Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 46/2011

z dnia 23.08.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 46/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 23 sierpnia 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uścinski, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Sekretarz Aneta Piotrowska, w zastępstwie Skarbnik Powiatu Naczelnik Wydziału Finansowego Barbara Ryszawy, Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie Agata Żędzian, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Piotr Gontarski i Zastępca Naczelnika Edukacji, Kultury i Promocji Magdalena Soszyńska-Kalinowska (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 17.08.2011 r.
3.WOZ:
1)Projekt uchwały Zarządu w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
2)Projekt uchwały Zarządu w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
4.PCPR: Informacja dotycząca utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ząbkach.
5.WID: Informacja dotycząca wykonania inwestycji powiatowych.
6.WEP:
1)Projekt uchwały Zarządu w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych
i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński,
2)Informacja o zasadach realizacji zajęć praktycznych dla uczniów technikum
w ZS w Zielonce przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie,
3)Zgoda na zawarcie przez dyrektora ZS w Tłuszczu umowy z Centrum Kształcenia Praktycznego na prowadzenie zajęć dla uczniów technikum,
4)Dodatek funkcyjny dla dyrektora LO w Urlach za wychowawstwo w klasie 2c na rok szkolny 2011/2012,
5)Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
7.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
8.Sprawy różne.
Godz. rozpoczęcia: 14.00

Ad. 1. Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2. Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia w dniu 17.08.2011r.

<>Ad. 3.
1)Starosta przestawił projekt uchwały Zarządu w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie– Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Zarząd jednogłośnie /za – 3/ podjął Uchwałę Nr IV-202/2011 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
2)Starosta przestawił projekt uchwały Zarządu w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Zarząd stosunkiem głosów /za – 2, przeciw – 1, wstrzymujących się -1/ podjął Uchwałę Nr IV-203/2011 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Ad. 4. Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie Agata Żędzian poinformowała Zarząd, że zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej (znak:WPS.I.946.2.33.2011.MS) z dnia 11.08.2011 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pozytywnie oceniło wniosek Powiatu Wołomińskiego dot. utworzenia środowiskowego domu samopomocy typu „B” w Powiecie Wołomińskim. Przyznano na ten cel w 2011 r. kwotę 140.800 zł (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - 97.800 zł, Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej- 43.000 zł). Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie poinformowała również, że zgodnie ze złożonym przez Powiat Wołomiński wnioskiem wykonanie zadania należy powierzyć organizacji wyłonionej w ramach konkursu ofert. Wskazała także, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie będzie koordynowało przygotowanie konkursu i realizację zadania we współpracy w tym zakresie z wydziałami merytorycznymi Starostwa.
Zarząd jednogłośnie /za - 4/ podjął decyzję w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego: prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu „B” w Powiecie Wołomińskim.

Ad. 5. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przedstawił informację dotyczącą wykonania inwestycji powiatowych.

Ad. 6.
1)Zastępca Naczelnika Edukacji, Kultury i Promocji przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-204/2011 w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński.
2)Zastępca Naczelnika Edukacji, Kultury i Promocji przedstawiła informację o zasadach realizacji zajęć praktycznych dla uczniów technikum w ZS w Zielonce przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie.
Zarząd jednogłośnie /za -4/ wyraził zgodę na zawarcie przez dyrektora ZS w Zielonce umowy z Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie na prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów technikum w ZS w Zielonce.
3)Zastępca Naczelnika Edukacji, Kultury i Promocji poinformowała o warunkach zawarcia przez dyrektora ZS w Tłuszczu umowy z Centrum Kształcenia Praktycznego
w Wyszkowie na prowadzenie zajęć dla uczniów technikum.
Zarząd jednogłośnie /za -4/ wyraził zgodę na zawarcie przez dyrektora ZS w Tłuszczu umowy z Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie na prowadzenie zajęć dla uczniów technikum.
4)Zarząd jednogłośnie /za - 4/ przyznał dodatek funkcyjny w wysokości 8% dla dyrektora LO w Urlach za wychowawstwo w klasie 2c na rok szkolny 2011/2012,
5)Zastępca Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przedstawiła wnioski
o udzielenie patronatu Starosty.
Zarząd pozytywnie /za – 4/ zaopiniował następujące wnioski o udzielenie patronatu Starosty:
a)Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Ad futurum” – II Powiatowa Wystawa Drobiu Ozdobnego – patronat honorowy,
b)Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach – Wystawa upamiętniająca 72 rocznicę wybuch II wojny światowej – patronat honorowy,
c)Wołomińskie Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji – VII Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych – patronat honorowy,
d)UKS Ząbkowia Ząbki – II Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki – patronat honorowy.

Ad. 7.
1)Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-205/2011 w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011.
2)Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przeniesienia w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-206/2011 w sprawie przeniesienia
w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
3)Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-207/2011 w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011.
4)Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2011, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-208/2011 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2011, informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych.
5)Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.

Ad. 8.
Starosta poinformował o spotkaniu z kandydatami na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego planowanym na dzień 24 sierpnia 2011 r.

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 23.08.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 13.14
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 13.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.09.2011 r., godz. 13.14Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2111 razy.