Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 39/2011

z dnia 19.07.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 39/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 lipca 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska,
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Grzegorz Grabowski, Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Zarządu Jolanta Lejk oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Katarzyna Pazio (lista obecności
w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 12.07.2011 r.
3.Przedstawienie przez Pana Grzegorza Grabowskiego założeń Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki w Powiecie Wołomińskim.
4.WZ: Uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku do NFOŚ i GW.
5.WEP: Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
6.Skarbnik: zmiany w budżecie – uchwały Zarządu.
7.Sprawy różne.
Godz. rozpoczęcia: 10.30

1.Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.
2.Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 12.07.2011 r.
3.Zaproszony na posiedzenie Zarządu Pan Grzegorz Grabowski przedstawił założenia,
w oparciu o które przygotowywana była w 2008 r. Strategia rozwoju turystyki
w Powiecie Wołomińskim. Dokument ten składał się z części diagnostycznej i części strategicznej. Opierał się na następujących założeniach: wskazanie markowych produktów turystycznych, rozwój zasobów ludzkich, wsparcie marketingowe, kształtowanie przestrzeni turystycznej oraz wsparcie instytucjonalne. Pan Grzegorz Grabowski stwierdził, że może on być podstawą do tworzenia nowej strategii, ale trzeba w niej uwzględnić zmiany, które zaszły w Powiecie Wołomińskim od tego czasu. Zdaniem Pana Grabowskiego osią nowego dokumentu powinny być sprawy związane z Bitwą Warszawską, ale również szlaki turystyczne, agroturysta, nastawienie na turystę z Warszawy, ale i, dla terenów wschodnich powiatu, na turystę z Wołomina.
Żeby strategia funkcjonowała potrzebne jest wsparcie instytucjonalne. W tym celu należy reaktywować Lokalną Organizację Turystyczną. Istnienie strategii jest ważne
w kontekście EURO 2012.
4.Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW.
Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Zarządu udzieliła informacji dotyczących wniosku i stanu prac nad jego przygotowaniem.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV- 169/2011 w sprawie upoważnienia
do złożenia wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW.
5.Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przedstawiła wnioski o udzielenie patronatu Starosty.
Zarząd pozytywnie /za – 4/ zaopiniował następujące wnioski o udzielenie patronatu Starosty:
1)Wojciech Plichta - Charytatywny Turniej z okazji „Cudu Nad Wisłą” – Dla Kamila i Łukasza - dofinansowanie 500 zł.
2)Miejski Dom Kultury w Wołominie - X Powiatowy Przegląd Umiejętności Artystycznych Osób Niepełnosprawnych "Wierszem i Sercem Malowane 2011" - dofinansowanie 4000 zł.
3)Michał Podlaski – udział w wyścigu Tour de Pologne - dofinansowanie 3000 zł.
6.1) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-170/2011 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
2) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany planu finansowego jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-171/2011 zmiany planu finansowego jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego.
3) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przeniesienia w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-172/2011 w sprawie przeniesienia w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
4) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-173/2011 w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
5) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-174/2011 w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego.
6) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-175/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.
7) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-176/2011 w sprawie przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
8) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-177/2011 w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011.
7.1) Starosta poinformował o konieczności zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych. Starosta zaproponował dzień 4 sierpnia 2011 r. jako termin odbycia sesji nadzwyczajnej.
2) Starosta poinformował o notatce przygotowanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w sprawie działki w Kuligowie. W notatce zostało napisane, że z treści decyzji wywłaszczeniowej działki w Kuligowie nie wynika cel jej wywłaszczenia. Można jedynie domniemywać, że była to budowa wału przeciwpowodziowego.
Na tej nieruchomości ta inwestycja nie została zrealizowana.
3) Starosta poinformował, że wpłynęły od kandydatów na dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie koncepcje dotyczące zarządzania szpitalem.
4) Członek Zarządu Izabella Dziewiątkowska poruszyła sprawę robót w Kobyłce
na ul. Poniatowskiego.
5) Wicestarosta poruszył sprawę nawiązania kontaktów z Rejonem (Powiatem) Cudnów na Ukrainie w Obwodzie Żytomierskim.

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 19.07.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 12.24
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 12.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.09.2011 r., godz. 12.24Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1447 razy.