Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu

w okresie od 2 do 20 grudnia 2010
Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał
Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie od 2 do 20 grudnia 2010r.


W wyżej wymienionym okresie odbyły się 4 posiedzenia Zarządu.

1. Zarząd działając w granicach swoich kompetencji podjął 29 uchwał
w sprawie:

1) upoważnienia członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych (upoważnienie dla p. Piotra Uścińskiego oraz p.Marka Szafrańskiego),
2) upoważnienia dla Pana Marka Szafrańskiego do składania oświadczeń woli
w imieniu Powiatu (upoważnienie do składania łącznie ze starostą oświadczeń woli
w sprawach majątkowych w imieniu powiatu),
3) zmiany Uchwały Nr III-109/10 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 sierpnia 2010 r. (upoważnienie dla starosty i członka zarządu do złożenia oświadczenia woli
o nabyciu nieruchomości przez powiat),
4) 24 uchwały w sprawie zmian w budżecie,
5) zmiany upoważnień w zakresie zarządu drogami publicznymi (upoważnienie dla starosty w zakresie zarządu drogami publicznymi)
6) powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu (powierza się pełnienie obowiązków p. Annie Zdzichowicz zatrudnionej na stanowisku psychologa w tej jednostce na czas trwania nieobecności kierownika jednostki spowodowanej chorobą i urlopem macierzyńskim).

2. Zarząd przedstawił Radzie Powiatu 5 projektów uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

3. Zarząd zajmował się sprawami
dot. oświaty, m.in.:

1) Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie szkolenia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku.
2) Zarząd zaakceptował nauczanie indywidualne dla uczennicy kl. I HL Technikum w Zespole Szkół w Zielonce oraz uczennicy w Zespole Szkół w Wołominie.
3) Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie do 75% kursu kwalifikacyjnego
z zakresu oligofrenopedagogiki dla p. Anny Pielat (pedagog) i p. Elżbiety Król (psycholog) z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce.

4. Zarząd:

1) Zarząd zapoznał się z działaniami podjętymi dotychczas z procesem likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej oraz z opinią prawną w zakresie formalno-prawnych zmian organizacyjnych wynikających z jego likwidacji.
2) Zarząd zapoznał się ze stanem realizacji bieżących inwestycji na 2010r. wraz
z omówieniem zadań, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2010.
3) Zarząd omówił projekt budżetu na 2011r. ze szczególnym uwzględnieniem planowanych zadań inwestycyjnych,
4) Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek gminy Wołomin dot. budowy ulic:
- Traugutta na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądzyńskiego,
- Wiejskiej na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądzyńskiego.
5) Zarząd podjął decyzję o odstąpieniu od umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Budowlanym DROTECH z uwagi na nie rozpoczęcie przez wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn realizacji „Przebudowy drogi powiatowej Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul.Piłsudskiego do ul. Złotej”.
6) Zarząd jednogłośnie przychylił się do wniosku kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie w sprawie zmiany godzin pracy placówki w dn. 17.12.2010r. oraz zamknięcia placówki w dn. 15-16.12.2010r.
w związku ze świątecznym wyjazdem uczestników.


5. Ważniejsze inwestycje realizowane przez Powiat:

inwestycje drogowe:
1. Przebudowa ul. Mareckiej w Zielonce – roboty wstrzymane do wiosny ze względu na warunki atmosferyczne. Stan aktualny: warunkowo dopuszczono ulicę do ruchu
z ograniczeniami prędkości przejazdu. Do zakończenia robót brakuje wykonania części chodników, zjazdów bramowych oraz warstwy ścieralnej nawierzchni.
2. Przebudowa ul. Mareckiej i Zagańczyka w Kobyłce - wykonanie kanalizacji deszczowej wstrzymane do wiosny ze względu na warunki atmosferyczne. Stan aktualny: droga otwarta w całości dla ruchu. Zakończono dwa z trzech etapów budowy. Trwa proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na rozbudowę ciągu ulic dr 4352W. Realizowane są projekty na remont mostu i przepustu;
3. Przebudowa ul. Armii Krajowej w Wołominie –wykonawca nie podjął żadnych działań, roboty wstrzymane do wiosny ze względu na warunki atmosferyczne. Stan aktualny: droga w całości otwarta dla ruchu.
4. Budowa łącznika Czarna – S8 – zawieszono postępowanie ze względu na zatrzymane postępowanie odnośnie decyzji środowiskowej dla drogi S8.
5. Budowa drogi w Emilianowie –trwa kompletowanie dokumentów do wniosku o ZRID oraz przygotowanie badań archeologicznych;
6. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego w Wołominie – trwa postępowanie administracyjne odnośnie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
7. Budowa chodnika i mostu na rz. Długiej w Kobyłce – roboty w trakcie realizacji. Część robót zbrojarskich i betonowych można wykonywać w istniejących warunkach pogodowych co jest wykorzystywane przez wykonawcę.
8. Budowa chodnika w Cięciwie – trwa przygotowanie wniosku o ZRID;
9. Budowa drogi Zabraniec – Okuniew –trwa przygotowanie procedur w zakresie realizacji inwestycji na terenach zamkniętych;
10. Budowa chodnika w m Helenów i Rżyska – zakończono dokumentację techniczną;
11. Zakupy inwestycyjne - zakupiono - Realizowane jest zamówienie na bazę danych
do ewidencji gruntów;
12. Modernizacja drogi Klembów Ostrówek, ul. Żymirskiego – dokumentacja techniczna
w trakcie realizacji;
13. Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” – roboty wstrzymane do wiosny ze względu na warunki atmosferyczne. Zrealizowano cześć nasypu oraz część nawierzchni parkingu. Roboty są prowadzone na styku z jezdnia i nie powodują utrudnień w ruchu.
14. Projekt mostu na rz. Rządzy w Dybowie – trwa projektowanie remontu mostu.
15. Projektowanie ul. Szpitalnej w Ząbkach – trwa realizacja projektu;

Zadania z zakresu bieżącego utrzymania

1. Trwają remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych;
2. Trwa akcja zimowego utrzymania dróg;


6. Uchwały podjęte na ostatniej sesji Rady Powiatu i przekazane do wykonania Zarządowi Powiatu są na bieżąco realizowane.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 20.12.2010 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 15.02.2011 r., godz. 10.55
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.02.2011 r., godz. 10.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.02.2011 r., godz. 10.55NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2057 razy.