Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 17/2011

z dnia 08.03.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 17/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 8 marca 2011r.
W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Izabella Dziewiątkowska, Marek Szafrański
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik – Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz – Aneta Piotrowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Maciej Burakowski, Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Agata Rzędzian, Kierownik Biura Promocji i Kultury – Katarzyna Pazio (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.przyjęcie porządku obrad
2.przyjęcie protokołu z posiedzeń Zarządu w dniach 28.02.2011r. i 01.03.2011r.
3.WDP: uchwała Zarządu w sprawie upoważnień
4.PCPR:
1) uchwała Rady Powiatu w sprawie podziału środków PFRON
2) zmiana podmiotu prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej
3) utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach
5.WSO: uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia członków Zarządu do załatwiania spraw dot. uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin
6.WOZ: uchwała Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie
7.BPK: wnioski o objęcie patronatem starosty
8.sprawy budżetowe:
1)zatwierdzenie bilansu ODE
2)uchwała w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t.
3)przekazanie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek pomocniczych powiatu w roku 2011r.
4)uchwały w sprawie upoważnienia dla Komendanta PSP
9.sprawy różne
Godz. rozpoczęcia 10. 30

ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 15/2011 z posiedzenia z dn. 28.02.2011r. oraz 16/2011 z posiedzenia w dn. 01.03.2011r.

ad. 3
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-63/2011 w sprawie: upoważnień w zakresie zarządu drogami publicznymi.

ad.4
1)Zarząd zapoznał się z wyjaśnieniami udzielonymi przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w których poinformowali, że w 2011 r. środki otrzymane przez Powiat Wołomiński z Ministerstwa Finansów na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych wynoszą 893.307 zł. Przyznawanie środków na ten cel ma tendencję spadkową. W 2008 r. była to kwota 1.970.466 zł, w 2009 – 1.394.540, w 2010 – 1.107.024 zł. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawił następujące założenia podziału środków przyznanych na 2011 r. zawarte w przygotowanym projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2011 roku: 743.307 zł – środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, z czego 355.104 zł na dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz 388.203 zł na realizację następujących zadań: turnusy rehabilitacyjne; sport, kultura, rekreacja i turystyka; sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej planuje się przeznaczyć 155.000 zł.
Zarząd jednogłośnie (za 4) pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2011 roku (projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu).
2)Zarząd zapoznał się z następującymi wyjaśnieniami udzielonymi przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie przejęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej:
WTZ w Ząbkach powstały w 1992 r. Jednostką prowadzącą jest Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach. W kwietniu 2009 r. przy ww. szpitalu zawiązało się Drewnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „EMPATIA”, które złożyło do PCPR wniosek o przejęcie prowadzenia WTZ. PCPR pozytywnie zaopiniował przejęcie WTZ przez Stowarzyszenie ze względu na to, że Stowarzyszenie prowadzi różne działania na rzecz osób psychicznie chorych, stwarza warunki do uzyskania większych możliwości pozyskiwania środków na funkcjonowanie WTZ i na efektywnie zarządzanie WTZ. Ponadto Stowarzyszenie uzyskało zgodę Urzędu Marszałkowskiego na użyczenie działki oraz lokalu, w którym obecnie znajduje się WTZ. Przejęcie WTZ nastąpiłoby w drodze trójstronnego porozumienia pomiędzy: Powiatem Wołomińskim, Szpitalem
i Stowarzyszeniem.
Zarząd jednogłośnie (za 4) wyraził zgodę na zawarcie porozumienia,
na mocy którego Stowarzyszenie „EMPATIA” przejmie prowadzenie WTZ
w Ząbkach.
3)Dyrektor PCPR poinformował Zarząd, że istnieje potrzeba stworzenia kolejnego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B na terenie Powiatu Wołomińskiego. Informacja została podana na bazie przeprowadzonej analizy problemu w oparciu o dane uzyskane od organizacji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym.
W przypadku uruchamiania nowego ŚDS jednostka samorządu terytorialnego, która zamierza prowadzić lub zlecić prowadzenie domu składa wniosek do wojewody o jego uruchomienie.
W przypadku Powiatu Wołomińskiego zasadnym jest zlecenie prowadzenia ŚDS organizacji społecznej w drodze konkursu. Wniosek jest podpisywany przez starostę. We wniosku przeprowadzana jest analiza dlaczego ŚDS ma powstać.
Zarząd jednogłośnie (4 za) zlecił Dyrektorowi PCPR przygotowanie wniosku.

