Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 50/2011

z dnia 13.09.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 50/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 września 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Andrzej Olszewski oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Sekretarz Aneta Piotrowska, Skarbnik Powiatu – Jadwiga Tomasiewicz, Z-ca Naczelnika Wydziału Obsługi Zarządu – Jolanta Lejk (lista obecności
w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 06.09.2011 r.
3.WSO:
1)Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej „Utworzenie i prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób zvb zaburzeniami psychicznymi typu B”,
2)rozpatrzenie oferty OSP w Tłuszczu na realizację zadania „Prowadzenie powiatowych rozgrywek sportowych” (forma pozakonkursowa)
4.WKM: pismo Burmistrza Radzymina w sprawie zwolnienia mieszkańców miasta i gminy Radzymin z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz praw jazdy
w związku z aktualizacją numeracji porządkowej.
5.WOK: Uchwała Zarządu w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
6.WZ: Projekt Uchwały Rady w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie do NFOŚ i GW.
7.WEP: Uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku do realizacji projektu „Szkoła pełna wrażeń”.
8.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
9.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia w dniu 06.09.2011r.

Ad. 3.
Zarząd jednogłośnie /za 3/ podjął Uchwałę Nr IV-221/2011 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Utworzenie
i prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób zaburzeniami psychicznymi typu B”.
Zarząd po zapoznaniu się z notatką służbową w sprawie oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłuszczu złożonej, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w formie pozakonkursowej (w załączeniu) podjął decyzję o wsparciu finansowym zadania kwotą 5.000zł.

Ad. 4
Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Radzymina w sprawie zwolnienia mieszkańców miasta i gminy Radzymin z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz praw jazdy w związku z aktualizacją numeracji porządkowej. Zarząd rozważy możliwość zmniejszenia opłat pod warunkiem, że Gmina Radzymin poniesie koszty produkcji przedmiotowych dokumentów.

Ad. 5.
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął Uchwałę Nr IV-222/2011 w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Ad. 6.
Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Z-cy Naczelnika Wydziału Obsługi Zarządu Zarząd jednogłośnie (za 4) pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie do NFOŚ i GW. Zarząd jednogłośnie wnioskuje o wprowadzenie projektu uchwały do porządku najbliższej sesji Rady Powiatu.

Ad. 7.
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął Uchwałę Nr IV-223/2011 w sprawie upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku do realizacji projektu „Szkoła pełna wrażeń”.

Ad. 8.
Po omówieniu przez Skarbnik Zarząd jednogłośnie (za 4) pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie.

Ad. 9.
Zarząd zapoznał się z:
- projektami uchwał Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skarg,
- pismem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skierowanym do Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie ustanowienia 10 kwietnia Dniem Pamięci Narodowej.
Członkowie Zarządu otrzymali zbiorcze zestawienie złożonych wniosków do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
Wicestarosta wstępnie omówił program wizyty delegacji powiatu w ramach „Dni Mazowsza na Podolu”, którego częścią będzie podpisanie umowy partnerskiej między powiatem wołomińskim a rejonem czudnowskim.


Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 13.09.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 13.31
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 13.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.09.2011 r., godz. 13.31Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1321 razy.