Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 52/2011

z dnia 04.10.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 52/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 4 października 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Andrzej Olszewski, Izabella Dziewiątkowska oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Naczelnik Wydziału Finansowego – Barbara Ryszawy, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Jolanta Zalewska – Czarnak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Kultury – Katarzyna Pazio, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – Dorota Romańczuk, Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa – Rafał Urbaniak (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 20.09.2011 r.
3.WGN: ustalenie odszkodowania za działki w Kobyłce (bręb 20, nr ewidencyjny 19/3, 20/3 i 21/3).
4.WSO:
1)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowy-mi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012,
2)Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Radzyminie),
3)rozpatrzenie wniosku Fundacji DZIECI-DZIECIOM ze Strachowa w sprawie zmiany umowy na realizację zadania publicznego.
5.WOK: Zatwierdzenie protokołu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
6.WEP:
1)Wniosek Dyrektor ZS w Zielonce o wyrażenie zgody na zawarcie z p. Marcinem Sieradzkim umowy najmu sali gimnastycznej na zajęcia KARATE KYOKUSHIN.
2)Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
7.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
8.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia w dniu 20.09.2011 r.

Ad. 3.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła sprawę ustalenia odszkodowania za działki w Kobyłce (obręb 20, nr ewidencyjny 19/3, 20/3 i 21/3).
Zarząd ustalił odszkodowanie w kwocie 120 zł za metr kwadratowy za działki
w Kobyłce (obręb 20, nr ewidencyjny 19/3, 20/3 i 21/3).

Ad. 4
1)Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012.
2)Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie środowiskowego domu samopomocy
w Radzyminie).
Zarząd jednogłośnie /za-5/ podjął Uchwałę Nr IV-228/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
3)Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła wniosek Fundacji Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych DZIECI-DZIECIOM ze Strachowa w sprawie zmiany umowy na realizację zadania publicznego „Thalita Kum Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - podopiecznych Fundacji
z terenu Powiatu Wołomińskiego” (zmiana harmonogramu i kosztorysu realizowanego zadania publicznego).
Zarząd wyraził zgodę na zmianę umowy na realizację ww. zadania publicznego.


Ad. 5.
Zarząd zatwierdził protokół konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Ad. 6.
1)Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Kultury przedstawiła wniosek Dyrektor ZS w Zielonce o wyrażenie zgody na zawarcie z p. Marcinem Sieradzkim umowy najmu sali gimnastycznej na zajęcia KARATE KYOKUSHIN.
Zarząd na wniosek Dyrektor ZS w Zielonce wyraził zgodę na zawarcie z p. Marcinem Sieradzkim umowy najmu sali gimnastycznej na zajęcia KARATE KYOKUSHIN.
2) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przedstawiła wnioski o udzielenie patronatu Starosty. Zarząd pozytywnie zaopiniował następujące wnioski o udzielenie patronatu Starosty:
1)Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica – XXXVI Ogólnopolski Rajd Grunwaldzki Młodzieży Szkolnej – dofinansowanie 2.100 zł
2)Fundacja Polska Raola Follereau – IX Spotkanie Niepełnosprawnych Dzieci Mazowsza „Wszystkie Anioły Małej Ani” – dofinansowanie 2.000 zł
3)Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie – XII Powiatowy Przegląd Twórczości Ludowej i Rodzimej – Jadów 2011 – dofinansowanie 1.000 zł

Ad. 7.
1)Zarząd jednogłośnie /za-5/ podjął Uchwałę Nr IV-229/2011 w sprawie przeniesienia
w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
2)Zarząd jednogłośnie /za-5/ podjął Uchwałę Nr IV-230/2011 w sprawie zmiany
w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
3)Zarząd jednogłośnie /za-5/ podjął Uchwałę Nr IV-231/2011 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
4)Zarząd jednogłośnie /za-5/ podjął Uchwałę Nr IV-232/2011 w sprawie zmiany
w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
5)Zarząd jednogłośnie /za-5/ podjął Uchwałę Nr IV-233/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.
6)Zarząd jednogłośnie /za-5/ podjął Uchwałę Nr IV-234/2011 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
7)Zarząd jednogłośnie /za-5/ podjął Uchwałę Nr IV-235/2011 w sprawie zmiany planu finansowego jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 8.
1)Starosta i Wicestarosta zreferowali pobyt delegacji Powiatu Wołomińskiego
na Ukrainie w dniach 23-25 września.
2)Starosta poinformował o piśmie Burmistrza Marek w sprawie dofinansowania planowanej inwestycji budowy nowej siedziby dla Zespołu Szkół w Markach.
3)Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przedstawił informacje dotyczące wniosku o dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 4311W Stary Kraszew-Wola Rasztowska. Zarząd zaproponował włączenie do wniosku budowy chodnika.
4)Członek Zarządu Andrzej Olszewski poruszył sprawę rozpoczęcia robót na rondzie w Kraszewie oraz malowania pasów na jezdni.
5)Starosta poruszył sprawę wniosków do WPI. Zarząd zobowiązał Naczelnik Wydziału Finansowego do przygotowania na następne posiedzenie Zarządu informacji
w sprawie sfinansowania wniosków WPI.Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 15.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 04.10.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 25.10.2011 r., godz. 11.38
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 25.10.2011 r., godz. 11.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2011 r., godz. 11.38Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1331 razy.