Zarząd jednogłośnie (za – 5) podjął Uchwałę IV-43/11 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Zgoda dla firmy Aster sp.zo.o. na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w związku z budową przyłącza telekomunikacyjnego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie.
Zarząd jednogłośnie (za – 5) podjął Uchwałę IV-44/11 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele związane z planowanym umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej. Zgoda dla Mazowieckiej Spółki Gazownictwa na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością w Ząbkach, będącą własnością powiatu. Zgoda w związku z planowanymi pracami w zakresie budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
Zarząd jednogłośnie (za – 5) podjął Uchwałę IV-45/11 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę stawek czynszu z tytułu dzierżawy. Zgoda na ustalenie czynszu
w wysokości 13 837,50 zł brutto z tytułu dzierżawy gruntu części nieruchomości
o powierzchni 0,9000ha, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów pod
nr 16 ,obręb 04 o powierzchni 2,7605 ha w Zagościńcu, gm. Wołomin a opisanej
w umowie dzierżawy zawartej w dniu 10.10.2000r. (stanowiącej załącznik do przedmiotowej uchwały). Powyższa kwota ustalona została w następujący sposób: 9000 m² * 1,25 zł (miesięczna stawka czynszu za 1 m² poza obszarem administracyjnym miast) co stanowi kwotę 11 250,00 netto plus 23 VAT,
co w konsekwencji stanowi kwotę 13 837, 50 zł. Wskazana stawka z tytułu dzierżawy ustalona jest na podstawie załącznika do uchwały nr XV – 111/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 stycznia 2008r.

ad. 5
Zarząd po zapoznaniu się z protokołem z otwarcia ofert w konkursie na realizatora programu „Promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński” na 2011r. oraz z protokołem z wyboru ofert w/w konkursie
i wyjaśnieniami Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej jednogłośnie /za -5/ zaakceptował oferty złożone przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie przy ul. Wileńskiej 74 na realizację programu promocji zdrowia w szkołach:
1) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie, ul. Armii Krajowej 38,
2) Zespół Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85,
3) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22.

ad. 6
Starosta poinformował Zarząd o uzgodnionych z Przewodniczącym Rady Powiatu planowanych terminach najbliższych Sesji tj. ostatni tydzień stycznia i drugi tydzień lutego. Zarząd zdecydował, że na kolejnych dwóch posiedzenia będzie zajmował się projektem budżetu na 2011r. Członek Zarządu Konrad Rytel wystąpił
z wnioskiem omówienia na najbliższych posiedzeniach: bieżącej sytuacji w szpitalu, likwidacji Warsztatów Szkolnych w Tłuszczu – rozpoznanie możliwości utworzenia na terenie powiatu ośrodka na wzór Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Wyszkowie z wykorzystaniem środków od Marszałka oraz w oparciu o zakłady pracy np. WZE w Zielonce, Budor w Kobyłce, Instytut Telekomunikacyjny w Kobyłce.
Zarząd zdecydował, że na posiedzeniu w dn. 18 stycznia zaproszony zostanie Dyrektor Szpitala w celu omówienia bieżącej sytuacji szpitala i przedstawienia wyników za listopad narastająco. Za tydzień omówienie propozycji do budżetu 2011r.
Godz. zakończenia 11.45

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 04.01.2011 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 28.01.2011 r., godz. 12.04
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 28.01.2011 r., godz. 12.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.01.2011 r., godz. 12.04NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2068 razy.