Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 62/2011

z dnia 08.12.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 62/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 8 grudnia 2011 r.W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz oraz Sekretarz Aneta Piotrowska, lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 29.11.2011 r.
3.Projekt Uchwała Rady Powiatu w sprawie: uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012 - 2016.
4.Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI-346/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przekazania i finansowania zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Dąbrówka.
5.WOŚ: Przyznanie dotacji Gminie Dąbrówka na zadanie obejmujące usuwanie wyrobów zawierających azbest.
6.WEP:
1)Prośba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie o przyznanie dodatkowych godzin na terapię logopedyczną
2)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: zmiany siedziby oraz określenia terenu działania poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce
3)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: zmiany siedziby oraz określenia terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Wołominie
4)Prośba dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych o wyrażenie zgody na wynajem sali gimnastycznej
5)Prośba dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie o wsparcie finansowe uroczystości poświęcenia i nadania Sztandaru Szkole.
7.Skarbnik: sprawy budżetowe.
8.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia w dniu 29.11.2011 r.

Ad. 3.
Starosta przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie: uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012 - 2016.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie: uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012 - 2016.

Ad. 4.
Starosta przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI-346/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przekazania i finansowania zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Dąbrówka.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI-346/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie przekazania i finansowania zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Dąbrówka.

Ad. 5
Wicestarosta przedstawił wniosek Gminy Dąbrówka dotyczący udzielenia dotacji na zadanie obejmujące usuwanie wyrobów zawierających azbest, przedmiot dotacji: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówka – 13,6 Mg.
Zarząd przyznał dotację w kwocie 1784,22 zł na realizację ww. zadania.

Ad. 6.
1)Wicestarosta przedstawił prośbę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie o przyznanie dodatkowych godzin na terapię logopedyczną.
Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji, Kultury i Promocji do przygotowania informacji w sprawie sytuacji i potrzeb poradni psychologiczno–pedagogicznych Powiatu Wołomińskiego.
2)Wicestarosta przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: zmiany siedziby oraz określenia terenu działania poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
w sprawie: zmiany siedziby oraz określenia terenu działania poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce.
3)Wicestarosta przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
w sprawie: zmiany siedziby oraz określenia terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Wołominie.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
w sprawie: zmiany siedziby oraz określenia terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Wołominie.
4)Wicestarosta przedstawił prośbę dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych
o wyrażenie zgody na wynajem sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć z piłki siatkowej mieszkańcowi Wołomina Adamowi Andrzejewskiemu w wymiarze
4 godzin zegarowych w miesiącu za kwotę 300 zł brutto miesięcznie.
Zarząd wyraził zgodę na wynajem sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć z piłki siatkowej mieszkańcowi Wołomina Adamowi Andrzejewskiemu na wyżej wymienionych warunkach.
Zarząd jednocześnie zobowiązał Wydział Edukacji, Kultury i Promocji do przygotowania projektu uchwały regulującej zasady wynajęcia sal w placówkach oświatowych Powiatu Wołomińskiego.
5)Wicestarosta przedstawił prośbę dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie o wsparcie finansowe uroczystości poświęcenia i nadania Sztandaru Szkole.
Zarząd udzielił wsparcia finansowego w wysokości 4.000 zł na uroczystości poświęcenia i nadania Sztandaru Liceum Ogólnokształcącemu w Radzyminie.

Ad. 7.
Zarząd jednogłośnie /za - 5/ podjął następujące uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwała Nr IV-289/2011 w sprawie: wykonania uchwały Nr XII-113/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 listopada 2011 roku
2)Uchwała Nr IV-290/2011 w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
3)Uchwała Nr IV-291/2011 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
4)Uchwała Nr IV-292/2011 w sprawie przeniesień planu wydatków między jednostkami budżetowymi Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
5)Uchwała Nr IV-293/2011 w sprawie przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
6)Uchwała Nr IV-294/2011 w sprawie przeniesień w planach finansowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie na rok 2011
7)Uchwała Nr IV-295/2011 w sprawie przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
8)Uchwała Nr IV-296/2011 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
9)Uchwała Nr IV-297/2011 w sprawie przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
10) Uchwała Nr IV-298/2011 w sprawie przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
11)Uchwała Nr IV-299/2011 w sprawie przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
12)Uchwała Nr IV-300/2011 w sprawie przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego na rok 2011.

Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Zarządu w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za rok 2011.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za rok 2011.
Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego SZPZOZ Wołomin za rok 2011.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego SZPZOZ Wołomin za rok 2011.

Ad. 8.
1)Starosta poinformował o wynikach inwentaryzacji z natury dachu Domu Pomocy Społecznej w Zielonce przeprowadzonej przez rzeczoznawcę budowlanego.
2)Starosta poinformował o swoim spotkaniu z burmistrzami Wołomina, Ząbek, Zielonki i Kobyłki w sprawie wspólnego biletu oraz o wyrażonym na tym spotkaniu przez burmistrzów oczekiwania zaangażowania się powiatu w rozwiązywanie problemu.
3)Członkowie Zarządu zostali zapoznani z informacją Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w sprawie działań podjętych przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w związku z utrudnieniami w ruchu samochodowym w sąsiedztwie bazy paliw w Emilianowie.
4)Członkowie Zarządu otrzymali przygotowaną przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa „Ocenę posiadanych pojazdów Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie; Propozycje odnowienia stanu posiadani’.

Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 14.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 08.12.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 28.12.2011 r., godz. 11.25
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 28.12.2011 r., godz. 11.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.12.2011 r., godz. 11.25Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1898 razy.