Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 11/2011

z dnia 01.02.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 11/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 01 lutego 2011r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Izabella Dziewiątkowska, Konrad Rytel, Marek Szafrański
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik – Jadwiga Tomasiewicz, Naczelnik Wydziału Dróg – Adam Marcinkiewicz, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – Barbara Zajkowska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury – Magdalena Soszyńska-Kalinowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – Dorota Romańczuk, Biuro Rady – Magdalena Rudnik (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1. 1. przyjęcie porządku obrad
2. 2. przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 25.01.2011r.
3. 3. WDP:
1) Wniosek złożony przez Urząd Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Wołomin w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dot. budowy drogi gminnej
w Zielonce od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Bankową do skrzyżowania ul. Budniczej z ul. Pastuszków w W-wie Rembertowie.
2) Wniosek złożony przez inż. Stanisława Wajraka – INWESTOR Konin,
ul. Okólna 6, 62-510 Konin w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego o lokalizacji budowy drogi gminnej łączącej siedzibę gminy Klembów ze wsią Pieńki.
3) Wniosek złożony przez inż. Stanisława Wajraka – INWESTOR Konin,
ul. Okólna 6, 62-510 Konin w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego o lokalizacji budowy dróg gminnych stanowiących ulice: Piotra Skargi, Felińskiego, Ogrodowa, odcinek ulicy Kościuszki wraz z odwodnieniem, kanalizacją deszczową w ulicach Kościuszki, Słonecznej i Kolejowej w Ostrówku gminie Klembów.
4) Wniosek złożony przez Zastępcę Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa
o zaopiniowanie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ul. Rolnej na odcinku
od ul. Wilanowskiej do ul. Wałbrzyskiej, z jednoczesnym pozbawieniem jej kategorii drogi gminnej.
4. sprawy budżetowe: wniosek WOŚ o uwzględnienie w projekcie budżetu możliwości udzielenia dotacji gminom na cele konserwacji urządzeń melioracji wodnych
5. uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia Komendanta Straży p. Pietrucha
do realizacji projektu: „Wyszkoleni strażacy bezpieczni mieszkańcy”.
6. WEK:
1) Uchwała ZPW w sprawie upoważnienia Dyrektor ZSTZ w Radzyminie
do realizacji projektu „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Architektury Krajobrazu ”.
2) Prośba rady pedagogicznej ZSS w Wołominie dot. wystąpienia z wnioskiem
o odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi p. Barbary Ciepielewskiej – Dyrektor ZSS
w Wołominie.
7. WSO: Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały dot. delegowania przedstawicieli Zarządu do pracy w Zespole o charakterze doradczym
i inicjatywnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
8. Decyzja Zarządu w sprawie wniesienia apelacji.
9. Pismo Burmistrza Radzymina dot. uwzględnienia środków finansowych
w budżecie 2011r. na wykonanie projektu modernizacji ulic: Żeromskiego
i Sienkiewicza
10. sprawy różne

Godz. rozpoczęcia 11.20
ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.
ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 10/2011 z posiedzenia z dn. 25.01.2011r.

ad. 3
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ pozytywnie zaopiniował wniosek Urzędu Miasta Zielonka w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dot. budowy drogi gminnej w Zielonce od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Bankową do skrzyżowania ul. Budniczej z ul. Pastuszków w W-wie Rembertowie.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ pozytywnie zaopiniował wnioski inż. Stanisława Wajraka – INWESTOR Konin, w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego o lokalizacji budowy dróg gminnych w gminie Klembów
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ pozytywnie zaopiniował wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa o zaopiniowanie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ul. Rolnej na odcinku od ul. Wilanowskiej do ul. Wałbrzyskiej,
z jednoczesnym pozbawieniem jej kategorii drogi gminnej.

ad. 4
Zarząd po wysłuchaniu wyjaśnień Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska jednogłośnie /za – 4/ przyjął wniosek WOŚ o uwzględnienie w projekcie budżetu możliwości udzielenia dotacji gminom na cele konserwacji urządzeń melioracji wodnych.

ad.5
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr IV-54/2011 w sprawie upoważnienia Komendanta Straży p. Pietrucha do realizacji projektu: „Wyszkoleni strażacy bezpieczni mieszkańcy”.

ad.6
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr IV-55/2011 w sprawie upoważnienia Dyrektor ZSTZ w Radzyminie do realizacji projektu „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Architektury Krajobrazu ”.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ przychylił się do prośby rady pedagogicznej ZSS w Wołominie i podjął decyzję o wystąpieniu z wnioskiem o odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi p. Barbary Ciepielewskiej – Dyrektor ZSS w Wołominie.

ad.7
Zarząd jednogłośnie (za -4) podjął uchwałę Nr IV-56/2011 w sprawie zmiany uchwały dot. delegowania przedstawicieli Zarządu do pracy w Zespole o charakterze doradczym i inicjatywnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Do pracy w Zespole wydelegowany został Marek Szafrański – Członek Zarządu.

ad.8
Zarząd po zapoznaniu się ze stanowiskiem Adwokata Juliusza Kowalskiego jednogłośnie zdecydował o nie wnoszeniu apelacji od wyroku Sądu Rejonowego
w Wołominie I Wydział Cywilny z dn. 11.01.2011r. z powództwa Grażyny Pucek
i Andrzeja Blusa o wstąpienie w stosunek najmu.

ad.9
Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Radzymina dot. uwzględnienia środków finansowych w budżecie 2011r. na wykonanie projektu modernizacji ulic: Żeromskiego i Sienkiewicza. Zarząd postanowił zająć się łącznie wszystkimi wnioskami do budżetu 2011r.

ad.10
Skarbnik poinformowała Zarząd o uchwale RIO stwierdzającej nieważność
w części uchwały Rady Powiatu w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o uwzględnieniu inwestycji w projekcie budżetu na 2011r.

Godz. zakończenia 13.00

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 01.02.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 23.03.2011 r., godz. 11.24
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 23.03.2011 r., godz. 11.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2011 r., godz. 11.24Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1670 razy.