Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 31/2011

z dnia 31.05.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 31/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 maja 2011 r.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski, przy czym Marek Szafrański brał udział w posiedzeniu Zarządu od punktu 5,
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maciej Burakowski oraz Kierownik Biura Promocji i Kultury Katarzyna Pazio (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad
2.Przyjęcie protokołu z posiedzeń Zarządu w dniu 24.05.2011 r. i 30.05.2011 r.
3.PCPR: postępowanie sądowe dotyczące zapłaty na rzecz m.st. Warszawy kosztów ok. 18 tys. zł umieszczenia dwójki dzieci w rodzinie zastępczej
4.ODE: wniosek o zdjęcie ze stanu środków trwałych agregatu sprężarkowego
5.BPK: wnioski o objęcie patronatem Starosty
6.Skarbnik:
1)Uchwała Zarządu w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VII-62/2011 z dnia 30 maja 2011 roku
2)Uchwała Zarządu w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
3)Uchwała Zarządu w sprawie upoważnień członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych
7.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 10.30
1.Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

2. Zarząd jednogłośnie przyjął protokoły 29/2011 z posiedzenia z dn. 24.05.2011 r. oraz 30-2011 z posiedzenia z dn. 30.05.2011 r.

3.Starosta przedstawił sprawę zasądzenia od Powiatu Wołomińskiego na rzecz m.st. Warszawy kwoty ok. 18 tys. zł z tytułu poniesienia przez m.st. Warszawy kosztów umieszczenia dwójki dzieci w rodzinie zastępczej oraz argumentację radcy prawnej za niewnoszeniem apelacji w tej sprawie ze względu na to, że Sąd uznał, że bezpośrednio przed umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej przebywały one na terenie Powiatu Wołomińskiego.
Dyrektor PCPR wyraził swoje zdziwienie wyrokiem sądu w tej sprawie, ponieważ jego zdaniem rodzina nie miała zamiaru przebywać na stałe na terenie Powiatu Wołomińskiego. Poinformował również, że na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborz dwoje dzieci z Warszawy zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej w Wołominie. Z uwagi na to, że bezpośrednio przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej dzieci mieszkały w Warszawie, gdzie chodziły do szkoły i korzystały z opieki lekarskiej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie wystąpiło do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie o podpisanie porozumienia w sprawie zwrotu kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dzieci pochodzących z Warszawy. Porozumienie nie zostało podpisane przez Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.
Zarząd podjął jednogłośnie /za – 4/ decyzję o niewnoszeniu apelacji w sprawie z powództwa m.st. Warszawy i jednocześnie zobowiązał Dyrektora PCPR w Wołominie do podjęcia działań celem wniesienia pozwu przeciwko m.st. Warszawy o zwrot kosztów poniesionych przez Powiat Wołomiński z tytułu umieszczenia dwójki dzieci z Warszawy w rodzinie zastępczej w Wołominie.

4.Starosta przedstawił wniosek Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej o zdjęcie ze stanu środków trwałych agregatu sprężarkowego oraz opinię Wydziału Inwestycji w tej sprawie.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął decyzję o zdjęciu ze stanu środków trwałych Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej agregatu sprężarkowego.

5.Kierownik Biura Promocji i Kultury przedstawiła wnioski o udzielenie patronatu Starosty.
Zarząd pozytywnie /za - 5/ zaopiniował następujące wnioski o udzielenie patronatu Starosty:
1)Polski Związek Łowiecki (Zarząd Okręgowy Warszawa) - IX Międzynarodowy Mazowiecki Konkurs Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej – dofinansowanie 3.000 zł
2)MKS Karate Kyokushin - Gala Kyokushin Karate Mazovia Cup – patronat honorowy
3)Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Usłyszeć Świat" - Integracyjny Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka – dofinansowanie 1.000 zł
4)Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Wołominie - Uroczystość z okazji Dnia Matki i Inwalidy – dofinansowanie 400 zł

6.1) Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Zarządu w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VII-62/2011 z dnia 30 maja 2011 roku.Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV- 126/2011w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VII-62/2011 z dnia 30 maja 2011 roku.
2) Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Zarządu w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV- 127/2011w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
3) Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Zarządu w sprawie upoważnień członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych.Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV- 128/2011w sprawie upoważnień członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych.

7.1) Starosta omówił pomysł ewentualnego utworzenia domu dziecka w Markach z wykorzystaniem pomieszczeń Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Markach.
2) Wicestarosta poinformował o spotkaniu w sprawie parkingów przy obiektach PKP.
3) Sekretarz przedstawiła pismo Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w sprawie sposobu rozpatrywania skarg.


Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 12.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński-Piotr Uścińśki, data: 31.05.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 21.07.2011 r., godz. 09.04
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 21.07.2011 r., godz. 09.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.07.2011 r., godz. 09.06Magdalena OlejaszEdycja strony
21.07.2011 r., godz. 09.05Magdalena OlejaszEdycja strony
21.07.2011 r., godz. 09.05Magdalena OlejaszEdycja strony
21.07.2011 r., godz. 09.04Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1505 razy.