Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 53/2011

z dnia 12.10.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 53/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 12 października 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Andrzej Olszewski, Izabella Dziewiątkowska oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik – Jadwiga Tomasiewicz, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – Dorota Romańczuk, Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Zarządu Jolanta Lejk oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Kultury – Katarzyna Pazio (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 04.10.2011 r.
3.WGN: Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.
4.WSO:
1)Uchwała Zarządu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
2)Oferta Stowarzyszenia AXA z miejscowości Rysie na realizację zadania publicznego złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z pominięciem otwartego konkursu ofert),
3)Zmiana zaopiniowanego pozytywnie na posiedzeniu Zarządu w dniu 04.10.2011 r. projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012.
5.WZ: Propozycje projektów do złożenia w kolejnym naborze "Małych Projektów" w ramach Lokalnej Grupy działania "Równiny Wołomińskiej".
6.WEP:
1)Prośba Dyr. Zespołu Szkół w Wołominie o wyrażenie zgody na otwarcie od stycznia 2012 r. dodatkowej klasy w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla dorosłych – kierunek opiekun medyczny,
2)Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
7.Skarbnik:
1)Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2011,
2)Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Powiatu Wołomińskiego i powiatowych osób prawnych,
3)Projekt uchwały Rady Powiatu w spawie: zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
8.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 11.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia w dniu 04.10.2011 r.

Ad. 3.
Wicestarosta przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.

Ad. 4
1)Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt Uchwały Zarządu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
Zarząd jednogłośnie /za-4/ podjął Uchwałę Nr IV-236/2011 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
2)Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła ofertę Stowarzyszenia AXA
z miejscowości Rysie na realizację zadania publicznego złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z pominięciem otwartego konkursu ofert).
Zarząd uznał zasadność zadania publicznego „Koncert z okazji Święta Niepodległości”.
3)Zarząd dokonał zmiany zaopiniowanego pozytywnie na posiedzeniu Zarządu w dniu 04.10.2011 r. projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012 w ten sposób, że § 1 ust. 1 pkt 4 otrzymał następujące brzmienie: „w rozdziale VI ust. 1 w pkt 5) dodaje się lit. c) i d) w brzmieniu:
c) działania na rzecz integracji rodziny i małżeństwa,
d) działania na rzecz rodzin wielodzietnych,”.

Ad. 5.
Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Zarządu Jolanta Lejk przedstawiła propozycje projektów do złożenia w kolejnym naborze "Małych Projektów" w ramach Lokalnej Grupy działania "Równiny Wołomińskiej".
Zarząd rekomendował następujące projekty:
1)„Oznakowanie przebiegu tras wycieczkowych” (rajdu pieszego, rowerowego lub szlaków szkolnych i ścieżek spacerowych),
2)„Budowa małej infrastruktury turystycznej” (budowa punktów widokowych, ewentualnie wraz z miejscami wypoczynkowymi),
3)„Rewaloryzacja zagrożonych artystycznych pomników nagrobnych i krzyży przydrożnych”.

Ad. 6.
1)Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Prośba przedstawiła prośbę dyrektora Zespołu Szkół w Wołominie o wyrażenie zgody na otwarcie od stycznia 2012 r. dodatkowej klasy w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla dorosłych – kierunek opiekun medyczny.
Zarząd wyraził zgodę na otwarcie od stycznia 2012 r. w Zespołu Szkół w Wołominie dodatkowej klasy w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla dorosłych – kierunek opiekun medyczny.
2)Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przedstawiła wnioski
o udzielenie patronatu Starosty. Zarząd pozytywnie zaopiniował następujące wnioski
o udzielenie patronatu Starosty:
1)Zespół Szkół Terenów Zieleni – Konkurs kulinarny "Warzywami jesień się zaczyna" – dofinansowanie 1.000 zł
2)Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Urlach – Narodowe Święto Niepodległości – dofinansowanie 3.300 zł
3)Ośrodek Fundacji "Światło -Życie" Praga w Warszawie – Samochodowa Randka Małżeńska – dofinansowanie 4.000 zł

Ad. 7.
1)Zarząd jednogłośnie /za - 4/ podjął Uchwałę Nr IV-237/2011 w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-238/2011 w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-239/2011 w sprawie przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-240/2011 w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-241/2011 w sprawie przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-242/2011 w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-243/2011 w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-244/2011 w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-245/2011 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-246/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.
2)Zarząd pozytywnie zaopiniował przedstawiony przez Skarbnik projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Powiatu Wołomińskiego i powiatowych osób prawnych,
3)Zarząd pozytywnie zaopiniował przedstawiony przez Skarbnik projekt uchwały Rady Powiatu w spawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.

Ad. 8.
1)Starosta rozdał członkom Zarządu celem zapoznania się Zbiorcze zestawienie wniosków do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
2)Starosta przedstawił przygotowaną przez Skarbnik tabelę Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2025. Zarząd postanowił, że przy przygotowywaniu prognozy finansowej na lata następne będzie dążył do utrzymywania zadłużenia na bezpiecznym poziomie.
3)Członek Zarządu Andrzej Olszewski poruszył sprawę funkcjonowania Wydziału Inwestycji i Drogownictwa. Postanowiono wezwać Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa na następne posiedzenie Zarządu.Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 13.15


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 12.10.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 25.10.2011 r., godz. 11.42
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 25.10.2011 r., godz. 11.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2011 r., godz. 11.42Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1581 razy.