ad. 5
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-64/2011 w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wołomińskiego do załatwiania spraw dotyczących uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin.

ad. 6
Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie i zaproponował następujące kandydatury do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie:
Przewodniczący – Piotr Uściński
Członkowie:
przedstawiciel wojewody
przedstawiciele gmin:
- Dąbrówka – Agnieszka Gryglas - Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrówka
- Klembów – Wójt Kazimierz Rakowski
- Kobyłka – Burmistrz Robert Roguski
- Poświętne – Stanisława Dutkiewicz - pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Tłuszcz – Burmistrz Paweł Marcin Bednarczyk
- Wołomin – Burmistrz Ryszard Madziar
- Ząbki – Burmistrz Robert Perkowski
- Grzegorz Dudzik – Burmistrz Miasta Zielonka
kandydaci Zarządu:
- Marek Szafrański - członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego
- Dorota Jagodzińska - Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Adam Kopczyński - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
- Elżbieta Główka - Dyrektor SZPZOZ w Radzyminie
-Izabella Dziewiątkowska- członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Obecni na Zarządzie Izabella Dziewiątkowska i Marek Szafrański wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie.
Zarząd jednogłośnie (4 za) pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie ze składem osobowym zaproponowanym przez Starostę (projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie stanowi załącznik do protokołu).

ad. 7
Kierownik Biura Promocji i Kultury przedstawiła wnioski o udzielenie patronatu Starosty.
Zarząd pozytywnie zaopiniował wnioski o udzielenie patronatu Starosty:
1)Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Wołominie – dofinansowanie 4.000zł,
2)P&P Sport Paweł Stańczuk – dofinansowanie 1.400zł,
3)Biblioteka Publiczna w Tłuszczu – dofinansowanie 2.000zł,
4)Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku – dofinansowanie 3.000zł,
5)UKS Ząbkowia Ząbki – dofinansowanie 1.500zł oraz koszulki,
6)Miejski Klub Sportowy „Wicher” Kobyłka – dofinansowanie 1.200zł, pod warunkiem, że na koszulkach będzie logo powiatu.

ad.8
1)Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-65/2011 w sprawie: zatwierdzenia bilansu za rok 2010 Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „Korozja i Kolor” w Wołominie.
2)Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-66/2011 w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.
3)Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-67/2011 w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków pomocniczych Powiatu Wołomińskiego w roku 2011.
4)Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-68/2011 w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV-54/2001 Zarządu Powiatu z dnia 1 lutego 2011 r.
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-69/2011 w sprawie zatwierdzenia projektu szkoleniowego pt. „Wyszkoleni strażacy-bezpieczni mieszkańcy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

ad. 9
1)Wicestarosta poruszył sprawę ewentualnego zagospodarowania terenu po zamkniętym basenie w Wołominie.
2)Wicestarosta zaproponował, aby wystąpić do Marszałka Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o przejęcie przez Powiat Wołomiński byłego budynku Biblioteki Pedagogicznej. Zdaniem Wicestarosty należy dołożyć również wszelkich starań, aby Biblioteka Pedagogiczna funkcjonowała na terenie Wołomina.
Zarząd jednogłośnie (za 4) pozytywnie zaopiniował propozycję Wicestarosty.
3)Zarząd omówił sprawę wniosku dotyczącego zagospodarowania terenu po zlikwidowanych warsztatach szkolnych w Tłuszczu.

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 08.03.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 13.05.2011 r., godz. 10.38
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 13.05.2011 r., godz. 10.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.05.2011 r., godz. 10.42Magdalena OlejaszEdycja strony
13.05.2011 r., godz. 10.38Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2876 razy.