Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 40/2011

z dnia 26.07.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 40/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 lipca 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz i Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Katarzyna Pazio (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 19.07.2011 r.
3.WOZ: Uchwała Zarządu w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
4.Starosta: Prośba Starosty Białobrzeskiego o wsparcie finansowe Powiatu Białobrzeskiego w związku z klęską huraganu w dniu 14 lipca 2011 r.
5.WEP:
1)Prośba dyrekcji ZS w Zielonce o wyrażenie zgody na otwarcie dwóch dodatkowych oddziałów.
2)Prośba dyrekcji ZS w Zielonce o podjęcie negocjacji z Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie w sprawie realizacji zajęć praktycznych dla uczniów technikum uczących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
6.Wniosek Zarządu o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wołomińskiego
w dniu 4 sierpnia 2011 r.
7.Skarbnik: zmiany w budżecie.
8.Sprawy różne.
Godz. rozpoczęcia: 10.3

1.Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.
2.Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 19.07.2011 r.
3.Członek Zarządu Marek Szafrański przedstawił projekt uchwały Zarządu w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV-178/2011 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
4.Starosta poinformował o piśmie Starosta Białobrzeskiego, w którym zwraca się
o udzielenie przez Powiat Wołomiński pomocy finansowej dla poszkodowanych w następstwie klęski huraganu, jaka dotknęła Powiat Białobrzeski w dniu 14 lipca 2011 r.
Zarząd jednogłośnie /za - 5/ podjął decyzję o wsparciu Powiatu Białobrzeskiego i przyznaniu kwoty 10 tys. zł na pomoc dla poszkodowanych.
5.1) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przedstawiła prośbę Dyrektor Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce o wyrażenie zgody na otwarcie dwóch dodatkowych oddziałów, tj. klasy Liceum Ogólnokształcącego
z elementami ratownictwa medycznego oraz klasy Technikum - oddziału o dwóch specjalnościach w zawodzie technik elektryk i technik elektronik.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ wyraził zgodę na otwarcie w Zespole Szkół w Zielonce dwóch wnioskowanych oddziałów.
2) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przedstawiła pismo Dyrektor Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce z prośbą o podjęcie negocjacji z Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie w sprawie realizacji zajęć praktycznych dla uczniów technikum uczących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Ustalono, że stosowne działania w tej sprawie zostaną podjęte przez Wicestarostę.
6.W związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na zakup pompy i koparki do kopania rowów melioracyjnych i związaną z tym koniecznością zwołania sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, Starosta zaproponował, aby Zarząd wystąpił do Przewodniczącego Rady Powiaty Wołomińskiego z wnioskiem o zwołanie na dzień 4 sierpnia 2011 r. sesji nadzwyczajnej.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął decyzję o wystąpieniu do Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
7.1) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przeniesienia w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV-179/2011 w sprawie przeniesienia w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011.
2) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV-180/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.
3) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za II kwartał 2011 r.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-181/2011 w sprawie informacji
o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za II kwartał 2011 r.
4) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za - 5/ pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
8.1) Starosta przedstawił Zarządowi pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2011 r., w którym Marszałek informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego nie wyraził zgody na nieodpłatne przekazanie Powiatowi Wołomińskiemu zabudowanej działki położonej w Wołominie przy ul. Ogrodowej 1A.Ustalono, że Starosta oraz Wicestarosta spotkają się w tej sprawie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.
2) Starosta poinformował, że etatowi członkowie Zarządu zapoznali się z dostarczonymi przez kandydatów na dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie koncepcjami dotyczącymi zarządzania szpitalem.
3) Wicestarosta poinformował o wynikach przeprowadzonego przez pracowników Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie kontroli warsztatów szkolnych w budynku na terenie Zespołu Szkół w Tłuszczu.
4) Członek Zarządu Izabella Dziewiątkowska poruszyła sprawę przygotowania projektów inwestycyjnych do współfinansowania z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych oraz sprawę braku reakcji Kancelarii Prezydenta RP na wystąpienie z 2010 r. Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego sprawie ustanowienia daty 10 kwietnia Dniem Pamięci Narodowej. Ponadto zadała pytanie, czy wpłynęła odpowiedź Burmistrza Wołomina na pismo Starosty Powiatu Wołomińskiego w sprawie czołgu w Wołominie. Starosta odpowiedział, że dotychczas odpowiedź w tej sprawie do Urzędu Starostwa nie wpłynęła.
5) Członek Zarządu Andrzej Olszewski przypomniał, że do końca lipca 2011 r. ma być przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przebiegu dróg powiatowych.Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 26.07.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 12.29
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 12.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.09.2011 r., godz. 12.29Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1634 razy.