Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 67/2011

z dnia 29.12.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 67/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu w dniu 20.12.2011 r. i 21.12.2011 r.
3.WGN: Projekt uchwały w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy.
4.WSO: Wniosek Koła w Ząbkach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w sprawie zmiany kosztorysu realizacji zadania publicznego na prowadzenie ŚDS Ząbki.
5.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
6.Sprawy różne.
Godz. rozpoczęcia: 10.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokoły z posiedzenia w dniu 20.12.2011 r. i 21.12.2011 r.

Ad. 3.
Wicestarosta przedstawił projekt uchwały w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy Nr 261/2009 z dnia 2009 r. z powodu niewykorzystywania nieruchomości przez dzierżawcę zgodnie z treścią umowy.
Z uwagi na fakt, że ww. umowa jest zawarta do 30 kwietnia 2012 r., Zarząd postanowił jej nie przedłużać i zobowiązał Wydział Gospodarki Nieruchomościami do wystosowania na miesiąc przed wygaśnięciem umowy pisma do dzierżawcy informującego o zakończeniu umowy i konieczności uprzątnięcia nieruchomości.

Ad. 4.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła wniosek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach
w sprawie zmiany umowy na realizację zadania publicznego pn. „Utworzenie i prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B”. Zmiany mają dotyczyć kosztorysu realizowanego zadania publicznego.
Zarząd wyraził zgodę na wnioskowane przez Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach zmiany umowy na realizację zadania publicznego.

Ad. 5.
Zarząd jednogłośnie /za - 5/ podjął następujące uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwała Nr IV-322/2011 w sprawie: zmniejszenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
2)Uchwała Nr IV-323/2011 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
3)Uchwała Nr IV-324/2011 w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
4)Uchwała Nr IV-325/2011 w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
5)Uchwała Nr IV-326/2011 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
6)Uchwała Nr IV-327/2011 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
7)Uchwała Nr IV-328/2011 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej
8)Uchwała Nr IV-329/2011 w sprawie: zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wołominie
9)Uchwała Nr IV-330/2011 w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011
10)Uchwała Nr IV-331/2011 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011

Ad. 6.
Starosta poinformował o stanie wykonania inwestycji na koniec 2011 r. oraz o rozmowach z Burmistrzem Wołomina w sprawie parkingu przy Nocnej Pomocy Lekarskiej.
Wicestarosta poinformował o piśmie Wójta Gminy Strachówka z prośbą o wyrażenie przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego zgody na realizację inwestycji „Budowa SUW i sieci wodociągowej w Gminie Strachówka w miejscowościach: Osęka, Zofinin, Strachówka, Rozalin, Annopol, Józefów Młynisko” trwale związanej z nieruchomościami: dz. nr 56 w Młynisku, dz. nr 98 w Józefowie, dz. nr 136 w Annopolu, dz. nr 195 w Strachówce oraz dz. nr 83 w Zofininie, których właścicielem jest Powiat.
Zarząd wyraził zgodę na realizację ww. operacji trwale związanej z ww. nieruchomościami.
Wicestarosta przedstawił projekt porozumienia między Powiatem Wołomińskim a Miastem Marki w sprawie podjęcia współpracy przy tworzeniu Zespołu Szkół przy ul. Wspólnej w Markach. Zarząd przeprowadził dyskusję w tej sprawie.
Wicestarosta poruszył sprawę ewentualnego przystąpienia do projektu pilotażowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej dotyczącego stworzenia systemu wsparcia rozwoju szkół przez wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i powołania powiatowego organizatora rozwoju edukacji.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 29.12.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 24.01.2012 r., godz. 14.15
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 24.01.2012 r., godz. 14.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.01.2012 r., godz. 14.15Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1203 razy.