Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 27/2011

z dnia 10.05.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 27/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 10 maja 2011r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski,
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz i Sekretarz Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Barbara Zajkowska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zielonce Małgorzata Kowalska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Jolanta Zalewska-Czarnak, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Magdalena Soszyńska – Kalinowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk, Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych Piotr Gontarski, Kierownik Biura Promocji i Kultury Katarzyna Pazio (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 27.04.2011 r.
3.WOŚ: udzielenie dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami
4.DPS w Zielonce: Uchwała Zarządu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zielonce
5.WGN:
1)Upoważnienie do odbioru dokumentów w imieniu Zarządu
2)Uchwały Rady Powiatu w sprawie nieruchomości w Zagościńcu
3)Ustalenie odszkodowania za nieruchomość o pow. 332 m2, położoną we wsi Kraszew Stary, gmina Klembów, nr ewidencyjny 955/4
6.Wicestarosta: sprawa przedłużenia umowy najmu z Wyższa Szkołą Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej w Wołominie
7.WES:
1)Uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia członka Zarządu Powiatu Wołomińskiego do załatwiania spraw z zakresu oświaty dotyczących bieżącego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
2)Uchwała Zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie
8.WSO:
1)Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim
2)Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 - 2012
3)Uchwała Rady Powiatu w sprawie uchylenia uchwały XXX-245/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2005 r. w sprawie przyjęcia „Karty współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi”
4)Wniosek o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
9.WDP:
1)Uchwała Zarządu w spawie upoważnień w zakresie zarządu drogami publicznymi
2)Uchwała Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego oraz bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Tłuszcz
10.WOZ: Uchwała Zarządu sprawie upoważnienia Starosty Wołomińskiego do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie
11.BPK: wnioski o objęcie patronatem Starosty
12.Skarbnik:
1)wniosek WZK w sprawie zakupu motopompy
2)zmiany w budżecie
13.Sprawy różne.

Godz. Rozpoczęcia: 10.30

ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 26/2011 z posiedzenia z dn. 27.04.2011r.

ad. 3
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska przedstawiła propozycję przyznania przez Zarząd dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami (propozycja dotacji stanowi załącznik do protokołu).
Zarząd zapoznał się z propozycją i jednogłośnie /za - 5/ udzielił dotacji na zadania
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami zgodnie z propozycją przedstawioną przez Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

ad 4.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zielonce przedstawiła projekt Uchwały Zarządu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zielonce.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV- 112/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zielonce.

ad 5.
1)Zarząd jednogłośnie /za – 5/ upoważnił Michała Wysockiego, zamieszkałego przy
ul. Głowackiego 43, 05-280, legitymującego się dowodem osobistym Nr ALJ702715 do odbioru dokumentów w imieniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego dotyczących gospodarowania nieruchomościami Powiatu Wołomińskiego.
2)Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz uchylenia uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr IV-34/2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz uchylenia uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr IV-34/2011.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej całości albo części nieruchomości.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej całości albo części nieruchomości.
3)Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła wyniki negocjacji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o pow. 332 m2, położoną we wsi Kraszew Stary, gmina Klembów, nr ewidencyjny 955/4.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ ustalił odszkodowanie w wysokości 45 zł za 1 m2.

ad 6.
Wicestarosta poinformował, że z dniem 31 sierpnia 2011 r. wygasa umowa z Wyższą Szkołą Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej w Wołominie dotycząca wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Wołominie i w związku z tym należy podjąć w tej sprawie stosowne działania. Ustalono, że Starosta spotka się z przedstawicielami Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej i dyrektorem Zespołu Szkół w Wołominie.

ad. 7
1)Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu przedstawiła projekt Uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia członka Zarządu Powiatu Wołomińskiego do załatwiania spraw z zakresu oświaty dotyczących bieżącego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV-113/2011 w sprawie upoważnienia członka Zarządu Powiatu Wołomińskiego do załatwiania spraw z zakresu oświaty dotyczących bieżącego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński.
2)Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu przedstawiła projekt Uchwały Zarządu
w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV-114/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie.

