Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 37/2011

z dnia 05.07.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 37/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 5 lipca 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski,
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Katarzyna Pazio oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Magdalena Soszyńska-Kalinowska (lista obecności
w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 27.06.2011 r.
3.WEP:
1)uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (13 uchwał),
2)wniosek o przedłużenie umowy najmu pomieszczenia w internacie Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie na cele mieszkaniowe,
3)wniosek Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej
o obniżenie czynszu za wynajem lokali w Zespole Szkół w Wołominie,
4)informacja o przebiegu naboru do klas I-ych szkół ponadgimnazjalnych,
5)wniosek WUKS Junior Stolarka o powiększenie kwoty przyznanej w ramach patronatu Starosty,
6)wnioski o objęcie patronatem Starosty.
4.Skarbnik:
1)uchwała Zarządu w sprawie przeniesienia w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011,
2)uchwała Zarządu w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011,
3)uchwała Zarządu w sprawie przeniesienia w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011.
5.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 10.30

1.Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

2. Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 27.06.2011 r.

3.1) Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przedstawiła 13 projektów uchwał Zarządu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął następujące uchwały:
a)Uchwałę Nr IV-150/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Dagmary Stańczak - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
b)Uchwałę Nr IV-151/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pana Dariusza Jarosława Dylewskiego - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
c)Uchwałę Nr IV-152/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Ewy Zientary - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
d)Uchwałę Nr IV-153/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Anny Woźniak - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
e)Uchwałę Nr IV-154/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Magdaleny Przyborowskiej - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
f)Uchwałę Nr IV-155/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Alicji Konopki - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
g)Uchwałę Nr IV-156/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Doroty Doroszkiewicz - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
h)Uchwałę Nr IV-157/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pana Michała Karola Ziółkowskiego - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
i)Uchwałę Nr IV-158/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pana Rafała Andrzeja Gajewskiego - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
j)Uchwałę Nr IV-159/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pana Artura Matysa - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
k)Uchwałę Nr IV-160/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Doroty Zadrożnej - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
l)Uchwałę Nr IV-161/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pana Jarosława Krzysztofa Dziergowskiego - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
m)Uchwałę Nr IV-162/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Małgorzaty Kłak - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
2) Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przedstawiła wniosek o przedłużenie nauczycielce zatrudnionej w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie umowy najmu pomieszczenia w internacie Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie na cele mieszkaniowe oraz projekt umowy w tej sprawie, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Zarząd jednogłośnie /za – 4/ upoważnił dyrektora Zespołu Szkół Terenów Zieleni
w Radzyminie do zawarcia ww. umowy najmu pomieszczenia w internacie Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
3) Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przedstawiła wniosek Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej o obniżenie czynszu
za wynajem lokali w Zespole Szkół w Wołominie.
W związku z niekorzystaniem przez Wyższą Szkołę Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej z pomieszczeń dydaktycznych w okresie wakacji (lipiec, sierpień i wrzesień) Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął decyzję o obniżeniu Wyższej Szkole Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej czynszu na okres wakacji (lipiec, sierpień i wrzesień) o 30% bez zmiany opłat za media.
4) Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przedstawiła informację o przebiegu naboru do klas I-ych szkół ponadgimnazjalnych (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
5) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przedstawiła wniosek WUKS Junior Stolarka o powiększenie kwoty przyznanej w ramach patronatu Starosty o 215 zł.
Zarząd stosunkiem głosów za – 2, przeciw – 2 nie wyraził zgody na o powiększenie o 215 zł kwoty przyznanej WUKS Junior Stolarka w ramach patronatu Starosty.
6) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przedstawiła wnioski o udzielenie patronatu Starosty. Zarząd podjął decyzję /za – 4/ o objęciu patronatem honorowym Starosty Upamiętnienia 100. rocznicy urodzin Bohdana Wodiczki – koncert „Wodiczko pro Memoriam” organizowanego przez Miejski Dom Kultury w Wołominie.

4.1) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przeniesienia w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-147/2011 w sprawie przeniesienia w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
2) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV- 148/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.
3) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przeniesienia w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011.Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV- 149/2011 w sprawie przeniesienia w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011.

5.1) Wicestarosta poruszył sprawę koniecznych remontów w placówkach oświatowych Powiatu Wołomińskiego i poinformował, że przedstawi Zarządowi szczegółową informację w tej sprawie.
2) Wicestarosta poruszył sprawę powołania w Starostwie zespołu koordynującego przygotowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
3) Wicestarosta poruszył sprawę wydzierżawienia nieruchomości w Zagościńcu. Starosta poinformował, że jak dotąd zgłosiła się jedna firma, która wyraziła wolę wydzierżawienia części nieruchomości.
4) Starosta przedstawił pismo Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtyki z 26 czerwca 2008 r., skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie, w którym Prezes IPN wyraził poparcie dla starań mieszkańców Wołomina o likwidację pomnika, którego głównym elementem jest oryginalny egzemplarz czołgu T-34.
Zarząd podjął decyzję, że Starosta wystosuje pismo do Burmistrza Wołomina popierające stanowisko wyrażone przez Prezesa IPN w tej sprawie.
5) Starosta poruszył sprawę zagospodarowania działki w Kuligowie położonej nad rzeką Bug.
6) Skarbnik poruszyła sprawę konieczności podjęcia działań celem przygotowania się do pozyskiwania środków z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych.

Na tym protokół zakończono.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński-Piotr Uściński, data: 05.07.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 21.07.2011 r., godz. 10.19
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 21.07.2011 r., godz. 10.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.07.2011 r., godz. 10.19Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1613 razy.