Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego (V zmiana budżetu dokonywana przez Radę)
o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2011.
I.1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 316.100 zł, w tym z następujących źródeł:
1) w dziale 600 w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 196.800 zł z tytułu otrzymanej promesy
z WFOŚiGW na „Zakup koparki wielozadaniowej dla potrzeb zapobiegania powodziom i podtopieniom
oraz usuwania ich skutków”,
2) w dziale 754 w rozdziale75495 Pozostała działalność o kwotę 60.000 zł z tytułu otrzymanej promesy z WFOŚiGW na „Zakup motopompy wysokiej wydajności do celów powodziowych, dla Starostwa Powiatowego w Wołominie”,
3) w dziale 801 w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 30.000 zł z tytułu zwrotu dotacji za rok 2010
przez licea niepubliczne,
4) w dziale 852 Pomoc społeczna o łączną kwotę 29.300 zł, w tym:
- z tytułu darowizn otrzymanych przez domy dziecka kwota 22.850 zł,
- z tytułu zwrotu za rok 2010 dochodów własnych DPS Zielonka kwota 6.450 zł.
Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 316.100 zł.

II.1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.244.563 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, w tym:
1) w dziale 600 w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 400.000 zł przeznaczoną na „Zakup koparki wielozadaniowej dla potrzeb zapobiegania powodziom i podtopieniom oraz usuwania ich skutków”,
2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 60.000 zł,
z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie „Zakupu motopompy wysokiej wydajności do celów powodziowych, dla Starostwa Powiatowego w Wołominie” w kwocie 60.000 zł,
3) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 101.763 zł z przeznaczeniem na:
- pomoc finansową dla Powiatu Białobrzeskiego w kwocie 10.000 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 o kwotę 1.050 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 o kwotę 18.600 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4 o kwotę 3.000 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w Domu Dziecka w Równem o kwotę 200 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce o kwotę 6.450 zł,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wołominie
o kwotę 17.354 zł (w ramach przeniesień między różnymi kategoriami wydatków),
- zwiększenie wydatków na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego – kwota 45.109 zł
(w ramach przeniesienia między różnymi kategoriami dotacji),
4) w dziale 854 w rozdziale 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii o kwotę 600.000 zł przeznaczoną na udzielenie dotacji MOS-owi w Zielonce,
5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 1.082.800 zł, w tym na
- w rozdziale 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków o kwotę 20.000 zł, przeznaczoną
na zwiększenie dotacji dla ODE „Korozja i Kolor” w Wołominie (wzrost wydatków m.in. na zakup energii
oraz eksponatów do Ośrodka),
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 1.062.800 zł przeznaczoną na „Adaptację pałacu w Chrzęsnem”.

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 1.928.463 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1) w dziale 600 w rozdziale 60014 Drogi publiczne i powiatowe zmniejsza się o kwotę 746.500 zł w tym:
- „Budowa ronda i chodnika w Starym Kraszewie wraz z odwodnieniem, gm. Klembów o kwotę 29.200 zł,
- „Budowa chodnika w ul. Korczaka w Radzyminie (projekt)” o kwotę 54.000 zł,
- „Zakup recyklera 2t” o kwotę 120.000 zł (likwidacja zadania),
- „Przebudowa ul. Batorego w Ząbkach” o kwotę 63.000 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Kobyłka” o kwotę 330.000 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4357W na odcinku ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Wołomin” o kwotę 30.000 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul. Mareckiej, ul. Lipowej i ul. Wolności wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Zielonka etap I.2 i I. 3” o kwotę 70.000 zł,
- Budowa parkingu w systemie parkuj i jedź” w Kobyłce” o kwotę 50.300 zł.
2) w dziale 758 w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 45.000 zł,
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące
 o kwotę 10.000 zł zmniejsza się dotację dla Niepublicznego LO dla Dorosłych w Radzyminie,
 o kwotę 60.000 zł zmniejsza się dotację dla Niepublicznego LO dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie,
 o kwotę 20.000 zł zmniejsza się dotację dla Niepublicznego LO dla Dorosłych prowadzonego
przez P. Bobińską,
 o kwotę 65.000 zł zmniejsza się dotacji dla Niepublicznego LO ŻAK
- w rozdziale 80123 Licea profilowane zmniejsza się o kwotę 70.000 zł dotacji dla Niepublicznego
Liceum Profilowanego w Zielonce,
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe
 o kwotę 10.000 zł zmniejsza się dotację dla Niepublicznego Policealnego Studium Zawodowego
dla Dorosłych w Radzyminie,
 o kwotę 40.000 zł zmniejsza się dotacji dla Niepublicznego Policealnego Studium Zawodowego
dla Dorosłych w Wołominie,
 o kwotę 30.000 zł zmniejsza się dotację dla Niepublicznego Technikum dla Dorosłych w Zielonce,
 o kwotę 250.000 zł zmniejsza się dotację dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu,
 o kwotę 270.000 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne „Budowa boiska piłkarskiego przy ZS Tłuszcz”,
 o kwotę 149.500 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne „Wykończenie budynku socjalnego przy kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012” przy ZS Wołomin”,
4) w dziale 852 Pomoc społeczna
- w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zmniejsza się o kwotę 45.109 zł wydatki na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka prowadzonych przez gminy (w ramach przeniesień między wydatkami),
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się zadanie inwestycyjne „Remont elewacji w DPS Zielonka” o kwotę 100.000 zł,
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zmniejsza się o kwotę 17.354 zł wydatki bieżące ŚDS w Wołominie
(w ramach przeniesień między wydatkami).
Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 316.100 zł.