ad. 8
1)Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy
z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim.
2)Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012.
3)Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia uchwały XXX-245/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2005 r. w sprawie przyjęcia „Karty współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi”.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia uchwały XXX-245/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2005 r. w sprawie przyjęcia „Karty współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi”.
4)Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła wniosek o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2011. Rozpatrzenie wniosku zostało przeniesione na następne posiedzenie Zarządu.

ad. 9
1)Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych przedstawił projekt Uchwały Zarządu
w spawie upoważnień w zakresie zarządu drogami publicznymi.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV-115/2011 w sprawie upoważnień
w zakresie zarządu drogami publicznymi.
2)Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego oraz dofinansowania
w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego oraz bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Tłuszcz.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego oraz bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Tłuszcz.

ad. 10
Starosta przedstawił projekt Uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia Starosty Wołomińskiego do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV-116/2011 w sprawie upoważnienia Starosty Wołomińskiego do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

ad. 11
Kierownik Biura Promocji i Kultury przedstawiła wnioski o udzielenie patronatu Starosty.
Zarząd pozytywnie /za – 5/ zaopiniował następujące wnioski o udzielenie patronatu Starosty:
1)Wojciech Plichta, administrator portalu www.duczki.pl – UEFA GRASSROOTS –
24-godzinny mecz piłki nożnej – dofinansowanie 2000 zł
2)Uczniowski Klub Kolarski Huragan Wołomin – Festyn z okazji Dnia Dziecka – dofinansowanie 1000 zł
3)Towarzystwo Powściągliwość i Praca – Turniej Piłki Nożnej im. Bł. Bronisława Markiewicza, organizowany w ramach Dnia Ojca – dofinansowanie 2000 zł
4)Uczniowski Klub Sportowy „Struga” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Markach - Mistrzostwa Szkół Podstawowych Powiatu Wołomińskiego w Warcabach Klasycznych o Puchar Starosty Wołomińskiego - dofinansowanie 1500 zł
5)Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce – Turniej Piłki Nożnej – dofinansowanie 1500 zł.

ad. 12
1)Skarbnik przedstawiła wniosek Wydziału Zarządzana Kryzysowego w sprawie zakupu motopompy na cele przeciwpowodziowe.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ pozytywnie zaopiniował wniosek zakupu motopompy na cele przeciwpowodziowe.
2)Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Zarządu w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV-117/2011 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Zarządu w sprawie zmiany planu finansowego jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV-118/2011 w sprawie zmiany planu finansowego jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego.
Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Zarządu w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV-119/2011 w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.

ad. 13
1)Starosta poinformował o piśmie Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Odział Wołomin o dofinansowanie renowacji sztandaru NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział Wołomin.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ objął patronatem Starosty renowację sztandaru NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział Wołomin i przyznał dofinansowanie renowacji sztandaru w kwocie 2000 zł.
2)Starosta poinformował o piśmie Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie w sprawie dofinansowania zakupu samochodu osobowego oznakowanego na potrzeby Komendy Policji w Wołominie w kwocie 33 tys. zł. i zaproponował zaproszenie w tej sprawie Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie
na następne posiedzenie Zarządu.
3)Starosta poruszył sprawę nagród z okazji Święta Strażaka oraz Święta Policji. Ustalono, że Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego przygotuje wnioski
w tej sprawie.
4)Wicestarosta poinformował o spotkaniu z pracownikami Zespołu Szkół
w Zielonce skonfliktowanymi z Dyrektor Zespołu Szkół w Zielonce
i zaproponował, aby zaangażować w rozwiązanie tego konfliktu negocjatora
z Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
5)Wicestarosta poinformował, że w sprawie renowacji Pałacu w Chrzęsnem skierowane zostało do biura projektowego ostateczne wezwnie wzywające
do przygotowania stosownych dokumentów.

Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 12.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński-Piotr Uściński, data: 10.05.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 25.05.2011 r., godz. 10.35
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 25.05.2011 r., godz. 10.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.05.2011 r., godz. 10.36Magdalena OlejaszEdycja strony
25.05.2011 r., godz. 10.35Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2404 razy.