Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2011.

I. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 211.380 zł, w tym z następujących źródeł:
1) w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 80.000 zł – pomoc finansowa z gminy Dąbrówka na remont drogi w Stasiopolu,
2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.000 zł, pomoc finansowa z gminy Dąbrówka i Klembów po (5.000 zł) przeznaczone na zakup pompy wysokiej wydajności dla Starostwa,
3) w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 113.000 zł - pomoc finansowa z gmin Wołomin (100.000 zł), Kobyłka (10.000 zł) i Jadów (3.000 zł) przeznaczona na udzielenie dotacji szpitalowi na zakup sprzętu specjalistycznego,
4) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 8.380 zł z tytułu otrzymanych darowizn na organizację Mistrzostw Polski w Tańcu Towarzyskim.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 224.580 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, w tym:
1) w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 80.000 zł nakłady na remont drogi w Stasiopolu,
2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 12.000 zł przeznaczoną na:
a. zwiększenie nakładów na zakup pompy wysokiej wydajności do celów powodziowych dla Starostwa - kwota 10.000 zł,
b. zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na działalność Wydziału Zarządzania Kryzysowego – kwota 2.000 zł
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3.200 zł przeznaczonej na udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego na prowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
4) w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 113.000 zł przeznaczoną na udzielenie dotacji dla Szpitala Powiatowego przeznaczonej na zakup sprzętu specjalistycznego dla szpitala,
5) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 8.000 zł przeznaczonej na zakup sprzętu komputerowego przez PCPR,
6) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 8.380 zł przeznaczoną na organizację Mistrzostw Tańca Towarzyskiego.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 13.200 zł w tym:
1.) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. zmniejszenie nakładów na zakup
pompy o kwotę 10.000 zł,
2.) w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 3.200 zł, kwoty dotacji dla
powiatów na przeprowadzenie kursów zawodowych.
Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 211.380 zł.

III. W tabeli nr 3 pn.: ,,Plan wydatków majątkowych na rok 2011” wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się kwotę dotacji dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu do kwoty 2.113.000 zł,
2) wprowadza się zadanie „zakup sprzętu komputerowego” w rozdziale 85218.

IV. W załączniku Nr 1 pn.: ,,Dotacje udzielone w 2011 r. z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych”:
1) zmienia się kwoty dotacji celowych dla gmin i powiatów oraz Województwa Mazowieckiego na opłacenie kursów zawodowych,
2) zwiększa się kwoty dotacji dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na modernizację oddziałów szpitalnych, na zakup sprzętu specjalistycznego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.12.2011 r., godz. 13.00
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 06.12.2011 r., godz. 13.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.12.2011 r., godz. 13.00Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1556 razy.