Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 57/2011

z dnia 07.11.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 57/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 07 listopada 2011 r.W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska (uczestniczyła w posiedzeniu od punktu 7), Andrzej Olszewski oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik – Jadwiga Tomasiewicz, przedstawiciel Wydziału Organizacji i Kadr Eugenia Gawkowska, Adwokat – Lucyna Żochowska (lista obecności
w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 02.11.2011 r.
3.WGN: Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu dzierżawy.
4.WKM: Uchwała Zarządu w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
5.WOK: Uchwała Zarządu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „Korozja i Kolor” w Wołominie
6.WSO:
1)pismo Stowarzyszenia AXA z miejscowości Rysie dot. rezygnacji z realizacji zadania publicznego (forma pozakonkursowa),
2)Uchwała Zarządu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej /prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ŚDS Radzymin/.
7.WEK: posmo Dyrektora Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu w budynku szkolnym ZSTZ w Radzyminie.
8.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
9.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 12.15

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia w dniu 02.11.2011 r.

Ad. 3.
Zarząd jednogłośnie [4 głosy za] przyjął Uchwałę Nr IV-268/2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości o powierzchni 0,4 m2, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 165/5, obręb 28, położonej w Wołominie oraz powierzchni reklamowej wynoszącej 2,08 m2 w gablocie informacyjnej umieszczonej na przedmiotowej nieruchomości, przyjmującej stawkę czynszu w wysokości 76,00 zł netto miesięcznie.

Ad. 4.
Zarząd jednogłośnie [4 głosy za] przyjął Uchwałę Nr IV-261/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania decyzji usunięcia pojazdu.

Ad. 5.
Zarząd jednogłośnie [4 głosy za] przyjął Uchwałę Nr IV-262/2011 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „Korozja i Kolor” w Wołominie panu Tomaszowi Hajduczkowi, na czas usprawiedliwionej nieobecności pani Jolanty Boguszewskiej-Kolatorskiej.

Ad. 6.
1)Zarząd zapoznał się z pismem Stowarzyszenia AXA z miejscowości Rysie i przyjął do wiadomości rezygnację Stowarzyszenia z realizacji zadania publicznego w formie pozakonkursowej.
2)Zarząd jednogłośnie [4 głosy za] przyjął Uchwałę Nr IV-263/2011 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w okresie od 16 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. poprzez wybór oferty złożonej przez CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 49.

Ad. 7.
Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy wynajmu lokalu w budynku szkolnym ZSTZ w Radzyminie na poprowadzenie w godzinach popołudniowych zajęć pozaszkolnych
z Metod efektywnej nauki prowadzonych przez Centrum Kształcenia „Optimum” i ustalił opłatę w wysokości 30 zł brutto za godzinę zegarową korzystania z lokalu określonego w umowie najmu.

Ad. 8.
Zarząd jednogłośnie [4 głosy za] podjął następujące uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwała Nr IV-264/2011 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej,
2)Uchwała Nr IV-265/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatu
w Wołominie,
3)Uchwała Nr IV-266/2011 w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011,
4)Uchwała Nr IV-267/2011 w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011,
Zarząd omówił przedstawione przez Skarbnik zestawienie dotyczące projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012 r.

Ad. 9.
-Starosta Wołomiński poinformował Zarząd o rozmowach prowadzonych z burmistrzami i wójtami gmin powiatu wołomińskiego dotyczących partycypowania przez gminy w kosztach inwestycji realizowanych na drogach powiatowych znajdujących się na terenach gmin. Zaproponowany udział gmin kształtuje się na poziomie 50% udziału w kosztach w przypadku budowy/wykonania chodników, i 30% udziału w kosztach w przypadku przebudowy/remontu ulic.Przedstawił także propozycje inwestycji, które miałyby współfinansować gminy.
-Zarząd postanowił nie wnosić apelacji od wyroku w sprawie nieprawidłowego wykonania zapisów umowy nr 367/2011 przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane DROTECH mającego siedzibę w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 211/2.
-Zarząd zwrócił się do adwokat Lucyny Żochowskiej z prośbą o szybkie złożenie do właściwego sądu cywilnego wniosku o zawezwanie do próby ugodowej poprzez zapłatę kar umownych należnych Powiatowi z tytułu niewykonania Umowy Nr 536/2010 z dnia 12 października 2010 r. na realizację zadania pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4357W - Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Złotej” przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane DROTECH mającego siedzibę w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 211/2.
-Starosta Wołomiński przedstawił prośbę malarza Zbigniewa Polaka o przygotowanie i wydanie albumu z jego pracami. Zarząd uznał, iż w budżecie powiatu na 2012 rok nie ma wystarczającej ilości środków na podjęcie działań w tym zakresie.
-Zarząd zadecydował o zorganizowaniu spotkania Starosty z burmistrzami Ząbek, Marek i Radzymina, na którym zostanie omówione zagadnienie związane z Uchwałą Nr XI-104/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011 r. wskazującą pilną potrzebę rozważenia możliwości utworzenia Technikum na osi komunikacyjnej Wyszków –Warszawa. Spotkanie to, ma na celu wskazanie miasta, w którym jest możliwość utworzenia szkoły technicznej z niezbędnym zapleczem edukacyjnym, a także ma wskazać sposoby najlepszego doboru kierunków kształcenia, aby odpowiadały przyszłym potrzebom rynku pracy.
-Pan Andrzej Olszewski zgłosił prośbę o podjęcie działań, aby poniższe sprawy zostały należycie zbadane i aby podjęto możliwe kroki, by je rozwiązać:
1.Uwaga zgłoszona na posiedzeniu Rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 26 października 2011 r. przez Radnego Powiatowego Andrzeja Ferdyna w sprawie nieprawidłowości przy remoncie dachu na budynku DPS w Zielonce;
2.Prace drogowe przy rondzie w Kraszewie wykonywane we własnym zakresie przez Wydział Dróg Powiatowych, teren rozkopany od ponad miesiąca, a postępu prac brak.Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 14.15


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 07.11.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 25.11.2011 r., godz. 12.00
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 25.11.2011 r., godz. 12.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.11.2011 r., godz. 12.00Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1655 razy.