Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 29/2011

z dnia 24.05.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 29/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 maja 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski,
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Jolanta Zalewska-Czarnak, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Magdalena Soszyńska-Kalinowska (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 17.05.2011 r.
3.WGN: Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej.
4.WES: Omówienie projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat na rok szkolny 2011/2012 oraz przebiegu naboru do klas I szkół ponadgimnazjalnych.
5.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 10.40

1.Starosta odczytał porządek posiedzenia. Skarbnik wniosła o poszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący zapoznania się Zarządu z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2010 r. Starostwa Powiatowego w Wołominie. Starosta zaproponował umieszczenie zapoznania się Zarządu z opinią biegłego rewidenta w porządku obrad po punkcie dotyczącym omówienia projektów arkuszy kalkulacyjnych. Zarząd jednogłośnie /za – 5/ przyjął poszerzony porządek obrad.

2.Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 28/2011 z posiedzenia z dn. 17.05.2011r.
3.Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele związane
z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV- 125/2011w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej.

4.Wicestarosta oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu przedstawili Zarządowi projekty arkuszy organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wołomiński na rok szkolny 2011/2012 oraz dokonali ich analizy w oparciu o zestawienia porównawcze przygotowanych przez Wydział Edukacji i Sportu. Zarząd zapoznał się również z przebiegiem naboru do klas I szkół ponadgimnazjalnych.

5.Skarbnik przedstawiła Zarządowi opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2010 r. Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Zarząd zapoznał się opinią i jednogłośnie /za – 5/ przekazał ją do Rady Powiatu.

6.1) Starosta poinformował o swoim spotkaniu z przedstawicielem Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej w Wołominie oraz dyrektorem Zespołu Szkół w Wołominie w sprawie przedłużenia umowy wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Wołominie.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął decyzję o przedłużeniu Wyższej Szkole Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej w Wołominie umowy wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Wołominie określając stawkę czynszu na 4,2 zł za m2.
2) Wicestarosta poinformował o przygotowaniu projektu umowy dotyczącej wynajmu pomieszczeń po byłych warsztatach szkolnych w Zespole Szkół w Tłuszczu oraz projektu porozumienia dotyczącego szkolenia uczniów w tych pomieszczeniach.
3) Wicestarosta zaproponował rozpoczęcie prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
4) Starosta przedstawił projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skarg
na sesji Rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 30 maja 2011 r. przygotowane przez komisje Rady Powiatu. Zarząd nie wniósł uwag.
Starosta przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego. Zarząd nie wniósł uwag.
Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
w 2011 r. z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu, nie stanowiących jego własności. Zarząd stosunkiem głosów 4 – za, 1 – wstrzymujący się pozytywnie zaopiniował uchwałę.
5) Starosta poinformował o umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia
o konkursie na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie.
6) Starosta poinformował o petycji pacjentów dotyczącej remontu Stacji Dializ
w Szpitalu Powiatowym w Wołominie.
7) Członek Zarządu Andrzej Olszewski poruszył sprawę przygotowania projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie przebiegu i zaliczenia do kategorii dróg powiatowych
i przypomniał, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 12 kwietnia 2011 r. p.o. Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych poinformował Zarząd, że czas potrzebny na opracowanie stosowanej uchwały Rady wynosi ok. 3 m-ce.


Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 12.50


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński-Piotr Uściński, data: 24.05.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 25.05.2011 r., godz. 15.13
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 25.05.2011 r., godz. 15.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.05.2011 r., godz. 15.15Magdalena OlejaszEdycja strony
25.05.2011 r., godz. 15.14Magdalena OlejaszEdycja strony
25.05.2011 r., godz. 15.13Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1363 razy.