Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 44/2011

z dnia 10.08.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 44/201
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 10 sierpnia 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Konrad Rytel, Marek Szafrański, Andrzej Olszewski oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Katarzyna Pazio (lista obecności
w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 04.08.2011 r.
3.WEP:
1) projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wołomińskim i rejonem Cudnowskim (Ukraina),
2) wyrażenie opinii dot. projektu umowy w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego przy ZSTZ w Radzyminie,
3) analiza kosztów związanych z wnioskiem ZS w Zielonce o dodatkowe środki finansowe na wynagrodzenia pochodne do końca 2011 r.,
4) wnioski o objęcie patronatem Starosty.
4.Skarbnik:
1) uchwała Zarządu w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr IX-93/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 r.,
2) uchwała Zarządu w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011,
3) uchwała Zarządu w sprawie przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011,
4) uchwała Zarządu w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011,
5) uchwała Zarządu w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej na rok 2011,
6) uchwała Zarządu w sprawie zmiany planu finansowego jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
5.Sprawy różne.
Godz. rozpoczęcia: 10.00

Ad. 1. Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.
Ad. 2. Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia w dniu 04.08.2011r.
Ad. 3.
1)Wicestarosta przestawił projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wołomińskim i rejonem Cudnowskim (Ukraina).
Zarząd jednogłośnie /za – 3/ pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wołomińskim i rejonem Cudnowskim (Ukraina).
2)Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przedstawiła warunki i projekt umowy
w sprawie najmu lokalu mieszkalnego przy ZSTZ w Radzyminie z p. Grażyną Pucek i p. Andrzejem Blusem. Zarząd wyraził opinię, że umowa ma zostać zawarta zgodnie z przedstawionym projektem (stawka czynszu 2,60 za m2), z tym że bonifikaty nie mogą być większe niż przewiduje Uchwała Nr X-76/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wołomińskiego. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Gospodarki Nieruchomościami do podjęcia działań zmierzających do urealnienia stawek czynszu wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wołomińskiego.
3)Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przedstawiła analizę kosztów związanych z wnioskiem ZS w Zielonce o dodatkowe środki finansowe na wynagrodzenia pochodne do końca 2011 r. Zarząd uznał przedstawione w analizie koszty za realne i uzasadnione. Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji, Kultury i Promocji do wystąpienia do dyrektorów placówek oświatowych powiatu o przygotowanie analiz kosztów ich funkcjonowania obejmujących termin do końca 2011 r.
4)Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przedstawiła wnioski o udzielenie patronatu Starosty.
Zarząd pozytywnie /za – 3/ zaopiniował następujące wnioski o udzielenie patronatu Starosty:
a)Fundacja Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych Dzieci – Dzieciom – Obóz „Wschodzącego Słońca” dla dzieci i młodzieży Ukrainy (Żytomierz) - dofinansowanie 4000 zł,
b)Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Wołominie – „Dzień Seniora” – dofinansowanie 1000 zł.
Ad. 4
1)Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr IX-93/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 r.
Zarząd jednogłośnie /za – 3/ podjął Uchwałę Nr IV-189/2011 w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr IX-93/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 r.
2)Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 3/ podjął Uchwałę Nr IV-190/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.
3)Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 3/ podjął Uchwałę Nr IV-191/2011 w sprawie przeniesień
w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
4)Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 3/ podjął Uchwałę Nr IV-192/2011 w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011.
5)Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
Zarząd jednogłośnie /za – 3/ podjął Uchwałę Nr IV-193/2011 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
6)Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany planu finansowego jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego.
Zarząd jednogłośnie /za – 3/ podjął Uchwałę Nr IV-194/2011 w sprawie zmiany planu finansowego jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 5.
1)Wicestarosta poinformował, że firma Grom przysłała pismo informujące o rezygnacji z prowadzenia warsztatów szkolnych w Tłuszczu.
2)Wicestarosta poinformował o piśmie firmy Multi Vet Przemysław Kępa w sprawie kupna lub dzierżawy działek w Ząbkach przy ul. Wolności.
3)Członek Zarządu Andrzej Olszewski przypomniał, że do końca lipca 2011 r. miał być przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przebiegu dróg powiatowych.
4)Skarbnik przekazała członkom Zarządu do zapoznania się Informację z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2011 r.


Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Pior Uściński, data: 10.08.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 12.58
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 12.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.09.2011 r., godz. 12.58Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1295 razy.