Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 9/2011

z dnia 18.01.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 9/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 18 stycznia 2011r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Rafał Pazio, Konrad Rytel, Marek Szafrański
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik – Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz – Aneta Piotrowska, Dyrektor PUP – Jolanta Tlaga, Naczelnik Wydziału Dróg – Adam Marcinkiewicz, Geodeta Powiatowy – Renata Gut, Naczelnik Wydziału Zdrowia
i Polityki Społecznej – Dorota Jagodzińska, Dyrektor SZPZOZ – Ryszard Olszanowski, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – Dorota Romańczuk
(lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1. przyjęcie porządku obrad
2. przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 11.01.2011r.
3. PUP: Uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji projektu „Wykorzystaj szanse”
4. WDP:
1) Wniosek Wójta Gminy Klembów o wydanie opinii Zarządu Powiatu Wołomińskiego
w sprawie budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Rasztów gmina Klembów.
5. GP:
1) Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu z dn. 27 maja 2009r. w sprawie przystąpienia Powiatu do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,
2) Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-239/09 Rady Powiatu z dn. 27 maja 2009r. w sprawie przystąpienia Powiatu do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.
6. WOZ:
1) Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych,
2) Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego
w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
7. SZPZOZ: omówienie bieżącej sytuacji szpitala
8. sprawy budżetowe:
1) Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego powiatu
2) omówienie projektu budżetu na 2011r.
9. WSO:
1) uchwała Zarządu w sprawie uchwalenia Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim,
2) uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wołomińskiego do załatwiania spraw dotyczących uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin
10. sprawy różne

Godz. rozpoczęcia 10.30
ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.
ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 8/2011 z posiedzenia z dn. 11.01.2011r.
ad. 3
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr IV-47/11 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji projektu „Wykorzystaj szanse”. Upoważnienie dotyczy podpisania umowy i realizacji projektu „Wykorzystaj szanse”
w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

ad. 4
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ pozytywnie zaopiniował wniosek Wójta Gminy Klembów w sprawie budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Rasztów gmina Klembów. Zarząd zobowiązał Naczelnika do przygotowania stosownych upoważnień dla starosty i wicestarosty w tym zakresie.

ad. 5
Zarząd po wysłuchaniu wyjaśnień Geodety Powiatowego dot. realizacji projektu we współpracy z Marszałkiem jednogłośnie (za – 4) pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- zmiany uchwały Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu z dn. 27 maja 2009r. w sprawie przystąpienia Powiatu do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,
- zmiany uchwały Nr XXXI-239/09 Rady Powiatu z dn. 27 maja 2009r. w sprawie przystąpienia Powiatu do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

ad. 6
Zarząd jednogłośnie /za 4/ pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Zielonka prowadzenia zadania publicznego
z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych.
Zarząd jednogłośnie /za 4/ pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Zarząd zapoznał się
z protokołem z otwarcia ofert na wykonanie sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ za rok 2010. Wykaz zgłoszonych ofert
w załączeniu do projektu uchwały. Zarząd oczekuje opinii Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

ad. 7
Dyrektor SZP ZOZ w obecności Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej zapoznał członków Zarządu z bieżącą sytuacją Szpitala Powiatowego. Członkowie Zarządu otrzymali symulację wyniku finansowego na koniec 2010r. wg której przychody stanowią 64 695 379 zł, koszty 68 873 216 zł, amortyzacja 3 158 589 zł. Wysokość zobowiązań ogółem, wymagalnych oraz przychodów
w latach 2006-2010 (w porównaniu poszczególne kwartały). Według dyrektora stan zobowiązań na koniec roku 2010 wynosi 21 813 570zł. Z przedstawionego zestawienia pracowników pełno i niepełnozatrudnionych ogółem w szpitalu – liczba etatów 2010 wynika, że zatrudnionych na koniec roku było 777 osób, z tym 95 lekarzy. Według wyjaśnień dyrektora oddział intensywnej terapii SOR, oddział ortopedyczny generują ujemny wynik szpitala. Na pytanie członka Zarządu Konrada Rytla: co zrobić, aby szpital nie generował strat? Dyrektor stwierdził, że należy zwrócić uwagę na odmienność szpitala jako podmiotu gospodarczego w przepisach prawa. Amortyzacja w przypadku szpitala jest zapisem księgowym, a nie wydatkiem. Środki z NFZ nie mogą być przeznaczane na inwestycje. Wprowadzone regulacje płacowe w styczniu 2009r. są utrzymywane na stabilnym poziomie. W szpitalu jest zatrudnionych n kontrakcie 20-30 lekarzy. Według oświadczenia dyrektora bardziej kosztowny jest etat. Struktura płac w szpitalu wynika z przeprowadzonego wartościowania stanowisk pracy. Starosta zobowiązał dyrektora do przekazania Zarządowi ostatecznego wyniku za 2010r. Członek Zarządu Marek Szafrański zwrócił uwagę, że najważniejszą sprawą w funkcjonowaniu szpitala jest dobro pacjenta, które powinno być bezwzględnie brane pod uwagę. Dyrektor przedstawił zamierzenia inwestycyjne szpitala oraz plany w zakresie uzyskania drugiego poziomu referencyjnego neonatologii, tak aby szpital mógł przyjmować patologię porodów
i ciąże mnogie.

ad. 8
Zarząd jednogłośnie /za 4/ pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego powiatu. Zarząd zapoznał się z zestawieniem ofert na badanie sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za 2010r. Wykaz zgłoszonych ofert w załączeniu do projektu uchwały. Zarząd oczekuje opinii Komisji Finansowej.
Zarząd omówił projekt budżetu na 2011r. Zarząd omówił dotychczas podjęte działania w sprawie inwestycji w Chrzęsnem. Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych omówił inwestycje drogowe zaplanowane do realizacji w 2011r. Zarząd zdecydował
o konieczności ustalenia zasad dofinansowania przez gminy inwestycji drogowych prowadzonych przez powiat oraz wszelkie wnioski złożone obecnie do budżetu 2011r. rozważyć zasadność wprowadzenia w miarę wolnych środków po podjęciu uchwały budżetowej.
Zarząd jednogłośnie /za 4/ przyjął autopoprawkę do projektu uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011 oraz autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025.

ad. 9
Zarząd jednogłośnie /za 4/ podjął Uchwałę Nr IV-48/11 w sprawie uchwalenia Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim.
Zarząd jednogłośnie /za 4/ podjął Uchwałę Nr IV-49/11 w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wołomińskiego do załatwiania spraw dotyczących uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin. Do załatwiania w imieniu Zarządu spraw dotyczących uzgadniania na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie odpowiednich zadań samorządowych i wydawania odpowiednich w tym zakresie postanowień, upoważnia się:
- Piotra Uścińskiego - Starostę Wołomińskiego, Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wołomińskiego oraz
- Rafała Pazio - Wicestarostę Wołomińskiego, członka Zarządu Powiatu Wołomińskiego,
każdego z nich samodzielnie.

ad. 10
Zarząd zapoznał się z pismem GROM GROUP Sp.zo.o. dot. zakupu ewentualnie wydzierżawienia budynku wraz z terenem mu towarzyszącym po byłych Warsztatach Zespołu Szkół w Tłuszczu przy ul. Radzymińskiej 2. Sprawa została przekazana do analizy Wicestaroście.

Godz. zakończenia 16.15

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 18.01.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 23.03.2011 r., godz. 10.51
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 23.03.2011 r., godz. 11.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2011 r., godz. 11.16Magdalena OlejaszEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 10.51Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1831 razy.