Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 18/2011

z dnia 15.03.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 18/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 15 marca 2011r.W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Izabella Dziewiątkowska, Marek Szafrański
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik – Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz – Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – Barbara Zajkowska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu – Magdalena Soszyńska-Kalinowska (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.przyjęcie porządku obrad
2.przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 08.03.2011 r.
3.WOŚ: uchwała Zarządu dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 5 Prawa ochrony środowiska
4.WES:
1)uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia przez Powiat Wołomiński pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego
2)prośba Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w sprawie wynajęcia sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Zielonce na przeprowadzenie egzaminów maturalnych
5.sprawy budżetowe:
3)uchwała Zarządu w sprawie opracowania budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
4)uchwały Zarządu w sprawie upoważnień dla dyrektorów szkół
6.sprawy różne
Godz. rozpoczęcia 14. 00

ad. 1
Starosta przedstawił porządek obrad. Członek Zarządu Izabella Dziewiątkowska zgłosiła wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący zmiany projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie. Starosta zaproponował, aby był to punkt 3 porządku posiedzenia i poddał pod głosowanie wniosek członka Zarządu Izabelli Dziewiątkowskiej. Wniosek został przyjęty jednogłośnie (4 za). Poszerzony porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (4 za).

ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 17/2011 z posiedzenia z dn. 08.03.2011r.

ad. 3
Członek Zarządu Izabella Dziewiątkowska zaproponowała, aby zmienić zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Zarządu w dniu 8 marca 2011 r. projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie w ten sposób, aby zgłosić kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusza Maślanego w miejsce Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wołominie Doroty Jagodzińskiej.
Zarząd jednogłośnie (za 4) pozytywnie zaopiniował zmianę projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie zgłoszoną przez członek zarządu Izabellę Dziewiątkowską.

ad.4
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska poinformowała Zarząd, że zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Rada Powiatu określa w drodze uchwały zasady udzielania dotacji celowej, obejmującej w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. Projekt takiej uchwały, jako akt prawa miejscowego, podlega konsultacjom społecznym. Stąd konieczność przyjęcia przez Zarząd uchwały dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-70/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad udzielania dotacji celowych dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska.

ad. 5
1)Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu poinformowała Zarząd, że Zarząd Województwa Mazowieckiego zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Wołomińskiego o pomoc finansową w formie partycypacji w kosztach wynajmu lokalu zastępczego dla Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie z siedzibą w Wołominie. Ekspertyza techniczna dokonana w maju 2008 roku wykazała katastrofalny stan budynku, co poskutkowało zawieszeniem działalności placówki. Aby umożliwić Bibliotece Pedagogicznej wznowienie działalności, konieczne stało się wynajęcie lokalu zastępczego, na czas odbudowy dotychczasowej siedziby. Zarówno Gmina Wołomin, jak i Powiat Wołomiński nie posiadają w swoich zasobach żadnego wolnego lokalu, który mógłby stać się czasową siedzibą Biblioteki. Biorąc pod uwagę potrzebę zaspokojenia popytu mieszkańców powiatu na korzystanie z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Wołominie, Zarząd Powiatu Wołomińskiego uznał w 2008 r. za uzasadnione udzielenie pomocy finansowej na cel wskazany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w wysokości 20% całkowitych kosztów najmu wskazanego lokalu zastępczego. Powiat Wołomiński udzielił w 2009 r. pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na powyżej określony cel w łącznej kwocie 9.260 zł., w 2010 roku w kwocie 22.224 zł. W przedstawionym projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia przez Powiat Wołomiński pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego przyjmuje się, że w 2011 r. kwota pomocy wyniesie łącznie 22.224 zł.
Zarząd jednogłośnie (za 4) pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie udzielenia przez Powiat Wołomiński pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.
2)Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu poinformowała Zarząd o wystąpieniu Dyrektora Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego o umożliwienie wynajęcia trzech sal lekcyjnych na przeprowadzenie egzaminu maturalnego przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak”. W latach poprzednich stawka czynszu za wynajęcie sali lekcyjnej za godzinę zegarową ustalona w umowie między Powiatem Wołomińskim a Centrum Nauki i Biznesu „Żak” wynosiła 100 zł brutto, a zapłata czynszu regulowana była w ten sposób, że najemca miał zakupić za całość kwoty czynszu na rzecz Zespołu Szkół w Zielonce sprzęt komputerowy.
Członek Zarządu Izabella Dziewiątkowska zaproponowała, aby w 2011 r. stawka czynszu za wynajęcie sali lekcyjnej za godzinę zegarową wynosiła nie 100 zł brutto, ale 120 zł brutto.
Zarząd jednogłośnie (za 4) wyraził zgodę na zawarcie z Centrum Nauki i Biznesu „Żak” umowy najmu 3 sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Zielonce na przeprowadzenie egzaminu maturalnego ze stawką czynszu 120 zł brutto za godzinę lekcyjną.


ad.6
1)Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-71/2011 w sprawie opracowania budżetu powiatu Wołomińskiego na 2011 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
2)Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-72/2011 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2012.
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-73/2011 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2012.
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-74/2011 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2012.
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-75/2011 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2012.
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-76/2011 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2012.
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-77/2011 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2012.
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-78/2011 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2012.
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-79/2011 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2012.
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-80/2011 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2012.
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-81/2011 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2012.
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-82/2011 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2012.

ad. 7

1)Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu poinformowała Zarząd, że z dniem 31 sierpnia 2011 r. kończy się kadencja dyr. Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie i należy rozważyć tryb powierzenia stanowiska dyrektora na kolejną kadencję.
2)Starosta omówił spotkanie z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. Inwestycji, w którym wzięli również udział burmistrzowie Powiatu Wołomińskiego. Na spotkaniu poruszono temat inwestycji m.st. Warszawy na granicy z Powiatem Wołomińskim. Pełnomocnik poinformował, że w planie inwestycji na 2012 r. nie ma modernizacji ulicy Żołnierskiej. Ponadto Pełnomocnik poprosił, aby uwagi dotyczące planów inwestycyjnych m.st. Warszawy były kierowane do niego na piśmie.
3)Wicestarosta zaproponował, aby najbliższe posiedzenie Zarządu poświęcić omówieniu planów inwestycyjnych w placówkach oświatowych Powiatu Wołomińskiego.
4)Członek Zarządu Pani Izabella Dziewiątkowska poruszyła sprawę parkingu w Kobyłce.
Zarząd podjął decyzję (4 za) o wystąpieniu do Burmistrza Kobyłki w sprawie przygotowania wspólnej koncepcji miejsc parkingowych.


Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 15.03.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 13.05.2011 r., godz. 10.50
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 13.05.2011 r., godz. 10.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.05.2011 r., godz. 10.50Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2038 razy.