Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 21/2011

z dnia 05.04.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 21/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 05 kwietnia 2011r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Izabella Dziewiątkowska, Marek Szafrański i Andrzej Olszewski, przy czym Piotr Uściński brał udział w posiedzeniu Zarządu
od punktu 3. podpunkt 4) do punktu 8. włącznie, a Izabella Dziewiątkowska brała udział
w posiedzeniu Zarządu od punktu 1. do punktu 4. podpunkt 3) włącznie.
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie Jolanta Chałupka, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Jolanta Lejk (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 29.03.2011 r.
3.DPS Radzymin: uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie
4.WSO:
1)uchwała Zarządu w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych
2)uchwała Zarządu w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych
3)uchwała Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchylenia uchwały XXX-245/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2005 r. w sprawie przyjęcia „Karty współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi”
4)uchwała Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2012”
5) uchwała Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie określenia „Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim”
6)omówienie ewentualnych zmian Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim
5.WSR: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej”
6.BPK: wnioski o objęcie patronatem Starosty
7.Skarbnik:
1)uchwała Zarządu w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie
2)uchwały Zarządu w sprawie upoważnień kierowników jednostek do przeniesień w budżecie
8.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia 12.00

ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 20/2011 z posiedzenia z dn. 29.03.2011r.

ad. 3
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej
w Radzyminie.
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-92/2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie.

ad 4.
1)Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu
w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych.
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-93/2011 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych.
2)Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych.
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-94/2011 w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych.
3)Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchylenia uchwały XXX-245/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2005 r. w sprawie przyjęcia „Karty współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi”
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-95/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchylenia uchwały XXX-245/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2005 r. w sprawie przyjęcia „Karty współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi”
4)Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2012”
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-96/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2012”.
5)Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie określenia „Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim”
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-97/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie określenia „Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim”
6)Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich omówiła rozważane zmiany Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim, których konieczność przeprowadzenia wynika ze zmiany przepisów.

ad. 5
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej”.
Zarząd jednogłośnie (za 4) pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej”.

ad.6
Zarząd pozytywnie (za 4) zaopiniował wnioski o udzielenie patronatu Starosty:
1)Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Urlach – Niedzielne spotkania z artystami, recitale i koncerty p.n. „Pogodne wieczory” (bezpłatne koncerty dla słuchaczy) oraz opracowanie informatora kulturalnego Urle-Wakacje 2011– dofinansowanie 5000 zł
2)Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Wołominie - Spotkanie okolicznościowe z okazji Świąt Wielkanocnych – dofinansowanie 200 zł
3)Towarzystwo Kultywowania Muzyki Chóralnej „ARS ANTIQUA” – patronat honorowy.

ad. 7
1)Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu Nr V-44/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-98/2011 w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Nr V-44/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
2)Skarbnik przedstawiła projekt uchwał Zarządu w sprawie upoważnień kierowników jednostek do przeniesień w budżecie.
Zarząd jednogłośnie (za 5) podjął uchwałę Nr IV-99/2011 w sprawie przekazania upoważnienia Staroście Powiatu Wołomińskiego do dokonywania zmian w planie wydatków Starostwa.
Zarząd jednogłośnie (za 5) podjął uchwałę Nr IV-100/2011 w sprawie przekazania upoważnienia Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie do dokonywania zmian w planie wydatków Komendy.
Zarząd jednogłośnie (za 5) podjął uchwałę Nr IV-101/2011 w sprawie przekazania upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie do dokonywania zmian w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.
Zarząd jednogłośnie (za 5) podjął uchwałę Nr IV-102/2011 w sprawie przekazania upoważnienia Dyrektorom i Kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego do dokonywania zmian w planie wydatków jednostek budżetowych.

ad. 8.
1)Starosta poinformował o tym, że następne posiedzenie Zarządu odbędzie się
7 kwietnia br. o godz. 14.30 i będzie poświęcone sprawom budżetowym
2)Wicestarosta poruszył sprawę złożenia przez UM Wołomin wniosku dotyczącego dofinansowania prac konserwatorskich przy zabytku
3)Na wniosek Wicestarosty Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął decyzję o zakupie przez Starostwo Powiatowe w ramach środków na promocję Powiatu 250 egzemplarzy albumu poświęconego pobytowi Papieża Jana Pawła II na terenie Powiatu Wołomińskiego.


Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 05.04.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 13.05.2011 r., godz. 11.11
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 13.05.2011 r., godz. 11.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.05.2011 r., godz. 11.11Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1667 razy.