Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 58/2011

z dnia 14.11.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 58/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 14 listopada 2011 r.W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maciej Burakowski, Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agata Żędzian, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Dorota Jagodzińska, Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Zarządu Jolanta Lejk (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 7.11.2011 r.
3.WOŚ: wniosek gminy Strachówka o udzielenie dotacji celowej dot. melioracji wodnych na konserwację cieku wodnego (rz. Pniewniczanka) w miejscowości Zofinin.
4.PCPR: wniosek o utworzenie nowego etatu w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych.
5.WSO: oferta na realizację zadania publicznego w formie pozakonkursowej.
6.WOZ: projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
7.WZ: projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do Stowarzyszenia „Lokalna grupa Rybacka Zalew Zegrzyński”.
8.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
9.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 12.00


Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia w dniu 7.11.2011 r.

Ad. 3.
Wicestarosta przedstawił wniosek gminy Strachówka o udzielenie dotacji celowej na zadanie z zakresu gospodarki wodnej pod nazwą: Poprawa stanu cieku wodnego Pniewniczanka w m. Zofinin, gm. Strachówka.
Zarząd udzielił dotacji celowej w kwocie 14 274 zł na realizację wyżej wymienionego zadania.

Ad. 4
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawił wniosek o utworzenie nowego etatu w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych, uzasadniając go planowanymi zmianami w strukturze organizacyjnej Działu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz realizacją nowych zadań.
Zarząd nie podjął decyzji w sprawie utworzenia nowego etatu w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Ad. 5.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła ofertę Klubu Sportowego „ROKIS” z Radzymina na realizację zadania publicznego pod nazwą „VII Międzynarodowe 24-godzinne Zawody Łucznicze” złożoną w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarząd uznał zasadność zadania publicznego pod nazwą „VII Międzynarodowe 24-godzinne Zawody Łucznicze”

Ad. 6.
Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego
w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Ad. 7.
Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Zarządu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do Stowarzyszenia „Lokalna grupa Rybacka Zalew Zegrzyński”.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do Stowarzyszenia „Lokalna grupa Rybacka Zalew Zegrzyński”.

Ad. 8.
Zarząd jednogłośnie /za - 5/ podjął następujące uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwała Nr IV-269/2011 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024,
2)Uchwała Nr IV-270/2011 w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2012,
3)Uchwała Nr IV-271/2011 w sprawie: przekazania informacji o wstępnych kwotach dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego w roku 2012,
4)Uchwała Nr IV-272/2011 w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011.

Ad. 9.
1)Starosta poruszył sprawę przyjętego przez Radę Powiatu Wołomińskiego w dniu 26 października 2011 r. stanowiska w sprawie kierunków rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Wołomiński i przedstawił Zarządowi możliwości lokalizacyjne utworzenia, zgodnie z ww. stanowiskiem, Technikum na osi komunikacyjnej Wyszków – Warszawa.
Zarząd przeprowadził dyskusję w przedmiotowej sprawie. Zarząd nie podjął decyzji co do rekomendowania konkretnej lokalizacji dla Technikum.
Członek Zarządu Andrzej Olszewski zaproponował, aby przed podjęciem decyzji przygotować analizę dotyczącą kierunków i zakresu kształcenia w Technikum
i poinformował, że na następne posiedzenie Zarządu zaproponuje zagadnienia,
w oparciu o które można taką analizę przeprowadzić.
2)Wicestarosta omówił sprawę zmian w systemie oświaty w zakresie poprawy jakości systemu doskonalenia nauczycieli poprzez wspieranie pracy szkół. Podstawowym ogniwem wsparcia mają być lokalne Centra Rozwoju Edukacji, które mają zacząć funkcjonować od 2016 r. Nowe zadania powstających centrów wspiera, w ramach projektu unijnego, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Wicestarosta poinformował, że aby powiat mógł przystąpić do projektu konieczne jest wskazanie Powiatowego Organizatora Rozwoju Edukacji, który weźmie udział w szkoleniach
i pracach Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 15.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 14.11.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 25.11.2011 r., godz. 12.05
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 25.11.2011 r., godz. 12.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.11.2011 r., godz. 12.05Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1437 razy.