Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Naczelnik Wydziału operacyjnego KP PSP w Wołominie

Naczelnik Wydziału operacyjnego KP PSP w Wołominie

mł. bryg. inż. Marcin Żwirkowski


Do zadań wydziału operacyjnego należy w szczególności:

1. W zakresie spraw operacyjnych:
1) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,
2) opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja,
3) przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
4) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
5) przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
6) analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
7) zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP,
8) prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń, sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń z działań ratowniczych,
9) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych,
10) nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
11) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
12) przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
13) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g,
14) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania,
15) nadzór nad organizacją, uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego i alarmowania z komendą powiatową,
16) bieżące informowanie komendanta oraz rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczo-gaśniczych.
17) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami na obszarze powiatu,
18) sporządzanie grafików dyżurów dla kierownictwa Komendy oraz strażaków pełniących dyżur oficera operacyjnego powiatu,
19) prowadzenie kart ewidencji czasu służby dla podległych pracowników PSK i przygotowywanie harmonogramów czasu służby dla PSK,
20) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu dysponowania jednostek ksr-g,

2. W zakresie spraw informatyki:
1) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej,
2) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych,
3) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych,
4) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki,
5) wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,
6) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej,
7) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych,
8) nadzór nad kontami pocztowymi, pocztą elektroniczną oraz stroną internetową komendy powiatowej,
9) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych: sieci informatycznej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej oraz zapewnienie ich niezawodnego działania,
10) utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych,

3. W zakresie spraw łączności:
1) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
2) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione,
3) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych: instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej oraz zapewnienie ich niezawodnego działania,
4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności,
5) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej,
6) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy powiatowej,
7) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności,
8) sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności,

4. W zakresie obronnych:
1) prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej,
2) koordynowanie realizacji zadań obronnych.
5. W zakresie spraw ochrony informacji niejawnych:
1) realizacja zadań dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228),
2) współpraca z Pełnomocnikiem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
3) obsługa kancelaryjna korespondencji,
4) kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie,
5) zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych,
6) administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych,
7) opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych,
8) planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:mł. kpt.Jarosław Kłak, data: 17.04.2018 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.11.2003 r., godz. 11.11
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 17.04.2018 r., godz. 13.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.04.2018 r., godz. 13.37Katarzyna RutkowskaEdycja strony
16.03.2015 r., godz. 12.00NieznanyEdycja strony
27.11.2007 r., godz. 13.55Adam PodemskiAktualizacja
05.11.2003 r., godz. 11.11Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3499 razy.