Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 33/2011

z dnia 09.06.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 33/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 9 czerwca 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski,
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maciej Burakowski, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Magdalena Soszyńska – Kalinowska, Kierownik Biura Promocji i Kultury Katarzyna Pazio (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu w dniu 31.05.2011 r. i 06.06.2011 r.
3.PCPR: uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały o podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2011 roku.
4.Wicestarosta: Wieloletni Program Inwestycyjny.
5.WGN: uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej.
6.WSO: uchwała Zarządu w sprawie zmiany Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim.
7.WES:
1)uchwała Zarządu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie przy ul. Miłej 22
2)wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia sportowe.
8.BPK: wnioski o objęcie patronatem Starosty.
9.Skarbnik:
1)uchwała Zarządu w sprawie przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
2)uchwała Zarządu w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011
3)uchwała Zarządu w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
4)uchwała Zarządu w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
5)uchwała Zarządu w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011
6)uchwała Zarządu w sprawie przeniesień w planie finansowym Starostwa powiatowego w Wołominie na rok 2011
7)uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
8)uchwała Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 Szpitala Powiatowego w Wołominie
9)uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV-29/2011 Rady Powiatu z dnia 28.02.2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
10.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 12.00

1.Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

2.Zarząd jednogłośnie przyjął protokoły z posiedzeń Zarządu z dnia 31.05.2011 r. oraz z dnia 06.06.2011 r.

3.Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały o podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2011 roku.Zarząd jednogłośnie /za - 5/ pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały o podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2011 roku.

4.Wicestarosta przedstawił przygotowany przez Wydział Strategii i Rozwoju materiał dotyczący Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Ustalono, że na następne posiedzenie Zarządu Wydział Strategii i Rozwoju przygotuje projekt uchwały Rady Powiatu dotyczącej Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wraz z procedurą i harmonogramem.

5.Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej. Poinformował, że w projekcie uchwały zaproponowana została stawka czynszu w wysokości 3050 zł za dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 597 obręb 0001, położonej w Tłuszczu. Wicestarosta omówił również opracowywany projekt umowy dzierżawy ww. nieruchomości.Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV- 130/2011w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej.

6.Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim.Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV- 131/2011w sprawie zmiany Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim.

7.1) Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie przy ul. Miłej 22.Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV- 132/2011w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie przy ul. Miłej22.
2) Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu przedstawiła wniosek o przyznanie Magdzie Kolatorskiej, uczennicy 6 klasy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radzyminie, nagrody za osiągnięcia sportowe w piłce siatkowej.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie Magdzie Kolatorskiej nagrody za osiągnięcia sportowe w piłce siatkowej.

8.Kierownik Biura Promocji i Kultury przedstawiła wnioski o udzielenie patronatu Starosty.
Zarząd pozytywnie /za - 5/ zaopiniował następujące wnioski o udzielenie patronatu Starosty:
1)Stowarzyszenie Miłośników Kawalerii im. I Pułku Ułanów Krechowieckich z Kobyłki - XIII Zawody Militarii o Szablę Starosty i Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego – dofinansowanie 2.100 zł
2)Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu ROKIS - XVII Puchar Polski w Tańcu Sportowym – dofinansowanie 2.000 zł.

9.1) Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Zarządu w sprawie przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV- 133/2011w sprawie przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
2) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011.Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV- 134/2011 w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011.
3) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV- 135/2011 w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
4) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV- 136/2011 w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
5) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV- 137/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.
6) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przeniesień w planie finansowym Starostwa powiatowego w Wołominie na rok 2011.Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV- 138/2011 w sprawie przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011.
7) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.Zarząd jednogłośnie /za - 5/ pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
8) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 Szpitala Powiatowego w Wołominie.
Zarząd jednogłośnie /za - 5/ pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 Szpitala Powiatowego w Wołominie.
9) Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV-29/2011 Rady Powiatu z dnia 28.02.2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011 przełożono jednogłośnie /za – 5/ na następne posiedzenie Zarządu.

10. 1) Starosta poinformował Zarząd o piśmie Komisji Rewizyjnej mówiącym o pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2010.
2) Starosta przedstawił 2 projekty uchwały Rady Powiatu, które mają być rozpatrywane na najbliższej sesji Rady Powiatu: w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 oraz w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2010.
Zarząd nie wniósł uwag do powyższych projektów uchwał Rady Powiatu.
3) Członek Zarządu Marek Szafrański poruszył sprawę złej nawierzchni drogi w Zielonce przy ul. Wolności pomiędzy blokiem 1 a 3.
4) Wicestarosta zaproponował przeprowadzenie analizy budżetu w części drogowej.
5) Wicestarosta poruszył sprawę wykonywania nakładek asfaltowych.


Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 14.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński-Piotr Uściński, data: 09.06.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 21.07.2011 r., godz. 09.53
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 21.07.2011 r., godz. 09.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.07.2011 r., godz. 09.54Magdalena OlejaszEdycja strony
21.07.2011 r., godz. 09.54Magdalena OlejaszEdycja strony
21.07.2011 r., godz. 09.53Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1568 razy.