III. W „Planie wydatków majątkowych na rok 2011” dokonuje się następujących zmian:
1) wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup koparki wielozadaniowej z dla potrzeb zapobiegania powodziom
i podtopieniom oraz usuwania ich skutków” z kwotę 400.00 zł (dział 600 rozdział 60014),
2) zwiększa się nakłady na zadanie pn. „Zakup motopompy wysokiej wydajności do celów powodziowych,
dla Starostwa Powiatowego w Wołominie” do kwoty 120.000 zł (dział 754 rozdział 75495),
3) zmniejsza się nakłady na zadanie pn. „Budowa ronda i chodnika w Starym Kraszewie wraz z odwodnieniem,
gm. Klembów” do kwoty 570.800 zł (dział 600 rozdział 60014),
4) zmniejsza się nakłady na zadanie pn. „Budowa chodnika w ul. Korczaka w Radzyminie (projekt)”
do kwoty 46.000 zł (dział 600 rozdział 60014),
5) wykreśla się zadanie pn. „Zakup recyklera 2t” z kwotą 120.000 zł (dział 600 rozdział 60014),
6) zmniejsz się nakłady na zadanie pn. „Przebudowa ul. Batorego w Ząbkach” do kwoty 2.503.000 zł
(dział 600 rozdział 60014),
7) zmniejsza się nakłady na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Kobyłka” do kwoty 1.170.000 zł (dział 600 rozdział 60014),
8) zmniejsza się nakłady na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4357W na odcinku ul. Armii Krajowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Wołomin” do kwoty 5.120.000 zł (dział 600 rozdział 60014),
9) zmniejsza się nakłady na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul. Mareckiej,
ul. Lipowej i ul. Wolności wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Zielonka etap I.2 i I. 3” do kwoty 1.030.000 zł (dział 600 rozdział 60014),
10) zmniejsza się nakłady na zadanie pn. „Budowa parkingu w systemie parkuj i jedź” w Kobyłce” do kwoty 649.700 zł (dział 600 rozdział 60014),
11) wykreśla się zadanie pn. „Budowa boiska piłkarskiego przy ZS Tłuszcz” z kwotą 270.000 zł (dział 801
rozdział 80130),
12) wykreśla się zadanie pn. „Wykończenie budynku socjalnego przy kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012”
przy ZS Wołomin” z kwotą 149.500 zł (dział 801 rozdział 80130),
13) zmniejsza się nakłady na zadanie pn. „Remont elewacji w DPS Zielonka” do kwoty 245.000 zł (dział 852
rozdział 85202),
14) zwiększa się nakłady na zadanie pn. „Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem” do kwoty 4.662.800 zł
(dział 921 rozdział 92120).

IV. W załączniku Nr 1 pn.: Dotacje udzielone w 2011 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany ujęte w załączniku Nr 1 do mniejszej uchwały.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 20.09.2011 r., godz. 10.25
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 20.09.2011 r., godz. 10.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.09.2011 r., godz. 10.25Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2202 razy.