Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 8/2011

z dnia 11.01.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 8/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 11 stycznia 2011r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Rafał Pazio, Izabella Dziewiątkowska, Marek Szafrański
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik – Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz – Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury - Magdalena Soszyńska –Kalinowska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Jolanta Zalewska- Czarnak, Dyrektor PCPR - Maciej Burakowski, Dyrektor ZS w Wołominie – Marek Łączyński, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – Dorota Romańczuk (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1. przyjęcie porządku obrad
2. przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 04.01.2011r.
3. WGN: zatwierdzenie wynegocjowanej stawki za grunt zajęty pod drogę
4. PCPR:
1) Uchwała Zarządu w sprawie zatrudnienia pracownika w Rodzinnym Domu Dziecka
2) omówienie zasad korzystania z mieszkań chronionych w budynku ZS
w Wołominie,
5. Informacja w sprawie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Radzyminie
6. WEK:
1) Nauczanie indywidualne,
2) Wnioski o objęcie patronatem starosty
7. sprawy budżetowe: omówienie projektu budżetu na 2011r. z opinią RIO
8. WZK: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania dwóch radnych
do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
9. sprawy różne

Godz. rozpoczęcia 10.30
ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.
ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 7/2011 z posiedzenia z dn. 04.01.2011r.
ad. 3
Zarząd po zapoznaniu się z protokołem z rokowań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu przejęcia przez Powiat Wołomiński z mocy prawa, w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami gruntów wydzielonych pod drogi powiatowe oraz z wnioskiem Naczelnik Wydziału dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o pow. 150m2 położoną w Radzyminie nie wyraził zgody na odszkodowanie zaproponowane przez byłego właściciela w wysokości 120zł/m2, co daje łączną kwotę 18.000zł. Zarząd zaproponował stawkę 100zł/m2.

ad. 4
Zarząd jednogłośnie /za -3/ podjął Uchwałę Nr IV-46/11 w sprawie zatrudnienia pracownika w Rodzinnym Domu Dziecka. Na wniosek Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 z siedzibą w Międzylesiu zatrudnia się Andrzeja Bajkowskiego do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w tej placówce.

Dyrektor Zespołu Szkół przy ul. Legionów w Wołominie wraz z Dyrektorem PCPR przedstawili problem korzystania z kuchenek gazowych w mieszkaniach chronionych tzn. przepisy budowlane nie pozwalają korzystania z butli gazowych
w budynkach, w których jest instalacja gazowa. Na skutek zaleceń po przeglądzie budowlanym Dyrektor szkoły zakazał korzystania z butli gazowych. Do czasu doprowadzenia instalacji gazowej do mieszkań chronionych mieszkańcy są pozbawieni przygotowania gorących posiłków. Dyrektor szkoły zaproponował adaptację pomieszczenia na kuchnię i założenie instalacji gazowej lub elektrycznej. Zarząd zaproponował rozszerzenie zadania „Przebudowa pomieszczeń
i przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych PPP w Wołominie” tj. podczas prac remontowych w budynku ZS wykonać instalację gazową przystosowując pomieszczenie na cle kuchenne.

ad. 5
Zarząd zapoznał się z informacją w sprawie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Radzyminie wraz
z opinią Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie dalszego prowadzenia domu przez organizację wyłonioną w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Zarząd jednogłośnie (za 3) zdecydował o kontynuacji zadania polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na dotychczas obowiązujących zasadach.

ad. 6
Na wniosek Dyrektor Zespołu Szkół w Zielonce Zarząd zaakceptował nauczanie indywidualne uczennicy kl. I HL Technikum oraz ucznia kl. II LO.

Zarząd rozpatrzył wnioski o objęcie patronatem starosty:
1) SOS-W Bobola – Przegląd małych form teatralnych „Jasełka 2011” – dofinansowanie 1.500zł,
2) Wojciecha Bardowskiego – Noworoczne spotkanie ze sztuką „U Pietrzaków” – bez dofinansowania zgoda na patronat honorowy.
ad. 7
Skarbnik omówiła poprawki wniesione do projektu uchwały budżetowej na 2011r. wraz z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii
do przedstawionego projektu uchwały.

ad. 8
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku.

ad. 9
Brak spraw różnych.

Godz. zakończenia 12.55

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 11.01.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 23.03.2011 r., godz. 10.44
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 23.03.2011 r., godz. 11.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2011 r., godz. 11.15Magdalena OlejaszEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 10.48Magdalena OlejaszEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 10.44Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1573 razy.