Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 12/2011

z dnia 07.02.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 12/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 07 lutego 2011r.W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Izabella Dziewiątkowska, Konrad Rytel, Marek Szafrański
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik – Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz – Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Jolanta Zalewska-Czarnak, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury – Magdalena Soszyńska-Kalinowska, (lista obecności w załączeniu).


Porządek posiedzenia:
1. przyjęcie porządku obrad
2. przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 01.02.2011r.
3. WGN:
1) wynik negocjacji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę w Kobyłce
2) propozycja cenowa w sprawie nabycia nieruchomości o pow. 122m2 położonej w Kobyłce zajętej pod chodnik
4. opinia prawna dot. firmy Drotech
5. WEK
1) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2010 r. w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński.
2) Ustalenie nauczania indywidualnego– ucznia III kl. gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie.
3) Prośba Burmistrza Tłuszcza o nieodpłatne udostępnianie hali sportowej przy Zespole szkół w Tłuszczu.
6. sprawy różne

Godz. rozpoczęcia 9.05

ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 11/2011 z posiedzenia z dn. 01.02.2011r.

ad. 3
Zarząd jednogłośnie /za 3/ wyraził zgodę na nabycie nieruchomości o pow. 122m2 położonej w Kobyłce w obrębie 28 o nr ewid. 225/2 (ul. Załuskiego) za kwotę 12.000zł.
Zarząd - po zapoznaniu się z wynikiem negocjacji, przeprowadzonej przez Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o pow. 72 m2, położonej w Kobyłce w obrębie 14 o nr ewid. 16/1 wydzielonej pod poszerzenie ul. Zagańczyka - jednogłośnie /za 3/ nie wyraził zgody na proponowaną przez właściciela kwotę 425zł za 1 m2.

ad. 4
Zarząd zapoznał się z opinią prawną Kancelarii Prawniczej radcy prawnego Krystyny Michałowskiej dot. firmy Drotech. Zarząd ostateczną decyzję podejmie po zapoznaniu się z opinią prawną nowo zatrudnionej w Starostwie kancelarii prawnej oraz z opinią Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych nt. dotychczasowej współpracy z firmą Drotech.

ad.5
Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury zapoznała Zarząd ze sprawozdaniem z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2010 r. w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński. Organ prowadzący dokonuje corocznej analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia. Sprawozdanie z analizy Zarząd przedkłada Radzie Powiatu, dyrektorom szkół prowadzonym przez powiat, związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. Z przeprowadzonej analizy wynika, że powiat nadpłacił ponad wymaganą wysokość wynagrodzenia kwotę 1.382.770,74zł. (w 2009r. była to kwota 1.676.846,86zł). W związku z powyższym powiat nie ma ustawowego obowiązku wypłacenia nauczycielom, którzy nie osiągnęli wymaganych wynagrodzeń, jednorazowego dodatku uzupełniającego w terminie do 31 stycznia. Według wyjaśnień Naczelnika niższy poziom wynagrodzeń występuje najczęściej w przypadku nauczycieli stażystów oraz w przypadku prowadzenia szkół specjalnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, gdyż nauczycielom tam zatrudnionym przysługują dodatki za trudne warunki pracy. Starosta zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzania analiz skutków finansowych podczas zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół.
Zarząd jednogłośnie /za 3/ wyraził zgodę na ustalenie nauczania indywidualnego ucznia III kl. gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie.
Zarząd zapoznał się z prośbą Burmistrza Tłuszcza o nieodpłatne udostępnianie hali sportowej przy Zespole szkół w Tłuszczu. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na korzystanie z hali sportowej pod warunkiem proporcjonalnego ponoszenia przez gminę kosztów utrzymania (tj. opłata za media) zgodnie z liczbą godzin zajmowania hali. Stosowne zmiany wymagają podpisania nowego porozumienia. W związku z brakiem ogólnych zasad udostępniania pomieszczeń w szkołach Naczelnik zaproponowała opracowanie stosownego projektu uchwały Rady Powiatu w tym zakresie.

ad.6
Członek Zarządu Konrad Rytel zwrócił uwagę na problem związany z dalszym funkcjonowaniem Biblioteki Pedagogicznej w Wołominie. Zaproponował przeprowadzenie rozmów w tym zakresie z Burmistrzem Wołomina i Marszałkiem Województwa.
Skarbnik poinformowała o nowych zasadach udzielania dotacji dla placówek niepublicznych.

Godz. zakończenia 10.30

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 07.02.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 23.03.2011 r., godz. 11.29
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 23.03.2011 r., godz. 11.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2011 r., godz. 11.32Magdalena OlejaszEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 11.31Magdalena OlejaszEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 11.31Magdalena OlejaszEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 11.30Magdalena OlejaszEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 11.29Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1637 razy.