Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 38/2011

z dnia 12.07.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 38/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 12 lipca 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski,
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz oraz Sekretarz Aneta Piotrowska (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 05.07.2011 r.
3.Wicestarosta: Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki w Powiecie Wołomińskim na lata 2012-2020.
4.WOŚ: Dotacje na zadania z zakresu ochrony powietrza.
5.WEP: wniosek o objęcie patronatem Starosty.
6.Skarbnik: zmiany w budżecie – uchwały Zarządu.
7.Sprawy różne.
Godz. rozpoczęcia: 10.30

1.Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.
2.Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 05.07.2011 r.
3.Wicestarosta poinformował, że prace nad przygotowaniem strategii rozwoju turystyki
w Powiecie Wołomińskim były podjęte w 2008 r. przez Zielonkowskie Forum Samorządowe. Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki w Powiecie Wołomińskim na lata 2012-2020 powinna powstać w oparciu o przygotowane wówczas materiały. Strategia powinna zostać do końca 2011 r. przyjęta przez Radę Powiatu Wołomińskiego. W tworzenie strategii oprócz powiatu powinny być zaangażowane gminy z terenu powiatu. Zdaniem Wicestarosty równolegle z pracami nad strategią powinna zostać reaktywowana Lokalna Organizacja Turystyczna, do której mogłyby przystępować jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu. Ustalono, że na jednym z najbliższych posiedzeń Zarządu zostaną przedstawione założenia strategii.
4.Wicestarosta przedstawił propozycję przyznania przez Zarząd dotacji na zadania z zakresu ochrony powietrza (propozycja dotacji stanowi załącznik do protokołu).
Zarząd zapoznał się z propozycją i jednogłośnie /za - 4/ udzielił dotacji na zadania
z zakresu ochrony powietrza zgodnie z propozycją przedstawioną przez Wicestarostę.
5.Starosta przedstawił wniosek o objecie patronatem Charytatywnego Turnieju z okazji „Cudu Nad Wisłą” – Dla Kamila i Łukasza. Ze względu na konieczność uszczegółowienia informacji dotyczących imprezy, Zarząd jednogłośnie /za – 4/ przełożył rozpatrywanie wniosku na następne posiedzenie Zarządu.
6.1) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV- 163/2011 w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
2) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-164/2011 w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
3) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-165/2011 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
4) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany planu finansowego jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-166/2011 w sprawie zmiany planu finansowego jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego.
5) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przeniesienia w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-167/2011 w sprawie przeniesienia
w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
6) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-168/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.
7.1) Starosta poinformował, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 3 września 2008 r. rozpatrywany był wniosek Wójta Gminy Dąbrówka w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości położonej we wsi Kuligów. Zarząd nie wyraził wówczas zgody na nieodpłatne przekazanie ze względu na to, że toczyło się postępowanie o zwrot działki 741/4 oraz działka 741/5 znajdowała się w pasie drogowym.
Zarząd zobowiązał Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do sprawdzenia, na jaki cel nastąpiło wywłaszczenie ww. nieruchomości i czy ten cel został zrealizowany.
2) Starosta przedstawił Zarządowi projekty inwestycyjne zaproponowane przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa do współfinansowania z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych.
3) Wicestarosta poinformował o spotkaniu z przedstawicielem Deutsche Bank w sprawie propozycji finansowania inwestycji powiatowych.
4) Członek Zarządu Andrzej Olszewski poruszył sprawę naboru na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie. Starosta udzielił informacji na jakim etapie znajduje się procedura naboru.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 12.07.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 12.20
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 12.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.09.2011 r., godz. 12.20Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1194 razy.