Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Maj


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-74/2012
  w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce
 • Uchwała Nr IV-75/2012
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Słupno – Sieraków, gm. Radzymin
 • Uchwała Nr IV-76/2012
  w sprawie: udzielenia upoważnień
 • Uchwała Nr IV-77/2012
  w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-78/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-79/2012
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej
 • Uchwała Nr IV-80/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-81/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-82/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-83/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-84/2012
  w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za I kwartał 2012 roku
 • Uchwała Nr IV-85/2012
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-86/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-87/2012
  w sprawie: udzielenia upoważnienia do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektów konkursowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłoszonych w 2012 roku, w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy
 • Uchwała Nr IV-88/2012
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012”
 • Uchwała Nr IV-89/2012
  w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85
 • Uchwała Nr IV-90/2012
  w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tłuszczu, ul. Radzymińska 2
 • Uchwała Nr IV-91/2012
  w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu, ul. Kościelna 1
 • Uchwała Nr IV-92/2012
  w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, ul. Inżynierska 1
 • Uchwała Nr IV-93/2012
  w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie, ul. Legionów 85
 • Uchwała Nr IV-94/2012
  w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku, ul. Abpa Z. Felińskiego 1, gmina Klembów
 • Uchwała Nr IV-95/2012
  w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, ul. Żwirki i Wigury 4
 • Uchwała Nr IV-96/2012
  w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 26
 • Uchwała Nr IV-97/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-98/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-99/2012
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2012
 • Uchwała Nr IV-100/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-101/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-102/2012
  w sprawie: przeniesień planu wydatków między jednostkami budżetowymi Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-103/2012
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV-89/2012 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85
 • Uchwała Nr IV-104/2012
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV-90/2012 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tłuszczu, ul. Radzymińska 2
 • Uchwała Nr IV-105/2012
  w sprawie: zatwierdzenia projektu szkoleniowego pt. „Kwalifikacje strażaków = profesjonalne działanie” dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „ Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”
 • Uchwała Nr IV-106/2012
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie procedury udzielania dotacji celowych dla spółek wodnych
 • Uchwała Nr IV-107/2012
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2015, z perspektywą do roku 2019
 • Uchwała Nr IV-108/2012
  w sprawie: wyrażenia zgody na lokalizację linii energetycznej
 • Uchwała Nr IV-109/2012
  w sprawie: wyrażenia zgody na przebudowę istniejącej stacji transformatorowej oraz demontaż urządzeń elektroenergetycznych na działce ewidencyjnej 99/34 obręb 03-03 miasto Radzymin
 • Uchwała Nr IV-110/2012
  w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu, przy ul. Kościelnej 1
 • Uchwała Nr IV-111/2012
  w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, przy ul. Inżynierskiej 1
 • Uchwała Nr IV-112/2012
  w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Wołominie, przy ul. Legionów 85
 • Uchwała Nr IV-113/2012
  w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku, przy ul. Abpa Z. Felińskiego 1, gmina Klembów
 • Uchwała Nr IV-114/2012
  w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, przy ul. Żwirki Wigury 4
 • Uchwała Nr IV-115/2012
  w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Radzyminie, przy ul. Konstytucji 3 Maja 26
 • Uchwała Nr IV-116/2012
  w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Tłuszczu, przy ul. Radzymińskiej 2
 • Uchwała Nr IV-117/2012
  w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie, przy ul. Legionów 85
 • Uchwała Nr IV-118/2012
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XVIII-176/2012 z dnia 24 maja 2012 roku
 • Uchwała Nr IV-119/2012
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV-79/2012 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 maja 2012 roku
 • Uchwała Nr IV-120/2012
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV-80/2012 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 maja 2012 roku
 • Uchwała Nr IV-121/2012
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2012
 • Uchwała Nr IV-122/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-123/2012
  w sprawie: zmniejszenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-124/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-125/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-126/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-127/2012
  w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 22.05.2012 r., godz. 11.22
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 22.05.2012 r., godz. 11.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.05.2012 r., godz. 11.22Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 4918 razy.