Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2011.

I. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.425.367 zł, w tym z następujących źródeł:
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę
1.178.972 w tym:
 dotacja z budżetu Państwa na kwotę 1.104.710 zł przeznaczona na przebudowę ul. Batorego
w Ząbkach ( w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych ),
 dotacja z WFOŚiGW na kwotę 74.262 zł przeznaczona na remont przepustu w Starej Nadmie,
2) w dziale 758 Różne rozliczenia o łączną kwotę 1.165.095 zł w tym:
- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę
1.009.271 zł ,
- w rozdziale 75803Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 155.824 zł ,
3) w dziale 852 Pomoc społeczna o łączną kwotę 81.300 zł w tym:
- w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 11.300 zł w tym:
 darowizna na rzecz Domu Dziecka w Równem w wysokości 1.400 zł
 darowizna na rzecz Publicznego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w wysokości 4.200 zł
 darowizna na rzecz Publicznego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w wysokości 4.200 zł
 nawiązki sądowe na rzecz Domu Dziecka w Równem w wysokości 1.500 zł
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o łączną kwotę 70.000 zł z tytułu wyższych wpłat
od pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie.
Ogółem plan dochodów zwiększa się o 2.425.367 zł.

II .1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.609.018 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej w tym

1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.178.972 zł , przeznaczoną na :
a) zwiększenie wydatków na remonty dróg – remont przepustów w Starej Nadmie –kwota 74.262 zł,
b) zwiększenie nakładów na zadanie Przebudowa ul Batorego w Ząbkach - kwota 1.104.710 zł,
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 749.768 zł przeznaczoną na :
a) w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne zwiększenie:
- planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne ZSS w Ostrówku i ZSS w Wołominie o kwotę 131.070 zł,
- zwiększenie planu wydatków rzeczowych ZSS w Wołominie o kwotę 11.800 zł,
b) w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne zwiększenie:
- planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne ZSS w Ostrówku i ZSS w Wołominie o kwotę 116.053 zł,
- kwoty dotacji dla niepublicznego gimnazjum przy MOS w Zielonce kwota 87.552 zł
c) w rozdziale 80120 licea zwiększenie:
- planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne LO w Radzyminie o kwotę 34.650 zł,
- zwiększenie planu wydatków LO w Urlach o kwotę 14.000 zł ( zakup opału ),
d) w rozdziale 80130 szkoły zawodowe zwiększenie :
- planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne ZSE, ZS w Zielonce i ZSTZ w Radzyminie o kwotę 202.573 zł,
- planu wydatków rzeczowych o kwotę 83.226 zł,
- kwoty dotacji dla zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej przez ZDZ w Radzyminie o 2.000 zł
e) w rozdziale 80134 szkoły zawodowe specjalne zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 66.844 zł ,
3) w dziale 852 Pomoc społeczna o łączną kwotę 119.101 zł w tym:
a) zwiększenie planu wydatków Domu Dziecka w Równem o kwotę 38.101 zł,
b) zwiększenie planu wydatków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 o kwotę 4.200 zł
c) zwiększenie planu wydatków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 o kwotę 6.800 zł
d) zwiększenie planu wydatków bieżących DPS-u w Radzyminie o kwotę 50.000 zł
e) utworzenie zadania zakupy inwestycyjne w DPS Radzymin , zakup szafy chłodniczej, zmywarki i podnośnika kwota 20.000 zł,
4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.078 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej w Drewnicy,
5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 557.099 zł przeznaczoną na zwiększenie kwoty dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce,

2.Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 183.651 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej,
w tym :
a) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 175.826 zł w części dotyczącej zadań inwestycyjnych ( oszczędności przetargowe ),
b) dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 7.825 zł - niewykorzystane środki przez LO Radzymin.
Ogółem plan wydatków zwiększa się o 2.425.367 zł.

III. W tabeli nr 3 „Plan wydatków majątkowych na rok 2011” wprowadza się następujące zmiany :
1) w zadaniu Budowa mostu w Mostówce gm. Wołomin zmniejsza się nakłady do kwoty 39.174 zł,
2) w zadaniu Budowa ronda i chodnika w Starym Kraszewie wraz z odwodnieniem gm. Klembów zmniejsza się nakłady do kwoty 423.800 zł,
3) w zadaniu Przebudowa ul Batorego gm. Ząbki zwiększa się nakłady do kwoty 3.607.710 zł,
4) w zadaniu Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” w Wołominie zmniejsza się nakłady do kwoty 18.000 zł,
5) w zadaniu Budowa chodnika Urle-Borzymy (projekt) gm. Jadów zmniejsza się nakłady do kwoty 67.000 zł,
6) dodaje się zadanie Zakupy inwestycyjne w tym szafa chłodnicza ,zmywarka gastronomiczna do naczyń, podnośnik rehabilitacyjny , DPS Radzymin z kwotą 20.000 zł.

IV Do załącznika „Dotacje udzielone w 2011 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.12.2011 r., godz. 11.26
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.12.2011 r., godz. 11.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.12.2011 r., godz. 11.26Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1624 razy.